Motie: PMD-container

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering 10 november 2015
Agendapunt 3: Voorstel inzake vaststelling Programmabegroting 2016
Onderwerp: PMD-container
Indiener: Fractie’s Lokaal Dinkelland, CDA, D66 en PvdA.

De raad van de gemeente Dinkelland

In vergadering bijeen op 10 november 2015

Constaterende
Dat ter behandeling en vaststelling voorligt de ontwerp-Programmabegroting gemeente Dinkelland 2016;

Dat op 1 januari 2016 voor Dinkelland een nieuw afvalsysteem in werking treedt;

Overwegende
Dat het nieuwe systeem koerst op de scheiding aan de bron en dat de inwoners van Dinkelland worden gestimuleerd om plastic, metaal en drankkartons, hierna te noemen PMD, gescheiden te bewaren en aan te bieden;

Dat er behoefte is aan een goede en hygiënische manier om PMD te scheiden, te bewaren en aan te bieden;

Spreekt uit
Dat met de nu voorgestelde wijze van bewaren en aanbieden van PMD, namelijk in plastic zakken, niet optimaal wordt voldaan aan de uitgangspunten ‘goed en hygiënisch bewaren en aanbieden’;

Dat deze vaststelling nu al moet worden meegenomen bij de implementatie van het nieuwe afvalsysteem, in die zin dat wordt voorgesorteerd op een adequaat alternatief, voor de plastic zakken;

Dat dit adequate alternatief kan worden gevonden in de optie van een derde container, de PMD-container;

En roept het college op

  1. Het nieuwe afvalsysteem in de zeer nabije toekomst uit te breiden met de optie van invoering van een derde container, de PMD-container;
  2. Spoedig met ROVA in overleg te treden om te bezien hoe en wanneer deze optie in het nieuwe afvalsysteem kan worden ingepast;
  3. De raad te informeren over de voortgang .

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie’ Lokaal Dinkelland, CDA, D66 en PvdA

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.