Motie: Voorstel tot beslissing op bezwaarschrift LOG Hondeveldsweg

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering 27 januari 2015
Agendapunt 15: Voorstel tot beslissing op bezwaarschrift LOG Hondeveldsweg
Onderwerp: beslissing op bezwaarschrift LOG Hondeveldsweg
Indiener: fractie Lokaal Dinkelland en PvdA
            

De raad van de gemeente Dinkelland

In vergadering bijeen op 27 januari 2015

Overwegende

Dat ter behandeling en besluitvorming voorligt het voorstel van het college d.d. 11 november 2014 inzake het onderwerp LOG Hondeveldsweg Saasveld;

Dat de raad wordt voorgesteld het bezwaarschrift van Maatschap Munsterhuis, ingediend op 23 augustus 2013, tegen de afwijzing van een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan ten behoeve van de nieuwvestiging van een vleesvarkensbedrijf aan de Hondeveldsweg te Saasveld, gegrond te verklaren en zijn betreffende besluit van 2 juli 2013 te herroepen;

Spreekt uit

Van oordeel te zijn dat kennisneming van de huidige maatschappelijke inzichten en het actuele overheidsbeleid inzake het fenomeen LOG’s moet leiden tot de conclusie dat het lopende dossier Munsterhuis materieel en feitelijk achterhaald is;

Dat echter de raad is geroepen de formele procesgang van deze lopende zaak zorgvuldig en juridisch correct te doorlopen en af te ronden;

Dat de raad dit doet in het bewustzijn en de overtuiging dat de nieuwvestiging van een vleesvarkensbedrijf zoals in de lopende aanvraag aangegeven, om uiteenlopende redenen, absoluut niet gewenst is;

Dat de raad daarom anders besloten had wanneer hier de juridische middelen voor handen waren geweest.

Dat dit alles de uitgangssituatie vormt voor de vervolgprocedure, waarin de aanvrager wordt verplicht

alle voor een zorgvuldige en afgewogen besluitvorming noodzakelijke geactualiseerde gegevens over te leggen;

Dat hierbij minimaal moet worden voldaan aan alle wettelijk bepaalde voorwaarden; 

Dat in de verdere procedure tevens ook het onderwerp gezondheidsrisico’s voor de omgeving, zoals de mogelijke effecten van fijnstof, zorgvuldig moeten worden afgewogen;

Dat een en ander betekent dat de vervolgprocedure met de grootst mogelijke zorgvuldigheid doorlopen dient te worden en dat er absoluut geen zaken in de actualisatie van de onderzoeken en de aan te leveren gegevens mogen ontbreken;

En roept het college op

Om bij de verdere procedures in het kader van de LOG Hondeveldseweg zich op alle mogelijke wettelijke toegestane manieren in te spannen om te voorkomen dat op deze locatie alsnog een intensieve veehouderij wordt gevestigd.

En gaat over tot de orde van de dag 

Dinkelland, 27 januari 2015
Fractie: Lokaal Dinkelland

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.