Motie: Centrumplan Weerselo / Rondweg Weerselo

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Onderstaande motie niet aangenomen door de raad. Verworpen met 12 stemmen tegen en 8 voor. (CDA en ABD stemmen tegen terwijl men voor aanleg van de rondweg is)

Raadsvergadering 14 februari 2017 
Agendapunt Vreemd aan de agenda
Onderwerp Centrumplan Weerselo / Rondweg Weerselo
Indiener: fractie Lokaal Dinkelland, …..

De raad van de gemeente Dinkelland

 In vergadering bijeen op dinsdag 14 februari 2017

 Constaterende:

Dat door de Commissie Verkeer en Vervoer van Provinciale Staten op 8 februari 2017 de motie “Traverse Weerselo N343” over het onderwerp draagvlak rondweg Weerselo N343 is behandeld, waarbij door diverse partijen is ingesproken;

Dat Gedeputeerde Staten hebben afgesproken nader in gesprek te gaan met het College van Dinkelland over de prioritering van het centrumplan Weerselo;

Dat PS in 2004 hebben besloten tot de aanleg van de rondweg variant oost, overeenkomstig de wens van de raad van Dinkelland;

Dat de Provincie vasthoudt aan het besluit tot aanleg van de rondweg en dit ook uitspreekt, wederom overeenkomstig de wens van de raad van Dinkelland;

Dat ook de raad van de gemeente Dinkelland in 2004 besloten tot de aanleg van de Rondweg, welk besluit nog steeds geldend en actueel is;

Dat de huidige raad in meerderheid voor de aanleg van de Rondweg is;

Dat deze democratische meerderheid kan worden aangetoond op basis van de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen (van o.a. 2014), ook in de kern Weerselo;

Dat er diverse bestuurlijke afspraken tussen de provincie en de gemeente zijn gemaakt over het onderwerp rondweg en dat alle ontwikkelingen in de verzorgings- en groeikern Weerselo geïnitieerd door de gemeente en de provincie zijn gebaseerd op de komst van de rondweg Weerselo;

Dat daarbij moet worden gedacht aan de ruimtelijke inrichting van de kern Weerselo, zoals uitwerking en planvorming van infrastructuur en woningbouw;

Dat inmiddels het centrumplan Weerselo samen met de inwoners van Weerselo voortvarend is opgepakt;

Dat de exploitant van de supermarkt het besluit heeft genomen op de huidige locatie te willen herontwikkelen; een ontwikkeling die een oversteekbare infrastructuur in het centrum noodzakelijk maakt;

Dat de drie essentiële elementen voor een toekomstbestendige en levendige kern, te weten: een levendig plein, sterke randen en een oversteekbare infrastructuur door de inwoners van Weerselo zijn omarmd en bevestigd door het besluit dat de raad hierover heeft genomen op 11 juli 2016;

Dat er in het centrumplan vanuit wordt gegaan dat in het centrum van Weerselo de auto te gast is, dat er een 30 km zone wordt gecreëerd en dat verkeer niet wordt geweerd, maar door de aanleg van de rondweg een alternatief wordt gecreëerd voor bijvoorbeeld forensenverkeer, zwaar vrachtverkeer en gevaarlijke stoffen-verkeer;

Dat de aanleg van de rondweg is vertraagd omdat er onduidelijkheid was over de invloed van de rondweg op het Natura2000-gebied Lemselermaten; dat door besluiten van het Parlement intussen helderheid bestaat op dit punt en er nu voldoende ontwikkelruimte rondom het Natura2000 gebied Lemselermaten is, zodat de rondweg aangelegd kan worden;

Dat de laatste 2 á 3 jaar onder de inwoners, aanwonenden van het rondweg tracé en ondernemers van Weerselo wederom discussie is ontstaan over de aanleg van de rondweg; dat voornamelijk bij de ondernemersvereniging angst bestaat dat ondernemers en winkeliers niet meer kunnen bestaan als de rondweg is gerealiseerd;

Dat de raad van Dinkelland oog heeft voor de verschillende belangen en standpunten met betrekking tot het onderwerp rondweg;

Dat de gemeente tezamen met de provincie verantwoordelijk is voor een optimale communicatie in dit dossier en dat zij samen op moeten trekken om uit te dragen wat het belang van de rondweg voor Weerselo in het algemeen is, en daarbij in het bijzonder moeten wijzen op het belang van de verkeersveiligheid, gezondheid, leefbaarheid en sociale cohesie in Weerselo;

Dat ook informatie wordt verstrekt over formele procedures tot planschade;

Dat  het college heeft uitgesproken om bij de functieverandering van de huidige traverse N343 substantieel extra financiële middelen beschikbaar te willen stellen ter bevordering van de leefbaarheid en ruimtelijke inpassing van het traject van ‘rotonde (nabij Partycentrum Ensink) tot rotonde (nabij Auto Reinders)’ en ter stimulering van het ondernemersklimaat in Weerselo;

Overwegende:

Dat de gemeenschap in Weerselo en de gemeente Dinkelland een grote behoefte hebben aan duidelijkheid en dat de voortgang van het dossier rondweg geen verder uitstel duldt;

 Spreekt uit:

  • De aanbevelingen van het Rapport ‘Voorstel omgevingsmanagement rondweg Weerselo’ te onderschrijven.
  • Op basis van alle onderliggende rapporten, onderzoeken, overeenkomsten en zienswijzen , uitspraken van provincie, over de aanleg van de rondweg Weerselo variant oost onverkort vast te houden aan zijn besluit dat de rondweg Weerselo er moet komen;
  • In te stemmen met het uitgangspunt dat de functieverandering van de huidige traverse N343 moet leiden tot het beschikbaar stellen van substantieel extra financiële middelen ter bevordering van de leefbaarheid en ruimtelijke inpassing van ‘rotonde (nabij Partycentrum Ensink) tot rotonde (nabij Auto Reinders)’ en ter stimulering van het ondernemersklimaat in Weerselo. 

Draagt het college op

  • Alles in het werk te stellen om te zorgen voor een spoedige aanleg van de rondweg Weerselo;

En draagt zijn presidium op

Deze motie te zenden naar PS en GS van Overijssel 

En gaat over tot de orde van de dag

Aldus vastgesteld in de raad van 14 februari 2017

 Fractie Lokaal Dinkelland

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.