Provinciaal inpassingsplan (PIP) en Natura 2000

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,

Het doel van natura-2000 is het keren van de achteruitgang van de biodiversiteit. Voor elk natura-2000 gebied dient een beheerplan te worden opgesteld. Hierin staat wat er moet gebeuren om de natuurdoelen te halen en wie dat gaat doen.002_rb-image-2699733 Deze beheerplannen worden opgesteld in nauw overleg met eigenaren, gebruikers en andere betrokken overheden zoals provincies, waterschappen en gemeenten. In de meeste gevallen neemt de provincie het voortouw bij het opstellen van het beheerplan als zijnde bevoegd gezag. Binnen drie jaar na de definitieve aanwijzing van en natura-2000 gebied dient in principe het beheerplan gereed te zijn welke dan vervolgens 6 jaar geldig is.

Dinkelland is gezegend met natura-2000 gebieden waarvan er drie gemeentegrensoverschrijdend zijn. Voor onze gemeente en de circa 150 grondeigenaren heeft de aanwijzing van deze 6 natura-2000 gebieden een enorme impact en is een voldongen feit. Dit maakt dat er niets anders op zit dan de schouders er onder te zetten en er voor te zorgen dat de maatregelen die genomen moeten worden dragelijk en optimaal passend zijn. Dat kan wanneer alle belanghebbenden kansen benutten om actief mee te praten, hun gebiedskennis delen in de werkgroepen met de deskundigen bij de totstandkoming van de beheerplannen.

Het project Natura 2000 is  in z’n algemeenheid  voor de gemeente Dinkelland een giga opgave. Uiteindelijk moet het harde werken van alle betrokken partijen resulteren in het bereiken van de natuurdoelen waardoor er goede verbindingen ontstaan tussen natuur, landbouw, infra, recreatie en bewoning in het gebied.

8104706495_834d4318e9_mDe provincie heeft in haar brief van 17 maart jl. de gemeente voorgesteld om in het kader van de natura 2000 doelen een Provinciaal Inpassings Plan procedure toe te passen. In het kort, we kennen immers allemaal het voorliggende raadsvoorstel en de brief van de provincie, neemt de PIP de gemeente veel werk uit handen en valt deze PIP onder de crisis- en herstelwet waardoor de termijn die staat voor het behalen van de natuurdoelen sneller gehaald kan worden.

Lokaal Dinkelland stemt in met het toepassen van PIP mits de gemeenteraad maximaal betrokken is bij de gehele procedure om haar taak als zijnde kaderstellend en controlerend optimaal te kunnen uitvoeren.

Zij wenst voorafgaand aan de reguliere  wettelijke afstemmingsmomenten goed geinformeerd te zijn en van gedachten te kunnen wisselen met de wethouder en betrokken partijen zodat er eventueel geanticipeerd gaat worden voorafgaand aan de wettelijke afstemmingsmomenten. De wethouder is dan ook voorbereid op mogelijke wensen en bedenkingen voorafgaand aan de formele horing van de gemeenteraad over de ontwerp PIP. Graag zou Lokaal Dinkelland van de wethouder horen hoe en op welke wijze hij deze maximale betrokkenheid van de Gemeenteraad gaat inpassen en garanderen.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.