Visie op de begroting 2017

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,

Vanavond zullen wij als raad de begroting voor 2017 behandelen.

Maar voorzitter,

biljetenVoordat wij hiermee beginnen willen wij als fractie van Lokaal Dinkelland alle samenstellers bedanken voor deze enorme klus. Ook dank voor de toelichting die wij mochten ontvangen in het technisch vragenuurtje en de schriftelijke beantwoording van de vragen die nog waren blijven liggen.

Op 29 maart en 24 juni van dit jaar hebben wij het Raadsperspektief behandeld. Wat vinden wij als raad belangrijk voor de toekomst en hoe is hieraan vorm gegeven in de begroting voor 2017. De fractie van Lokaal Dinkelland heeft 14 punten ingediend om mee te nemen in deze begroting voor 2017. Hiermee willen wij richting gegeven aan het te voeren beleid en de uitvoering hiervan.

Om deze begroting te kunnen vaststellen behoeven een aantal zaken voor onze fractie nog wel enige verduidelijking.

  1. VAN RAADSPERSPEKTIEF NAAR BEGROTING

Lokaal Dinkelland is blij met het genomen besluit ten aanzien van Sportcomplex Dorper Esch en zou graag van het college uitleg krijgen over wat er in de aanloopkosten zoals vermeld op pagina 4 staat allemaal is inbegrepen?

rioolOp pagina 7 kiest het college ervoor om een dotatie vanuit de reserves te doen aan de voorziening riolering van maar liefst € 2.000.000,00 terwijl op pagina 6 de reguliere tariefstijging van de rioolrechten in 2017 geparkeerd gaat worden. Daarop staat op pagina 8 weer aangegeven dat het nieuwe Gemeentelijke rioleringsplan zijn weerslag zal hebben op het rioolrecht. Waarom geeft men in 2017 een kadootje aan de burger dat ze zoals we het nu lezen in 2018 en volgende jaren meervoudig zelf moeten terugbetalen, kan het college ons dit uitleggen?

Voorzitter, verheugd zijn wij te lezen dat de totale taakstelling op Noaberkracht voor 2017 meer dan volledig is ingevuld en er blijkbaar een schijnbare overdekking is van € 307.206,00 zoals vermeld op bladzijde 11, maar na uitleg blijkt dat dit bedrag nodig is voor digitalisering van het bouwarchief. Is dat misschien de onderliggende reden dat er in de omgevingsvisie van de provincie Overijssel nog gewerkt is met oude reeds niet meer gangbare tekeningen van de situatie in onze gemeente? En ook hebben wij gezocht naar de uitleg van dit bedrag in de begroting maar konden dit niet vinden, is dit in de begroting niet inzichtelijk gemaakt?

k10610372Lokaal Dinkelland is blij dat het college streeft naar een financieel solide beleid. En over de jaren 2018, 2019 en 2020 ziet de balans er rooskleurig uit. Jammer dat er in 2017 door een dotatie vanuit de algemene reserves naar een sluiting moet worden gezocht van 777.000,00 euro. Kan het college misschien gaan inzetten op het  inventariseren van alle langlopende leningen en hiermee aan de slag gaan gezien de huidige geldende tarieven, wellicht dat daar eventueel nog een winstslag gemaakt kan worden.

  1. KRACHTIGE KERNEN

Gemeente Dinkelland heeft grote ambities in de kernen. En met name in de kern van Weerselo is men bezig met een nieuw soort van ontwikkeling die organisch samen met de inwoners tot stand moet komen. Iets dat wij als Lokaal Dinkelland alleen maar kunnen onderschrijven en dat op korte termijn ook al in uitvoering zal worden genomen.

Ook wordt er in dit hoofdstuk weer gesproken over de implementatie van de omgevingswet. En dat we gebruik gaan maken van de ruimte die deze wet ons biedt. We doen het nog meer samen, mijn Dinkelland 2030. Kaders worden opgesteld t.b.v. minimale bescherming en in een vroegtijdig stadium gaat men met initiatiefnemers om tafel zitten. Kan het college uitleggen wat hiermee wordt bedoeld op pagina 37 en 38?

Het stimuleren van de burgerbetrokkenheid bij de leefomgeving juichen wij toe en zeker ook dat hier handen en voeten aan wordt gegeven door een programma vanuit de gemeente met buurtcoaches, welke bevoegdheid hebben deze coaches en wat gaan zij initiëren, hoe ziet het college de burgerbetrokkenheid uitgebouwd? Ook dit was een wens van Lokaal Dinkelland bij het Raadsperpektief.

rioolVoorzitter, wij juichen het toe dat er intensief wordt ingezet op het bewuster omgaan met energie, het bewuster omgaan met afval- en waterstromen, en het beter en veiliger maken van ons verkeerssysteem. In het raadsperspektief heeft Lokaal Dinkelland al aandacht gevraagd voor de mogelijke wateroverlast die er kan ontstaan door de klimatologische veranderingen, wij zijn daarom content dat er in het nieuwe Gemeentelijke Rioleringsplan duidelijk aandacht zal zijn voor en focus op deze problematiek. Ook zal de herinrichting van de Denekamperstraat tussen de rotonde en de Molenstraat eindelijk naar aanleiding van onze inbreng in uitvoering worden genomen. En last but not least dat we eindelijk bezig gaan met het inventariseren van alle verkeersborden en wat daarin bezuinigd kan worden aan plaatsing, onderhoud en herplaatsing. Een heel goede zaak. Resteert er nog wel een vraagje aan het college, want wat wordt er precies bedoeld met het aanpassen van inritconstructies, kan hierover nadere uitleg worden gegeven?

Op bladzijde 44 wordt gesproken over een herziene sportnota. Als raad hebben wij deze nog niet mogen zien passeren, maar wij zijn als Lokaal Dinkelland wel uitermate benieuwd of het college ons ook kan aangeven of hierin iets vermeld staat over de skeelerbaan die ook al in de begroting voor 2016 stond opgenomen en die in een eerder raadsperspectief al door onze fractie was aangedragen. Kan hierover wellicht een tipje van de sluier worden opgelicht? Ook zijn we benieuwd naar de voortgang ten aanzien van sportcomplex Dorper Esch en de scenario’s voor het Openluchtbad in Ootmarsum.

  1. ECONOMISCHE KRACHT EN WERK

Voorzitter, wij vinden het belangrijk dat er verbinding wordt gezocht met onderwijsinstellingen, (we missen bijvoorbeeld de Universiteit Twente in het rijtje) en dat er over de landsgrenzen heen wordt gekeken voor nadere samenwerking. Ten aanzien van deze grensoverschrijdende samenwerking wordt er op blz. 49 gesproken over een actieplan dat in 2016 is afgerond en dat in 2017 uitgevoerd gaat worden. Welk actieplan wordt hier bedoeld?

De toeristische sector is een belangrijke economische pijler voor de gemeente Dinkelland. Er wordt gekeken naar de forensenbelasting. Nieuwe concepten worden ondersteund ook grensoverschrijdende. Het “Twente” concept wordt omarmd en Ootmarsum wordt een visitekaartje. In dit kader zouden wij graag op de hoogte willen worden gesteld van de stand van zaken van de BIZ. Loopt dit in alle kernen naar wens en wanneer wordt de nieuwe verordening ter vaststelling aan de raad aangeboden?

Via werkplein Twente in Almelo vindt bemiddeling plaats voor de inwoners die onder de Participatiewet vallen. Voorzitter, wij zouden graag van het college bevestigd krijgen dat er in onze gemeente een spreekuur komt? Ook wordt extra ingezet op de jeugdwerkeloosheid.
h,128In onze gemeente is koers gezet om met de wetenschap van de aanwezigheid van een groot aantal natuurgebieden die zijn vastgelegd in het kader van Natura-2000 hier met onze agrarische bedrijven een zo goed mogelijke aansluiting bij te vinden. Want Lokaal Dinkelland vindt het belangrijk dat boeren in onze gemeente kunnen blijven boeren en dat hun bedrijven toekomstbestendig zijn en blijven, zodat een succesvolle bedrijfsopvolging gegarandeerd blijft. Maar ook andere functies verdienen onze volle aandacht op het platteland en ook hierin moet vernieuwing en innovatie volop de mogelijkheid geboden worden. Alleen houden we onze gemeente vitaal en levendig.

Met betrekking tot het projectplan Mineral Valley Twente zouden wij hierover te zijner tijd graag alle ins en outs gepresenteerd krijgen.

  1. OMZIEN NAAR ELKAAR

Een speerpunt voor de fractie van Lokaal Dinkelland voor wie de zorg voor de inwoners van deze gemeente een heel hoge prioriteit heeft. Vandaar dat wij in het kader daarvan ook nog een aantal vragen hebben aan het college.

In het kader van ‘omzien naar elkaar’ is het van het grootste belang dat er een sociale kaart beschikbaar is. Wat is de status hiervan, wanneer zal deze klaar zijn? Wat ons bevreemdt is dat er gestart gaat worden met een communicatiecampagne voor het stimuleringsfonds zo lezen wij op blz. 61. Voor wie is deze campagne bedoeld? Waaruit wordt deze campagne betaald? En waarom nu pas deze campagne als er al in 2015 met het stimuleringsfonds begonnen had moeten worden?

Mooi dat er in 2017 met het Jeugdwerk Nieuwe Stijl van start wordt gegaan. Kan het college aangegeven wie hiervoor de input heeft gegeven en wie de kaders hiervoor heeft gesteld?

Op blz. 62 lezen wij dat de vrij toegankelijke organisaties een gezamenlijk projectplan hebben opgeleverd om uitvoering te geven aan de transformatie. Welk projectplan wordt hier bedoeld? Eigenlijk missen wij de stap van signaleren en initiëren in aanloop naar een plan.

hh2In deze tijd komt er steeds meer verantwoordelijkheid te liggen bij de mantelzorgers. Op blz. 66 wordt gesproken over een mantelzorgbeleid, wanneer gaat dit beleid in de raad besproken worden? Dit mantelzorgbeleid is namelijk bij ons nog niet bekend. Maar los van het beleid kunnen wij niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om doelgroep optimaal te ondersteunen en te begeleiden.

Lokaal Dinkelland is blij dat de nota minimabeleid is vastgesteld, zodat voor deze doelgroep in elk geval de nodige maatregelen en zorg geborgd zijn. Deze nota betrof echt uitvoeringsgerichte maatregelen die praktisch en op korte termijn invulbaar en uitvoerbaar zijn.

Voorzitter lezen wij in deze begroting ontelbare keren een verwijs naar Mijn Dinkelland 2030. Op een eerder gegeven presentatie werd verwezen naar drie O’s, onderwijs, overheid, ondernemers. Maar als wij nu de begroting lezen dan moeten wij concluderen dat dit project veel meer omvattend is. Enkele kernen zijn reeds begonnen met deze werkwijze/procesmatige aanpak. In deze begroting wordt maar liefst 18 x verwezen naar Mijn Dinkelland 2030. Hoe betrekt het college de raad in Mijn Dinkelland 2030 ? Van welk startpunt gaan wij uit ? Wat zijn de kaders en de richtlijnen? Wat willen wij er uiteindelijk mee bereiken ?

Tot slot voorzitter, wij positief gestemd over deze begroting, want hetgeen wij ter voorbereiding bij het raadsperspektief hadden ingediend is allemaal gehonoreerd en dat stemt de fractie van Lokaal Dinkelland tevreden en wij zien al deze punten graag ten uitvoer komen.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.