Amendement: Voorstel inzakeTwence vervolg aandeelhouderschap

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Amendement

Raadsvergadering 28 november 2017
Agendapunt 16: Voorstel inzake Twence aandeelhouderschap
Onderwerp: aandelen
Indiener: fractie Lokaal Dinkelland, ………….              

De raad van de gemeente Dinkelland

In vergadering bijeen op 28 november 2017

Overwegende
Dat ter kennisneming door de raad voorligt het voorgenomen besluit van het college d.d. 7 november 2017, gericht op de Algemene vergadering van Aandeelhouders van Twence op 14 december 2017;

Dat de raad in de gelegenheid is wensen en bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot dit voorgenomen besluit;

Dat een onderdeel van het voorgenomen besluit luidt als volgt:
de gemeente Dinkelland wel interesse heeft in het overnemen van (een deel van) aandelenpakket van de gemeenten Almelo en Oldenzaal en deze gemeenten daarover te informeren

Dat een motie met deze strekking, ingediend door CDA, PvdA en ABD, op 7 november 2017, niet is aangenomen;

Dat er in de raad van Dinkelland dus onvoldoende steun is voor dit onderdeel van het voorgenomen besluit;

Dat er dus aanleiding is wensen en bedenkingen kenbaar te maken tegen dit onderdeel van het voorgenomen besluit;

Besluit
Wensen en bedenkingen kenbaar te maken op het voorgenomen besluit van het college op het onderdeel ‘interesse in het overnemen van aandelen’, en wel als volgt:

Het voorliggende ontwerpbesluit wordt als volgt gewijzigd vastgesteld:

Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het college van 7 november 2017 om tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders van 14 december 2017 aan te geven dat de gemeente Dinkelland instemt met de voorstellen die vanuit de verschillende werkgroepen worden gedaan, met dien verstande dat:

  1. de gemeente Dinkelland aandacht vraagt voor een stringente naleving van de “rendementscriteria duurzame investeringen”;
  2. de gemeente Dinkelland geen interesse heeft in het overnemen van (een deel van) het aandelenpakket van Almelo en Oldenzaal;
  3. de gemeente Dinkelland geen voorstander is van het inkopen van (een deel van) het aandelenpakket van de gemeente Almelo en Oldenzaal door de onderneming zelf (Twence).

Aldus vastgesteld door de raad van Dinkelland op 28 november 2017                

Fractie Lokaal Dinkelland

Dit bericht is geplaatst in Amendement

Reacties zijn gesloten.