Amendement: Voorstel aandeelhouderschap Twence

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Amendement

Raadsvergadering 18 april 2017
Agendapunt 11: Voorstel aandeelhouderschap Twence
Indiener: Lokaal Dinkelland, CDA, PvdA, D66 en ABD

De raad van de gemeente Dinkelland
In vergadering bijeen op 18 april 2017

Overwegende:
Dat in de raad voorligt een voorstel van het college inzake het onderwerp aandeelhouderschap Twence;

Dat het college de raad voorstelt het voorgenomen besluit van het college om tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Twence op 20 april 2017 aan te geven dat de gemeente Dinkelland open staat voor verkoop van de aandelen Twence voor kennisgeving aan te nemen;

Dat het college de raad in de gelegenheid stelt hierop zijn eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken, daarmee uitvoering gevend aan de artikelen 160 en 169 Gemeentewet;

Dat de lijn die het college kiest met betrekking tot het aandeelhouderschap Twence niet de lijn is van de raad, en dat daarom gebruik wordt gemaakt van de gelegenheid wensen en bedenkingen kenbaar te maken;

Dat de raad daarmee zijn standpunt kenbaar maakt aan het college en het college oproept daar bij de uitvoering van zijn voorgenomen besluit ten volle rekening mee te houden

 

Besluit:
Het voorliggende ontwerpbesluit gewijzigd vast te stellen; het besluit komt als volgt te luiden:

Met betrekking tot het voorgenomen besluit van het college om tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Twence op 20 april 2017 aan te geven dat de gemeente Dinkelland open staat voor verkoop van de aandelen Twence de volgende wensen en bedenkingen kenbaar te maken:

  • de raad van Dinkelland kiest voor scenario 3 “Duurzaamheidbevorderaar met Stadt Münster”, zoals weergegeven in de beslisboom in het “Beslisdocument aandeelhouderschap Stadt Münster/aandeelhoudersstrategie Twence;
  • daarbij worden de volgende overwegingen als onderbouwing meegegeven:
  1. Twence dient een publiek belang: als uitvoerder van de gemeentelijke duurzaamheidsopgaven, als platform voor de regionale duurzaamheidsagenda, duurzame afvalverwerking, de opwekking en distributie van duurzame energie en de leverantie van duurzame grondstoffen;
  2. Twence kan op waardevolle wijze bijdragen aan de realisering van een circulaire economie en aan de vormgeving van het principe cradle to cradle;
  3. er is met toekomstgerichte thema’s als mestvergisting en Mineral Valley sprake van een agrarisch belang;
  4. de mogelijke toettreding van Stadt Münster als aandeelhouder leidt tot meer “massa” en draagtbij aan de realisering van de vollast-bedrijfsvoering van Twence en aan verdere ontwikkeling van de Euregionale economie, met bijbehorende  werkgelegenheid;
  5. continuering van het gemeentelijk aandeelhouderschap en dus voortzetting van de huidige bedrijfseconomische en juridische constellatie betekent, voor zover dat met de

huidige inzichten kan worden beoordeeld, voortgang en stabiliteit op de aspecten dividendontvangsten, lasten voor de burgers en uitvoering van de contractuele leveringsplicht door de deelnemende gemeenten.

  • Het college wordt opgedragen de raad te informeren over de uitkomsten van de algemene vergadering van aandeelhouders en over het vervolgproces.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 april 2017

Fractie’s Lokaal Dinkelland, CDA, PvdA, D66 en ABD

Dit bericht is geplaatst in Amendement

Reacties zijn gesloten.