Motie: Woonvisie 2016

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering 11 juli 2016
Agendapunt 9: Voorstel inzake vaststelling Woonvisie 2016+
Onderwerp: Leegstand
Indiener: fractie Lokaal Dinkelland        

De raad van de gemeente Dinkelland

In vergadering bijeen op 11 juli 2016

Overwegende

Dat ter vaststelling door de raad voorligt de Woonvisie 2016+;

Dat de raad op 9 september 2014 een motie over het onderwerp leegstand heeft aangenomen waarin het college is opgedragen: 

  1. een algemene leegstandanalyse uit te voeren naar de huidige en toekomstige omvang, de vormen, de oorzaken en de mogelijke oplossingsrichtingen;
  2. op basis van deze analyse de raad voorstellen te doen tot vaststelling van een toekomstgericht leegstandbeleid;
  3. op basis van deze analyse een instrumentenpalet te ontwikkelen met behulp waarvan een actief leegstandbeheer kan worden uitgevoerd;

Dat in de voorliggende ontwerp-Woonvisie  de visie op leegstand in al haar aspecten aan de orde komt;

Dat er echter aanleiding wordt gezien het onderwerp leegstand juist nu nadrukkelijk te benoemen in relatie tot het bij de Woonvisie behorende uitvoeringsprogramma;

Spreekt uit:

Het van groot belang te vinden dat in het nog op te stellen uitvoeringsprogramma 2017 het onderdeel leegstand een belangrijke rol vervult en dat helder wordt omschreven welke maatregelen inzake het actief leegstandsbeheer worden genomen;

En draagt het college op

  1. In het uitvoeringsprogramma 2017 behorende bij de Woonvisie 2016+ het onderwerp leegstand expliciet op te nemen, zulks met inachtneming van de inhoud van de motie van 9 september 2014;
  2. Het uitvoeringsprogramma 2017 ter kennis te brengen van de raad;
  3. De raad door regelmatige informatie over de voortgang van het uitvoeringsprogramma in de gelegenheid te stellen een vinger aan de pols te houden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Dinkelland, 11 juli 2016
Fractie Lokaal Dinkelland

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.