Motie: ‘Kaders prestatieafspraken bibliotheek’

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering 31 januari 2017
Agendapunt 12: voorstel ‘Kaders prestatieafspraken bibliotheek’
Indieners: fracties VVD, CDA, ABD, Lokaal Dinkelland

De raad van de gemeente Dinkelland

 In vergadering bijeen op 31 januari 2017

 Overwegende

Dat ter besluitvorming voorligt het voorstel ‘Kaders prestatieafspraken Stichting Bibliotheek Dinkelland’;

Dat de raad gevraagd wordt kaders vast te stellen op basis waarvan prestatieafspraken kunnen worden vastgelegd tussen de gemeente en de Stichting Bibliotheek Dinkelland;

Dat het voorstel gevolgen heeft voor de huidige bibliotheekvestigingen in Weerselo en in Rossum;

Dat in genoemde kernen de bibliotheek als ontmoetingsplek een belangrijke maatschappelijke en sociale functie heeft;

Dat bibliotheken zich meer willen richten op het tot stand brengen, stimuleren en faciliteren van waardevolle verbindingen;

Dat er mogelijk andere bestaande locaties zijn waar een ontmoetingsplek met deze functie kan worden gerealiseerd;

Spreekt uit

Dat de maatschappelijke en sociale functie van de genoemde bibliotheekvestigingen rechtvaardigt dat de mogelijkheid wordt onderzocht in Weerselo en in Rossum een fysieke faciliteit te handhaven, respectievelijk te realiseren voor het lenen en lezen boeken, raadplegen van (digitale) media en voor ontmoeting, waarbij uitgangspunt is dat gebruik wordt gemaakt van een bestaande locatie;

En roept het college op

  1. Om in het kader van de te maken prestatieafspraken samen met de stichting Bibliotheek Dinkelland onderzoek te doen naar de mogelijkheid om in Weerselo en in Rossum een algemeen toegankelijke fysieke bibliotheekfaciliteit zoals hierboven bedoeld te handhaven respectievelijk te realiseren;
  2. Voor het zomerreces van 2017 het resultaat van de prestatieafspraken en de onderzochte mogelijkheden terug te koppelen met een financiële onderbouwing.

En gaat over tot de orde van de dag

Dinkelland 31 januari 2017
Fractie’s VVD,CDA,ABD en Lokaal Dinkelland

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.