Amendement: Voorstel Verordening Starterslening

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Amendement

Raadsvergadering 14 februari 2017
Agendapunt 10: Voorstel Verordening Starterslening
Indiener: Lokaal Dinkelland 

De raad van de gemeente Dinkelland

In vergadering bijeen op 14 februari 2017

 Constaterende:

Dat ter vaststelling door de raad voorligt het voorstel tot vaststelling van de Verordening Starterslening gemeente Dinkelland 2017;

Dat het aantal personen per huishouden daalt en in de naaste toekomst zal blijven dalen;

Dat jongeren en andere nieuwkomers graag een eigen plek willen, maar op de woningmarkt minder gemakkelijk een woning kunnen kopen; en ook de huurmarkt biedt niet altijd een oplossing;

Dat de woningmarkt (nog steeds) onder druk staat; kavels worden minder snel verkocht;

Dat Dinkelland om bovenstaande redenen in de nabije toekomst te maken krijgt met krimp;

Overwegende:

Dat de gemeente Dinkelland zeer gebaat is bij de vestiging van jonge huishoudens in Dinkelland; dit draagt bij aan de leefbaarheid van de kernen, het voortbestaan van scholen en allerlei andere voorzieningen;

Dat het stellen van de eis van sociale en/of economische binding een achterhaalde gedachte is, ook al blijkend uit het feit dat een gemeente die eis niet meer mag stellen bij de verkoop van kavels;

Dat deze eis mede om deze reden bij het verstrekken van startersleningen moet komen te vervallen;

 Dat het wenselijk is het ontwerpbesluit gewijzigd vast te stellen op het onderdeel sociale en/of economische binding, artikel 2 lid 2 onderdeel a;

 Besluit:

 Het voorliggende ontwerpbesluit als volgt gewijzigd vast te stellen

“Onder artikel 2,  lid 2a komt het tekstgedeelte Sociale binding te wijzigen in vijf jaar na het afsluiten van de studie.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 februari 2017

Fractie Lokaal Dinkelland

Dit bericht is geplaatst in Amendement

Reacties zijn gesloten.