Persbericht: Schriftelijke vragen Lokaal Dinkelland aan het College (Art. 39 RvO raad)

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Onderwerp: rapportage evaluatie inkoopproces 2014 Samen14

whyToelichting:
Sinds 1 jan 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning (in de zorg) aan inwoners. Deze zorg is in 2014 voor het eerst door de Samen14-gemeenten gezamenlijk aanbesteed.
In het voorjaar is er een rapportage evaluatie inkoopproces 2014 (Samen14) verschenen.
In de B&W notulen van 14 juli j.l. wordt de rapportage evaluatie inkoopproces 2014 (Samen14) genoemd en deze is ter kennisname aangenomen door het college.
Via de nieuwsbrief van Samen 14, de site van Samen 14 en andere bronnen heeft Lokaal Dinkelland kennis genomen van deze rapportage en de besluiten die vervolgens door Samen14 genomen zijn.
In de rapportage van de evaluatie op het inkoopproces 2014 van zorg en ondersteuning wordt kort teruggeblikt op eerder vastgestelde visies en uitgangspunten. Ook is er concreet bekeken naar wat er in de hele procedure goed ging, minder goed of niet goed ging en waar zaken verbeterd kunnen worden.
De visie- en keuzenota maatschappelijke ondersteuning in Twente “Iedereen kan meedoen, Iedereen doet mee” (april 2012) en de “Visienota Transformatie Jeugdzorg Twente” (december 2013) nemen beide de inwoner of het kind als vertrekpunt, gaan voor gepaste keuzevrijheid (vraaggericht en niet aanbodgericht), stimuleren vernieuwing van aanbod (experimenteren) en pleiten voor een beleidsrijke invoering.

In het coalitieprogramma (onderdeel “omzien naar elkaar”) hechten de coalitiepartijen Lokaal Dinkelland en CDA veel waarde aan “ont bureaucratisering” van de zorg. “Keep it simpel” is het devies.
Lokaal Dinkelland wil niet dat zorgvragers beperkt worden in hun keuzes. Iedereen heeft recht op zorg waar hij of zij zich prettig bij voelt.

Aanleiding:
Naar aanleiding van de informatie en de aanbevelingen die beschreven zijn en de besluiten die vervolgens genomen zijn op basis van de rapportage, heeft de fractie Lokaal Dinkelland een aantal vragen aan wethouder Duursma op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde van de Raad van Dinkelland

Vragen:

 1. Door wie is de rapportage evaluatie inkoopproces 2014 opgesteld?
 2. Wie heeft hiervoor de opdracht gegeven?
 3. Wat was de exacte opdracht?
 4. Wie hebben het besluit genomen om in 2015 geen nieuwe  aanbesteding te doen
 5. Waren bij deze besluitvorming ook huidig gecontracteerde organisaties betrokken?
 6. Zo ja, is er op deze manier sprake van uitsluiting van mogelijk nieuwe concurrenten?

De evaluatie in het rapport wordt beoordeeld met een 5,7. Er wordt een behoorlijk aantal verbeterpunten genoemd.

 1. Waarom is er desondanks niet voor gekozen om het inkoopproces te verbeteren in 2015?

Tevens geeft de evaluatie aan dat er (nog) geen controle is geweest op de kwaliteit van de huidig gecontracteerde organisaties.

 1. Hoe gaat men in 2015/2016 zonder nieuwe gunning de gewenste kwaliteit waarborgen?
 2. Zijn er in Nederland gemeenten die in 2015, lopende contracten verlengen zonder nieuwe inkoopprocedures en zonder kwaliteitscontrole van de lopende contracten?
 3. Is de wethouder met ons van mening dat de keuzevrijheid van cliënten beperkt wordt, als er geen nieuwe gunning komt in 2015.
 4. Is de wethouder tevens met ons van mening dat dit, gezien de uitgangspunten van de Samen14-gemeenten en de uitgangspunten, genoemd in ons coalitieprogramma, ongewenst is?

Bij de aanbestedingsprocedure zijn organisaties “buiten de boot” gevallen, waaronder zorgboerderijen, speltherapeuten, kleinschalige opvanghuizen etc.

Dit kan meerdere oorzaken hebben gehad en hoeft niet perse aan de kwaliteit van de organisatie te liggen. Deze organisaties krijgen ook in 2015 geen nieuwe kans om deel te nemen aan een gunning. Samen14 biedt een escape, maar alleen in heel bijzondere gevallen en eventueel onder de vlag van een grotere organisatie en ook dan heeft dit behoorlijke financiële consequenties.

Dit is voor veel (kleinere) organisaties niet wenselijk en onbetaalbaar. Het kan zelfs voor (kwalitatief goede) organisaties de doodsteek betekenen omdat zij in 2016 geen nieuwe cliënten mogen aannemen.

 1. Hoe kan voorkomen worden dat deze organisaties, doordat er besloten is dat er geen nieuwe gunning komt, in 2016 de deuren moeten sluiten?
 2. Is het college bereid om (met Samen14) de overgangsregeling met 1 jaar te verlengen dan wel een gunning 2015 open te stellen voor de hierboven genoemde organisaties?

Afhankelijk van de (schriftelijke) beantwoording van de vragen is Lokaal Dinkelland voornemens om dit onderwerp aan te tekenen op de ingekomen stukkenlijst, zodat het onderwerp wordt in één van de komende commissievergaderingen.

Lokaal Dinkelland wil niet dat de zorg een bureaucratisch proces wordt. Laat de zorg niet een grote zorg worden.

26 augustus 2015
Fractie Lokaal Dinkelland

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.