Raadsperspectief 2016

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter ik zal niet ingaan op alle 23 ingediende beleidswensen. De wensen waar al een meerderheid voor bestaat zal ik niet meer langsgaan.

streekLokaal Dinkelland voorstel 5: Naamsbekendheid voor streekeigen producten. Dat vinden we jammer. Maar het gaat er uiteraard om dat we het doel bereiken. Dinkelland kent veel bedrijven die streekeigen producten maakt, deze producten verdienen naamsbekendheid. Niet alleen in het kader van toerisme, maar ook omdat we trots zijn op producten uit onze streek. En of die naamsbekendheid door overheid of door ondernemers zelf wordt gegeven is ons om het even. We zijn blij te horen dat ondernemers dit zelf oppakken en daarmee ook blij dat onze producten naamsbekendheid krijgen.

We kunnen met bijna alle CDA voorstellen meegaan. Behalve voorstel 3:
Voorstel 3 gaat over het voorstel om geld voor wegonderhoud weg te halen bij regulier onderhoud en onder te brengen in een potje voor knelpunten. Hier is onze fractie geen voorstander van. Juist door te korten op regulier onderhoud, wordt het potje van de knelpunten alleen maar groter. Dat lijkt ons niet de bedoeling. Voor wat betreft voorstel 1 instellen van een fonds voor bereikbaarheid zouden we de CDA fractie willen vragen of het voor hen voldoende is om dit budget neutraal te proberen/of anders het college te vragen een dekkingsvoorstel te doen.
Tot slot voorstel 5. We zijn er geen groot voorstander van om schoolzwemmen opnieuw te introduceren. En wat ons betreft lijkt het financieel ook niet haalbaar gezien de vervoerskosten die er aan verbonden zijn. Uiteraard staan we er wel voor open als de mogelijkheden voor deze optie worden meegenomen in het onderzoek samen verbinden.

pinPvdA Voorstel 2:  Alternatieve financieringsconstructies maatschappelijke initiatieven. Voorstel zullen we niet steunen. Wij vinden inderdaad net zoals Dhr Jogems (CDA) vorige week aangaf dat de gemeente geen pinautomaat voor maatschappelijke initiatieven moet worden. Maar dat je als gemeente wel heel goed je faciliterende rol moet invullen. En dat kan zijn door bijvoorbeeld. tijdens een evenement verkeersborden te plaatsen of op een andere manier openbare werken in te schakelen.

Op de overige onderwerpen hebben we vorige week onze toelichting gegeven, waarbij we voorstellen 3, 4, 6 en 7 steunen maar voorstellen 1, 2 en 5 afwijzen. En over afwijzen gesproken dat brengt me meteen bij de door D66 ingediende voorstel over luisteren naar.

Als u vorige week opgelet en geluisterd had, dan wist u dat vorige week de mogelijkheid er was om moties in te dienen. Daarnaast had u kunnen luisteren naar CDA, VVD en Lokaal Dinkelland, dan had u geweten dat er voor een referendum in Dinkelland geen meerderheid is. Omdat er naar onze mening in onze volksvertegenwoordigende democratie geen ruimte is voor referenda, en dat wij voor 4 jaar gekozen zijn om keuzes voor onze inwoners te maken, ieder vanuit zijn of haar levensovertuiging. Door een referendum krijgen we nooit de juiste afspiegeling van de inwoners van Dinkelland en dus ook nooit de juiste afweging voor een te nemen besluit.

Zoals vorige week al aangegeven zijn we het daarnaast natuurlijk met u eens dat we naar onze inwoners moeten luisteren en zijn we het helemaal met u eens dat er dualisme in de raad moet zijn. Echter, zijn dat meningen, en geen beleid dat we in een begroting vastleggen.

Uw laatste voorstel over sociale huurwoningen kunnen we wel steunen en we gaan er vanuit dat wethouder dit meeneemt in de nog op te stellen woonvisie.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.