Motie: Vaststelling Perspectiefnota 2018: Leegstand en wonen voor jongeren

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering 27 juni 2017
Agendapunt ….: Voorstel inzake vaststelling Perspectiefnota 2018
Onderwerp: Leegstand en wonen voor jongeren
Indiener: fractie Lokaal Dinkelland en D66

De raad van de gemeente Dinkelland
In vergadering bijeen op 27 juni 2017

Overwegende
Dat ter vaststelling door de raad voorligt de Perspectiefnota 2018;

 • Dat hierin onder het Programma Krachtige Kernen, thema Wonen en Vastgoed, de ambities met betrekking tot wonen en vastgoed zijn beschreven, inclusief de beleidsvoornemens van de raad, zoals opgenomen in het Raadsperspectief 2018;

Dat er aanleiding is intensief – en dus meer dan nu gebeurt – aandacht te besteden aan twee essentiële onderdelen binnen het thema Wonen en Vastgoed:-

 • leegstand;
 • huisvesting jongeren;

Dat de raad in zijn Themabijeenkomst Wonen op 8 mei 2017 beide onderwerpen heeft uitgediept;

Dat de raad op 9 september 2014 een motie over het onderwerp leegstand heeft aangenomen waarin het college is opgedragen:

 1. een algemene leegstandanalyse uit te voeren naar de huidige en toekomstige omvang, de vormen, de oorzaken en de mogelijke oplossingsrichtingen;
 2. op basis van deze analyse de raad voorstellen te doen tot vaststelling van een toekomstgericht leegstandbeleid;
 3. op basis van deze analyse een instrumentenpalet te ontwikkelen met behulp waarvan een actief leegstandbeheer kan worden uitgevoerd;

Dat de raad op 11 juli 2016 wederom een motie over het onderwerp leegstand heeft aangenomen, waarin het college is opgedragen:

 1. In het uitvoeringsprogramma 2017 behorende bij de Woonvisie 2016+ het onderwerp leegstand expliciet op te nemen, zulks met inachtneming van de inhoud van de motie van 9 september 2014;
 2. Het uitvoeringsprogramma 2017 ter kennis te brengen van de raad;
 3. De raad door regelmatige informatie over de voortgang van het uitvoeringsprogramma in de gelegenheid te stellen een vinger aan de pols te houden.

Spreekt uit
Dat de beide hierboven genoemde moties door het college nog onvoldoende tot uitvoering zijn gebracht. Dat ook het onderwerp “huisvesting jongeren’ meer concreet dan tot dusver in beleid en uitvoering moet worden vertaald, waarbij moet worden gedacht aan slimmer, flexiber en beter betaalbaar (compact) verkavelen van bouwlocaties ten behoeve van jongeren;

Dat het gewenst is voor de vastelling van de Programmabegroting 2018 concreet inzicht te hebben in de stand van zaken om waar nodig concrete richtinggevende besluiten te kunnen nemen;

Dat het daarom gewenst is voor 15 oktober 2017 van het collegede thans in voorbereiding zijnde Uitvoeringsnota Woningbouw 2017 te ontvangen, als uitwerking van de Woonvisie 2016+;

En draagt het college op

 1. In de Uitvoeringsnota Woningbouw 2017 de onderwerpen leegstand en huisvesting jongeren in concreet beleid te vertalen en aldus alsnoguitvoering te geven aan de leegstand-moties van 9 september 2014 en 11 juli 2016
 2. De Uitvoeringsnota Woningbouw uiterlijk 15 oktober 2917 aan de raad voor te leggen, zodat de raad desgewenst alsnog in de gelegeheid is in de context van de Programmabegroting 2018 nadere richtinggevende besluiten te nemen op dee onderwerpen leegstand en huisvesting jongeren;

En gaat over tot de orde van de dag

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.