1e programmajournaal 2016

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter, College, Aanwezigen,

Voor ons ligt het Voorstel inzake vaststelling eerste programmajournaal 2016.

Als eerste dank aan de ambtelijke organisatie voor de samenstelling van en de toelichting op dit kwartaalbericht. Een hele klus, nu nog op papier aan ons verstrekt maar de waarschijnlijk keer gewoon digitaal.

biljetenBij het eerste programmajournaal is er sprake van een momentopname. Hoe hing de vlag er bij op 31.03.2016 ? Daarbij zijn een elftal budgettaire afwijkingen die in totaal zorgen voor een negatief saldo van 173.000 euro op diverse programma-vlakken.

ALS eerste spreken wij over het programme krachtige kernen. Wat maakt een kern leefbaar ? Volgens Lokaal Dinkelland is het van belang dat er in een kern voorzieningen zijn die levensvatbaar zijn en in stand kunnen worden gehouden door de sociale cohesie, de gemeenschapszin in die kern zelf. En dan kan SAMEN stenen stapelen binnen deze gemeenschap ook resulteren in een renderend project voor de lange termijn.

Toekomstbestendige en bereikbare voorzieningen moeten worden gedragen door de gemeenschap. Als er in de gemeenschap geen draagvlak voor is heeft de voorziening geen kans om te overleven. Daarom pleit Lokaal Dinkelland voor een continue dialoog met alle kernen over hun toekomst. En dit kan prima gerealiseerd worden binnen Mijn Dinkelland 2030. Hiermee wordt nogmaals de taakverschuiving verlegt van overheid naar nevenheid.
download

Binnen onze gemeente speelt nog steeds het heikele punt van de afvalwaterinjecties door de NAM. Graag worden wij continue op de hoogte gehouden  via een raadsberichten, zoals ook laatstelijk ontvangen. Wat zijn de resulaten van de besprekingen die ongetwijfeld nog zullen volgen binnen het ambtelijk overleg waar wethouder Steggink in participeert.

Bij het thema wonen en vastgoed pleiten wij nog steeds voor levensloop bestendig wonen en daarbij hoort de inzet zoals hier ook genoemd op woonunits voor ‘nieuwe’ senioren maar ook zeker startende jongeren. Wellicht liggen er nog kansen met betrekking tot nieuwe impulsen in overleg met de woningbouwcooperaties na de aangehaalde brief van minister Blok door mijn fractiegenote mevrouw Metz in het vragenhalfuur. We wachten de antwoorden op de vragen door onze wethouder hierop af.

En we zijn blij te constateren dat de woonvisie op korte termijn naar ons als raad toekomt.

Tendens inzake gemeentelijk vastgoed is verschillend. Deels wordt er afgestoten zoals de gemeentewerf in Weerselo en ’t Hoeske in Lattrop, deels wordt woonrijp gemaakt voor de huisvesting van statushouders en deels wordt herontwikkeld:  Commanderie en Klooster te Ootmarsum.

dusHet streven naar een veilig verkeersnet voor elke weggebruiker onderschrijven wij ten zeerste. Daarom willen wij graag nogmaals de aandacht vestigen om eenduidige en uniforme regels op rotondes in onze gemeente. Prima dat er nu 3 worden aangepast, maar dit zal een blijvend punt van aandacht moeten blijven.  De conditie van wegen blijft een aandachtspunt, net als fiets- en wandelpaden. Aansprakelijkheidsstellingen zijn onwenselijk en moeten op voorhand worden voorkomen door goede inspecties en de opstelling van de meer-jaren-onderhoudsplannen. De raad kan op basis van deze M.O.P. ook een gewenst niveau van onderhoud aangeven.  Een start is er inmiddels gemaakt met het ingang zetten van duurzaam verlichten van de openbare ruimte. Dit juichen wij toe. Ook overige initiatieven hiervoor mogen wat lokaal dinkelland betreft op zo kort mogelijke termijn worden genomen.

Voor wat betreft het thema maatschappelijke voorzieningen is er op 6 oktober 2015 een belangrijk besluit genomen over sportcomplex Dorper Esch. Daarna is er in de communicatie over en weer een valse start geweest. Lokaal Dinkelland wil geen zaken afdwingen maar wil partijen weer samen brengen, zodat met vereende krachten in eerste instantie gedacht kan worden over en daarna dat gebouwd kan worden aan een sportvoorziening in al haar facetten voor de gehele gemeenschap. De kleinere kernen zijn daar al volop mee bezig. En nu we het toch over sport hebben, de nieuwe sportnota zien we graag zo spoedig mogelijk tegemoet evenals het voorstel voor het zwembad Ootmarsum.

Binnen het programma economische kracht en werk is er nog weinig initiatief ontplooit in het zoeken naar grensoverschrijdende samenwerking. Het actieplan /uitvoeringsplan komt hopelijk snel. De groei van de recreatief toeristische sector toont nog steeds een opwaartse lijn, maar om die lijn te bestendigen zijn nieuwe initiatieven nodig die een meer divers publiek aantrekken.

th4UCENYLDBelangrijk binnen dit veld is ook dat iedereen kan deelnemen aan het arbeidsproces, dat er voor iedereen een geschikte baan is. Dat het ondernemersklimaat in onze gemeente zo optimaal mogelijk is. En dat digitale bereikbaarheid daarvoor een eerste voorwaarde is. Daarvoor wordt het buitengebied verglaasd, een bedrijvencoach is aangesteld, een detailhandelsvisie is vastgesteld en de vraag en aanbod van werk wordt beter op elkaar afgestemd.

Ook vindt er een transformatie plaats binnen onze gemeente door KGO en VAB-beleid, door kavelruilprojecten en door de planuitwerkingen voor Natura 2000. De landbouwsector krimpt en daardoor ontstaan er veel vrijkomende agrarische gebouwen.

HET eerste kwartaal van omzien naar elkaar in 2016. Lokaal Dinkelland onderschrijft de stelling dat inwoners de regie moeten kunnen voeren over hun eigen huishouden, een sociaal netwerk moeten kunnen onderhouden en moeten kunnen deelnemen aan de samenleving. Inzicht in de Jeugdzorg baart ons wel enige zorgen. In hoeverre is er sprake van 1 gezin, 1 regisseur ?

Blij is lokaal Dinkelland met de toezegging van de wethouder dat we in het tweede halfjaar gerapporteerd krijgen welke initiatieven er zijn ingediend bij het stimuleringsfonds en welke daarvan inmiddels ten uitvoer zijn gebracht.

Ditzelfde geldt ook voor de vrij toegankelijke voorzieningen. Zouden deze ook uit het werkbudget voor Mijn Dinkelland 2030 bekostigd kunnen worden? Begrijpen wij dit goed ? Er wordt aangegeven dat er een aangepaste subsidieverordening komt in het tweede halfjaar, jammer dat dit niet in het tweede kwartaal is gelukt. En wat wij ons als Lokaal Dinkelland afvragen is hoe men mantelzorgers wil registeren maar dit komt ongetwijfeld terug in de nota mantelzorgbeleid die wij ook op korte termijn tegemoet kunnen zien.

Dan het minimabeleid. Dit zal ongetwijfeld een zorgvuldige voorbereiding vergen, maar wij zijn ook blij dat de wethouder in het tweede halfjaar hiervoor met een voorstel naar de raad komt.

Op de hoogste trede van de ladder in omzien naar elkaar staat overdragen. Waar nodig zal vanuit de gemeente moeten worden gezorgd voor adequate voorzieningen. Er zullen altijd mensen blijven die onze zorg nodig hebben en daarvoor dienen wij als gemeente garant te staan.

TOT slot burger en bestuur. Lokaal Dinkelland pleit uiteraard voor digitalisering, maar daarbij mag de menselijke maat niet uit het oog worden verloren. Digitaal voor wie digitaal kan en gewoon op papier of door contact aan de balie voor diegenen die daar niet mee overweg kunnen.

Lokaal Dinkelland sluit niet haar ogen voor de buren en vindt het belangrijk om verbindingen te zoeken. Dit gebeurt al in samen 14, maar ook op andere vlakken zijn hier wellicht nieuwe kansen aan de horizon.

De regionale samenwerking bestaat al jaren.  We zien uit naar de verdere ontwikkelingen rondom de RUD en de agenda van Twente.  Onze zorgen over de financiele ontwikkelingen die de regionale samenwerking met zich brengen hebben wij in de bespreking van het raadsperspektief al laten doorklinken.

noaIk  wil graag afsluiten met de werkorganisatie Noaberkracht. Sinds 1 januari 2013 formeel operationeel. Door ambtelijke taken gemeenschappelijk met Tubbergen op te pakken kunnen er interessante bezuinigingen worden gehaald, omdat men efficiënter kan werken. In de komende raadsvergaderingen zullen wij van de werkorganisatie Noaberkracht begroting en jaarstukken de revue laten passeren.

Er zijn in de informatiecommissie door de wethouders nogal wat toezeggingen gedaan qua voortgang en toezending van beleidsnota’s, resultaten met betrekking tot ingestelde fondsen/vastgelegde gelden-budgetten. Het tweede half jaar belooft derhalve een boeiend en druk raadsseizoen te worden.

 

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.