Sanering en herinrichting voormalig vuilstort Diepengoor

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

diepengoor02

Voorzitter, voor ons ligt het plan sanering voormalig vuilstort Diepengoor . door middel van gedegen onderzoek (grondboringen en proefsleuven) heeft de firma Tauw de bodemopbouw vastgesteld en de vervuilingen in kaart gebracht, zodat een saneringsplan kan worden uitgevoerd dat aan alle wettelijke eisen voldoet.

Bij het sluiten van de voormalige stortlocatie is deze vroeger afgedekt met een laag grond. Bij de woningen aan het Diepengoor is deze destijds voorzien van nog een extra laag teelaarde. Maar er blijkt nu uit de onderzoeken dat er onaanvaardbare risico’s zijn en daarom dient de stortlocatie gesaneerd te worden.

De provincie Overijssel   is in deze kartrekker van het project.

Voorzitter het is goed dat de provincie en de gemeente Dinkelland hierin samen optrekken. De provincie draagt zorg voor de sanering van de achtertuinen bij de woningen en de gemeente neemt de zij- en voortuinen voor haar rekening net als de locatie rondom de voormalige buiten gebruik zijnde rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Het geheel wordt afgegraven en opgehoogd met een veilige leeflaag van 1 meter. Bij het openbaar groen en de watergangen zal er een leeflaag opgebracht worden van een ½ meter. Alle grond die voor verwerking gebruikt zal worden voldoet aan de achtergrondwaarden en is schoon. Ook zal er een aanvullend gedeelte van de afdeklaag worden aangevoerd vanaf de Deurninger Es. Tussen de dieper gelegen verontreinigingen en de leeflagen wordt een signaleringslaag aangebracht in de vorm van geotextiel.

diepengoor01Er zijn diverse bijeenkomsten geweest voor de omwonenden. Daarin is onder andere de sanering rondom de woningen in goed overleg met de bewoners, gemeente en provincie besproken. Ik wil nog eens benadrukken dat de gemeente hier haar verantwoordelijkheid heeft genomen voor een goede woon en leefsituatie. Ook is hier de nieuwe inrichting van de omgeving aan de orde geweest. En is er toegezegd dat men de waterhuishouding zou doorrekenen en hiervoor de benodigde maatregelen in het uitvoeringsplan zou meenemen.

Helaas is er bij de Raad van State een nog 1 beroepsschrift tegen het besluit van de Provincie ingediend. Voorzitter we hopende dat deze zienswijze geen vertraging zal opleveren bij de uitvoering van het saneringsplan rond de vuilstort omdat een spoedige sanering rondom de woningen gewenst is.

Wij hopen dat de wethouder binnen onafzienbare tijd kan starten met de sanering, zodat de veiligheid voor de omwonenden geborgd is en er weer een “verrommeld” stukje Denekamp wordt ingericht als een landschappelijk aantrekkelijk gebied met een esje, streekeigen bomen en een mooi wandelpad.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.