2e programmajournaal 2016

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,

k8984352Voor ons ligt het Voorstel inzake vaststelling tweede programmajournaal 2016.

Als eerste wil de fractie van Lokaal Dinkelland haar dank uitspreken aan de ambtelijke organisatie voor de samenstelling van en de toelichting op dit ijkpunt na de eerste negen maanden in 2016.

De vertaling van de digitale versie naar een papieren exemplaar verloopt wat lastig, maar zoals wij allemaal weten wordt er hard gewerkt aan een optimale digitale weergave in pepperflow.

Bij dit tweede programmajournaal is er wederom sprake van een momentopname. Hoe hing de vlag er bij op 30.09.2016 ? Hoe is er in financeel opzicht uitvoering gegeven aan de begroting die wij in 2015 hebben vastgesteld ?

Lokaal Dinkelland hecht belang aan financieel solide beleid. In dit tweede programmajournaal wordt ons meegedeeld dat er een overschot wordt voorzien in 2016 van meer dan 2 miljoen euro. Dit geld vloeit terug naar de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen.

kampbeekKrachtige kernen hangt samen met een krachtig buitengebied. Elke schil rondom de kern moet volop floreren in  al haar kracht. Net als bij een ui is elke schil van belang voor de kwaliteit. Vandaar ook dat wij het belangrijk vinden dat juist ook op het platteland volop activiteiten tot ontplooiing kunnen komen en leegstand, net als de nog rotte kiezen in de kernen, zoveel mogelijk wordt voorkomen of wordt opgeheven door extra inspanningen hiervoor te leveren. De gemeente moet hierin een verbinder zijn die partijen bij elkaar brengt, voorwaarden schept en zich flexibel NAAST de partijen opstelt.

Het is goed om te zien dat er een start is gemaakt met initiatieven met betrekking tot zwembad de Kuiperberg. Ook wordt er voorgesorteerd op onderhoud in de openbare ruimte, maar misschien dat de kosten hiervoor nog weer bijgesteld kunnen worden in verband met nieuwe technieken. Het IBOR blijft onze aandacht houden.

Prachtig om te zien hoe enthousiast Weerselo zelf aan de slag is gegaan met het inbrengen van ideeen voor de herinrichting van haar centrum en waaraan samen met de gemeente zo spoedig mogelijk uitvoering kan worden gegeven.

Huisvesting van onze inwoners passend binnen ieders budget en wensen heeft ook onze volle aandacht. Hoe mooi is het om te zien dat er in Weerselo op het Spikkert ruimte wordt geboden aan een nieuwe vorm van hofje een complex voor starters. En dat ook in Rossum weer een nieuwbouwplan wordt klaargemaakt.

Vanuit het thema economische kracht en werk is toerisme voor onze gemeente een belangrijke bron van inkomsten. Daarvoor zijn durf en nieuwe initiatieven nodig. Zoals het onderzoeken van het bevaarbaar maken van het kanaal Almelo-Nordhorn in een grensoverschrijdende samenwerking met onze duitse noaber Nordhorn, met de Provincie Overijssel en Waterschap Vechtstromen.Ook de opstelling van een concept-ontwikkelperspektief voor Noord-Oost Twente zal kunnen bijdragen aan gerichtere werving en een toename van gasten.

De gemeente Dinkelland kent veel kwalitatief hoogwaardige bedrijven. Zaak is het om vanuit dit reeds bestaande arsenaal en de aanzuigende kracht hiervan ook nieuwe bedrijven aan te trekken. Ook vanuit dit oogpunt  zijn we blij dat de bedrijvencoach volop aan de slag is. Een aantrekkelijk bedrijvenklimaat is voor onze jeugd van groot belang in het kader van stages en toekomstige werkplekken.  De realisatie van een goed glasvezelnetwerk in onze hele buitengebied draagt daar nog eens een extra steentje aan bij.
min2Wat ons wel enigszins zorgen baart is dat er van het totale bedrag een bedrag van meer 2 miljoen euro overschot op de begroting, dan 1,2 miljoen aan overschot is binnen het programma “omzien naar elkaar”.  HET programma bij uitstek waaruit de zorgen en voorzieningen voor onze mede-inwoners betaald dienen te worden die deze ook daadwerkelijk nodig hebben. Zijn er door deze enorme bezuiniging geen mensen tussen wal en schip belandt ? Er werd al aangegeven dat door uitspraken door de Algemene Raad van Beroep er regelingen versoepeld moeten worden en er derhalve in 2017 en volgende jaren meer geld nodig zal zijn. Standpunt van Lokaal Dinkelland is dat er op broodnodige zorg niet bezuinigd mag worden bij onze inwoners.

In het kader daarvan zijn we dan ook blij dat de wethouder in de raadsvergadering van 8 november  een gericht aantal toezeggingen heeft gedaan en wel de volgende:

– vrij toegankelijke voorzieningen zijn via gemeentelijke kaders en beleid samen uitgewerkt met alle maatschappelijke instellingen tot een projectplan en op basis hiervan moet dit via  1 loket georganiseerd worden, uitgebreide resultaten ontvangen wij van de wethouder in december

– mantelzorgbeleid, hiervoor zijn vernieuwde afspraken gemaakt na onderzoek, in het laatste kwartaal komt hier een voorstel voor, wellicht kan dan ook het mantelzorgcompliment hierin worden opgenomen.

-Jeugdzorg is in het kader van de heronrientatie een belangrijke doelgroep. Eerst heeft eerst een inventarisatie plaats gevonden, aan maatschappelijke partners is gevraagd waar behoefte aan is,  dit onderzoek is halverwege november klaar, en daarna zal invulling volgen.

balies-gemeente-overheid-gemeentehuisBinnen het takenveld burger en bestuur blijft  Lokaal Dinkelland pleiten voor efficiency. Digitaal voor wie digitaal kan en gewoon op papier of door contact aan de balie voor diegenen die daar niet mee overweg kunnen. Onder de noemer “dichter bij de burger” kan elke inwoner over zijn/haar onderwerp een afspraak maken met de betreffende ambtenaar, die dan of op het gemeentehuis of gewoon bij de mensen zelf thuis plaats kan vinden. Een goed initiatief, wij zijn benieuwd naar de frequenties.

Belangrijk blijft het om verbindingen te zoeken. Dit gebeurt in samen 14, maar ook op andere vlakken zijn hier wellicht nieuwe kansen. We zien uit naar de verdere ontwikkelingen rondom de RUD en de agenda van Twente.

Door ambtelijke taken gemeenschappelijk op te pakken binnen Noaberkracht, kunnen er bezuinigingen worden gehaald, omdat men efficiënter kan werken.  Regelmatige evaluatie hiervan gebeurd nog steeds en blijft belangrijk om te handhaven wat goed is en bij te sturen daar waar het schuurt.
Tot slot voorzitter, goed om te zien dat we over de drie eerste kwartalen een grote plus boeken al zet de fractie van Lokaal Dinkelland wel vraagtekens bij het sociale domein. Maar veel belangrijker nog is dat er wordt gewerkt aan het omdenken binnen de organisatie van een overheid naar een NEVENheid,. Een organisatie waarvan wij als raad ook deel uitmaken en die tussen en naast haar inwoners staat en daarvoor op een positieve en opbouwende wijze probeert te werken aan een nog mooiere en betere gemeente Dinkelland.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.