Motie:Stimuleringsfonds Vluchtelingen Wyllandrie

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering 8 september 2015
Agendapunt: vreemd aan de agenda
Onderwerp: Stimuleringsfonds Vluchtelingen Wyllandrie
Indieners: fractie Lokaal Dinkelland, fractie CDA.
           

De raad van de gemeente Dinkelland

In vergadering bijeen op 8 september 2015

Constaterende
Dat de locatie Wyllandrie in Ootmarsum vanaf begin mei 2015 onderdak biedt aan vluchtelingen, tot een maximum van 230;

Dat de vluchtelingen zich bewegen in de kern Ootmarsum en dat de gemeenschap van Ootmarsum stil aan vertrouwd raakt met haar nieuwe plaatsgenoten;

Dat er intussen sprake is van verschillende initiatieven en activiteiten vanuit de gemeenschap van Ootmarsum die erop gericht zijn de vluchtelingen te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven;

Dat deze initiatieven en activiteiten zich uitstrekken tot uiteenlopende terreinen, zoals sport, cultuur en onderwijs;

Overwegende
Dat de genoemde initiatieven en activiteiten zeer waardevol zijn, omdat:

-zij bijdragen tot een zinvoller dagelijks bestaan van de vluchtelingen;

-zij de gemeenschap van Ootmarsum en de vluchtelingen dichter bij elkaar brengen;

-zij bijdragen tot de integratie van de vluchtelingen;

Dat de gemeenschap van Ootmarsum zélf investeert in de inspanningen en middelen die het mogelijk maken de vluchtelingen te laten participeren;

Dat het goed is dat het primaat bij de gemeenschap zelf ligt en blijft liggen, en dat de gemeente hierbij een bescheiden rol inneemt;

Dat het echter denkbaar is dat er hier en daar sprake is van een te hoge financiële drempel om een bepaalde activiteit te kunnen realiseren;

Dat het zinvol is dat de gemeente in die gevallen een tegemoetkoming in de kosten kan geven;

Spreekt uit
Van oordeel te zijn dat er een Gemeentelijk Stimuleringsfonds Vluchtelingen Wyllandrie moet worden gerealiseerd van waaruit een geringe tegemoetkoming in de kosten kan worden gegeven aan maatschappelijke activiteiten in Ootmarsum die zijn gericht op de in de Wyllandrie gehuisveste vluchtelingen;

Dat het van belang is duidelijke regels en criteria te stellen aan het fonds, onder meer ter voorkoming van ‘subsidieconsumptie’;

En draagt het college op

  1. Een Stimuleringsfonds Vluchtelingen Wyllandrie te realiseren van waaruit zinvolle maatschappelijke initiatieven en activiteiten gericht op de vluchtelingen in Ootmarsum kunnen worden gestimuleerd;
  2. Spelregels en criteria te formuleren voor de werking van het fonds, met daarbij in elk geval aandacht voor de volgende uitgangspunten:
  • het primaat blijft bij de gemeenschap zelf, de gemeente is slechts faciliterend door middel van een bijdrage in de kosten;
  • een bijdrage uit het fonds is alleen aan de orde als er een substantiële en aantoonbare inspanning vanuit de gemeenschap tegenover staat;
  • de financiële bijdrage is altijd eenmalig en bescheiden in omvang;
  • subsidieconsumptie moet worden voorkomen;
  • er wordt goed gecommuniceerd over de werking van het fonds, zodat deze voor de gemeenschap van Ootmarsum en voor initiatiefnemers helder is;

3. Het fonds te voeden uit de financiële bijdragen die de gemeente ontvangt van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) ter bestrijding van de gemeentelijke kosten die de huisvesting van de vluchtelingen met zich mee brengen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Dinkelland, 8 september 2015

Henk Meijer, fractie Lokaal Dinkelland
Erik Hemmer, fractie CDA

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.