Meerjaren Onderhoud plan wegen en civiele werken (MOP)

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,

Vanavond behandelen wij het voorgestelde raadsbesluit vaststelling:

Meerjaren Onderhoud plan wegen en civiele werken (MOP)verkeersborden

Met het vaststellen van een Meerjaren onderhoudsplan (MOP) voor de kapitaalgoederen wegen en kunstwerken beschikken wij over een beleidsdocument waarin is vastgelegd hoe we in de komende jaren het onderhoud van onze kapitaalgoederen in technische en financiële zin borgen.

Bij de vaststelling van het IBOR plan is vastgelegd dat voor wegen generiek de beeldkwaliteit C wordt aangehouden. Bij de gekozen beeldkwaliteit C ontstaat er al wel enig risico op kapitaalvernietiging.

Voor hotspots/centra is de beeldkwaliteit A van toepassing. Dit geldt voornamelijk voor het aspect netheid/verzorging. Voor technisch onderhoud kan er om praktische redenen  kwaliteit B worden  aangehouden , maar bij alle beeldkwaliteiten mag nooit de veiligheid er onder te lijden hebben vind Lokaal Dinkelland.

Wanneer dit wordt afgezet tegen het huidige budget is snel duidelijk dat er niet een toereikend budget beschikbaar is om die kwaliteit te kunnen realiseren.

In de praktijk is dat  nu al het geval. Op basis van de inspectieresultaten genereert het beheerpakket een lijst met wegvakken waaraan onderhoudsmaatregelen moeten worden uitgevoerd om de gewenste kwaliteit te behouden.

Er vindt dan een selectie plaats welke wegvakken het meest urgent zijn tot het budget op is; de resterende wegvakken blijven over en gaan het daaropvolgende jaar weer mee met de weging. De gemiddelde kwaliteit van het areaal verslechtert daarmee steeds meer. Continueren van het huidig beleid heeft tot gevolg dat met het huidig budget de afgesproken kwaliteit C niet kan worden behouden en er een voortdurende achteruitgang in kwaliteit gaat plaatsvinden.

En dit komt de verkeersveiligheid niet ten goede volgens Lokaal Dinkelland.

Voorzitter daarom :

Lokaal Dinkelland  ook er mee in stemt, ‘n eenmalig donatie van  € 1.000.000 als een voorziening “Onderhoud Infrastructuur Dinkelland” op te nemen om onvoorziene omstandigheden in de komende jaren te kunnen opvangen.

Een structureel verhoging van het budget voor onderhoud wegen met € 500.000 te betrekken bij het opstellen van de begroting 2017 en dit als uitgangspunt te hanteren in de nog vast te stellen beleidsnota onderhoud kapitaalgoederen

Daarnaast structureel ook €50.000 te betrekken voor onderhoud kunstwerken bij het opstellen van de begroting van 2017 en dit als uitgangspunt te hanteren in de nog vast te stellen beleidsnota onderhoud kapitaalgoederen

Voorzitter dank.

d66-amendement-mop-wegen-hotspots-25-10-2016-003

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.