Amendement: vaststelling Gebiedsvisie en Geurverordening

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Amendement

Raadsvergadering 19 april 2016
Agendapunt 13: Voorstel inzake vaststelling Gebiedsvisie en Geurverordening
Indiener: Lokaal Dinkelland, CDA, ….              

De raad van de gemeente Dinkelland

In vergadering bijeen op 19 april 2016

 

Constaterende:
Dat ter vaststelling door de raad voorligt een ontwerp-Gebiedsvisie en een ontwerp-Geurverordening;

Overwegende:
Dat met de vaststelling van de Geurverordening binnen drie gebieden (Diezelkamp, ’t Spikkert, De Mors) de geurnorm wordt verhoogd van 3.0 naar 6.0 ouE/m3 ;

Dat expliciet tot uiting moet worden gebracht dat deze verhoging enkel en alleen geldt voor deze drie specifieke gebieden en dat elk risico van precedentwerking moet worden voorkomen;

Dat er aanleiding is de formulering van het voorliggende ontwerpbesluit aan te scherpen;

Besluit
het voorliggende ontwerpbesluit als volgt gewijzigd vast te stellen

 1. Het verslag van de inspraakreacties op de ‘Gebiedsvisie ten behoeve van de verordening geurhinder en veehouderij’ en op de ‘Geurverordening’ vast te stellen;
 1. De gebiedsvisie ten behoeve van de verordening geurhinder en veehouderij vast te stellen, zulks met inachtneming van het volgende
  1. de verhoging van de wettelijke geurnorm van 3,0 naar 6,0 ouE/m3 geldt uitsluitend voor de bestemmingsplannen Diezelkamp in Saasveld, ’t Spikkert in Weerselo en bedrijventerrein de Mors in Ootmarsum;
  2. de wettelijke geurnorm van 14,0 ouE/m3 wordt gehandhaafd voor het buitengebied;
  3. Voor de bebouwde kommen en het buitengebied worden de wettelijke minimale afstanden van respectievelijk 100 meter en 50 meter gehandhaafd met daarbij de volgende uitzondering: ‘veehouderijbedrijven die moeten voldoen t/m inwerkingtreding van de geurverordening’.
  4. Op pagina 63 paragraaf 8.4.6 wordt het tekstdeel

Van deze bronnen, 3 stuks in totaal, is de huidige voorgrondbelasting in beeld gebracht. Gekoppeld aan de gewenste ruimtelijke inrichting van de gemeente volgens hoofdstuk 5 van deze geurgebiedsvisie en rekening houdend met het GGD-advies, vindt de gemeente Dinkelland het verantwoord om ten aanzien van de ruimtelijke plangebieden de wettelijke waarde te verhogen van 3 naar 6 ouE/m3.”

Gewijzigd in

Van deze bronnen, 3 stuks in totaal, is de huidige voorgrondbelasting in beeld gebracht. Gekoppeld aan de gewenste ruimtelijk inrichting van de gemeenten volgens hoofdstuk 5 van deze geurgebiedsvisie en rekening houdend met het GGD-advies, vindt de gemeente Dinkelland het verantwoord om uitsluitend ten aanzien van de bestemmingsplannen Diezelkamp in Saasveld, ’t Spikkert in Weerselo en bedrijventerrein de Mors in Ootmarsum de wettelijke geurnorm van 3,0 te verhogen naar 6,0 ouE/m3.

 1. Vast stellen de navolgende Geurverordening

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 19 april 2016

Dit bericht is geplaatst in Amendement

Reacties zijn gesloten.