Structuurvisie Detailhandel Dinkelland 2015

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

dinkVoorzitter

Voor ons ligt de Structuurvisie Detailhandel Dinkelland 2015.

Deze visie is, in eerste instantie, in  2013 opgesteld en in dat jaar besproken in een aantal sessies met de ondernemersverenigingen in Dinkelland. In 2014 heeft dit project stilgestaan vanwege de verkiezingen en de college wisseling en wederom opgestart  en geüpdate met actualiteiten in 2015.

De wethouder heeft in de commissievergadering van 27 oktober 2015 aangeven dat de ondernemersverenigingen in Dinkelland  akkoord zijn met de onderzoeksresultaten en de daarop uitgevoerde analyse en visie.

Ook voor Lokaal Dinkelland is  de marktanalyse en de visie duidelijk en logisch.  De trends in de detailhandel als gevolg van de economische recessie, branchevervaging, schaalvergroting, internet winkelen en vergrijzing maakt dat Dinkelland op winkelgebied er in de toekomst, net als de rest van Nederland, er volkomen anders uit zal gaan zien. Dat is een realiteit waar we ons op moeten voorbereiden en op moeten anticiperen.

De ambitie van de gemeente Dinkelland is duidelijk:

  • voor inwoners een zo compleet mogelijk aanbod op aanvaardbare afstand van de woning bieden;
  • voor ondernemers een gezond ondernemersklimaat bieden met ruimte voor kwaliteit en innovatie;
  • een ontwikkelingsgerichte visie opstellen die marktpartijen stimuleert om te investeren;
  • en beleid gericht op duurzaam en intensief ruimtegebruik en winkelgebieden met ruimtelijke kwaliteit, kortom de meer besproken clustering.

De vertaling van deze ambitie naar uitvoering is in de huidige economische omstandigheden en naar de toekomst toe een ware uitdaging.

Het college kan vanaf nu duidelijke keuzes maken op basis van de visie die er nu ligt om haar ambities ten uitvoer te brengen. Lokaal Dinkelland kan deze ambities onderschrijven.
Echter zou zij ook de volgende kanttekeningen willen geven.

In dit beleidsstuk worden tal van percentages genoemd over o.m. toe- en afvloeiing van koopkracht naar de verschillende verzorgingskernen.

Maar er zijn ook eerder ook opmerkingen gemaakt over de juistheid dan wel interpretatie van die percentages. Die opmerkingen werden gemaakt omdat concrete ervaringen van ondernemers anders dan vermoeden. Tijdens de presentatie afgelopen week in de commissie vergadering door de opsteller van deze structuur visie werd hierover ook enige duidelijkheid gegeven. Helaas komt deze nuancering niet terug in deze structuurvisie en zou het zo maar kunnen zijn dat de cijfers welke in deze rapportage worden genoemd leidend zijn of blijven. Dit moet worden voorkomen. Ook weten we dat het gedrag van de consument aan grote veranderingen onderhevig blijft. Reden voor ons om aan de wethouder te vragen om bij het nemen van toekomstige beslissingen waarbij men zich laat leiden door percentages die worden genoemd in deze visie de actualiteit en de genoemde nuancering goed voor ogen te houden.

dink2M.b.t. de visie voor de verzorgingskern Denekamp wordt ook gemeld dat een substantiële stijging van koopkrachtbindingen en toevloeiing naar het centrum niet is te verwachten. En terwijl de trend juist is dat er minder behoefte bestaat aan fysieke winkels zou met de te plegen nieuwbouw aan de noordzijde van de Eurowerft en de toekomstige herontwikkeling van het ´Maddog-terrein” het aanbod nog verder toenemen. Verder is sprake van een mogelijke verplaatsing van een supermarkt. Hierover is echter nog geen uitsluitsel gegeven en daarom blijft Lokaal Dinkelland graag op de hoogte van de plannen van de betreffende ondernemers en verwacht van het college een actieve rol in planvorming dan wel planbegeleiding om daarmee het centrum van Denekamp ‘toekomst-proof’ te maken.

Voor de verzorgingskernen Denekamp, Ootmarsum en Weerselo geldt het credo ‘clusteren’ en vooral rondom supermarkten  als dragers van een duurzame winkelstructuur. Supermarkten zorgen iedere dag van de week voor bezoekersstromen. Clustering betekent het bestaande aanbod zo compact mogelijk bijeen te brengen om de aantrekkelijkheid van een winkelgebied te vergroten. Maar ondernemers hebben de bestaande huisvesting niet zo maar verkocht. Dat kost tijd en vaak zal de opbrengst niet voldoende zijn om de investeringssom te dekken die een nieuwe ontwikkeling vergt. In de agrarische sector kent men in het kader van de ruilverkaveling ruime budgetten om vergelijkbare ontwikkelingen te financieren. Het zou een zeer welkome stimulans voor de  detailhandelssector zijn als men ook over zulke budgetten zou kunnen beschikken. Lokaal Dinkelland geeft graag het college bij deze de suggestie om nader onderzoek te doen naar fondsen waar de detailhandelssector profijt van kan hebben. Daarbij valt o.m. te denken aan provinciaal geld op grond van de gebiedsvisie N.O. Twente.

dinHoewel wij nu over een detailhandelsstructuur visie spreken hadden wij ook graag een toevoeging gezien m.b.t. `horeca en vrijetijds economie in Dinkelland. Daarom een suggestie: stel in de toekomst een structuurvisie ‘economische activiteiten in Dinkelland’ op waarin alle voor Dinkelland relevante sectoren ook gedragen kaders en structuren geboden kunnen worden.  Met andere woorden trek de ‘detailhandelsstructuurvisie’ breder.

Voorzitter; voor de ondernemers in Dinkelland ligt er een flinke uitdaging en met deze structuurvisie kan er geanticipeerd worden op de toekomst.

Er is verder eigenlijk nog maar één boodschap van Lokaal Dinkelland en dat is ‘ Doe je boodschap lokaal’.

Detailhandelstructuurvisie

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.