Amendement: Perspectiefnota 2018

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Amendement

Raadsvergadering 27 juni 2017
Agendapunt 18: Perspectiefnota 2018
Indiener: Lokaal Dinkelland en D66

De raad van de gemeente Dinkelland

In vergadering bijeen op 27 juni 2017

 Constaterende:
Dat ter vaststelling door de raad voorligt het voorstel tot vaststelling van de Perspectiefnota 2018 inclusief het eerste Programmajournaal 2017;

Overwegende:
Dat op pagina 22/23 van de ontwerp-Perspectiefnota 13 thema’s worden benoemd die het college wil uitwerken en betrekken bij de begroting 2018;

Dat het hier gaat om belangrijke thema’s die voortvloeien uit de beleidsnota Omzien Naar Elkaar;

Dat de raad zich over deze onderwerpen op basis van een daarop gericht raadsvoorstel wil uitspreken;

Dat het daarom wenselijk is het ontwerpbesluit op dit punt gewijzigd vast te stellen;

 Besluit:
 Het voorliggende ontwerpbesluit als volgt gewijzigd vast te stellen

  1. De perspectiefnota 2018 en het daarin opgenomen eerste Programmajournaal 2017 vast te stellen;

Komt als volgt te luiden

  1. De Perspectiefnota 2018 en het daarin opgenomen eerste Programmajournaal 2017 vast te stellen met de volgende wijziging: op pagina 23 wordt de tekst

“Voorgesteld wordt in te stemmen met de mogelijke oplossingsrichtingen en deze verder uit te werken en te betrekken bij het opstellen van de begroting 2018” gewijzigd in

“Voorgesteld wordt het college opdracht te geven de mogelijke oplossingsrichtingen verder uit te werken en dit in een raadsvoorstel voor te leggen aan de raad”

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 juni 2017

 Fractie Lokaal Dinkelland en D66

Dit bericht is geplaatst in Amendement

Reacties zijn gesloten.