Amendement: Sportnota Dinkelland – Trainingsschema

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Amendement

Raadsvergadering 28 november 2017
Agendapunt 15: Sportnota Dinkelland – Trainingsschema
Indiener: VVD, Lokaal Dinkelland, PvdA, D66, ABD, CDA
 

De raad van de gemeente Dinkelland

In vergadering bijeen op 28 november  2017

Constaterende:
Dat ter vaststelling door de raad voorligt het voorstel tot vaststelling van de

Sportnota – Trainingsschema (oktober 2017);

Overwegende:
Dat het document “Kaders voor sportaccommodatiebeleid in Dinkelland” uit 2008 nog steeds nog steeds actueel is als beleidskader voor nog lopende privatiseringstrajecten en daarom nog niet dient te worden ingetrokken;

Dat de voorliggende ontwerp-Sportnota – Trainingsschema nog onvoldoende aansluit bij de wensen van de raad op het gebied van het gemeentelijk sportbeleid en de vormgeving daarvan;

Dat de ontwerp-Sportnota-Trainingsschema een goede opmaat vormt tot doorontwikkeling van het gemeentelijk sportbeleid;

  • Dat het in die zin op dit moment wordt gezien als discussiestuk voor:nadere dialoog met de samenleving;
  • nadere dialoog binnen de raad;

Dat deze dialoog erop gericht moet zijn dat de raad 2018 een definitieve Sportnota kan vaststellen;

Dat het daarom wenselijk is het ontwerpbesluit gewijzigd vast te stellen;

Besluit:
Het voorliggende ontwerpbesluit als volgt gewijzigd vast te stellen

  1. Kennis te nemen van de ontwerp-Sportnota – Trainingsschema en deze, zoals ze nu is voorgelegd, te betitelen als discussiestuk voor nadere dialoog en doorontwikkeling van het gemeentelijke sportbeleid;
  2. Het college op te dragen actief en met ambitie het sportbeleid verder te ontwikkelen en daarover actief de dialoog aan te gaan met de gemeenschap en met de raad;
  3. Het college op te dragen de raad in 2018 ter vaststelling een nieuwe sportnota voor te leggen, met daarin nadrukkelijk aandacht voor de volgende aspecten:
  • behoud huidig ambitieniveau van het sportbeleid
  • faciliteren en onderhouden nog niet geprivatiseerde accommodaties
  • duurzaamheid
  • topsport naast breedtesport
  • sportpromotie

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 november 2017

Fractie’s  VVD, Lokaal Dinkelland, PvdA, D66, ABD en CDA

Dit bericht is geplaatst in Amendement

Reacties zijn gesloten.