Motie: Verordening OZB

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering 19 december 2017
Agendapunt 17: Verordening OZB
Onderwerp: compensatie OZB
Indiener: fractie’s  Lokaal Dinkellanden PvdA,               

De raad van de gemeente Dinkelland

In vergadering bijeen op 19 december 2017 

Constaterende dat 

voorligt een voorstel tot vaststelling van de Verordening heffing en invordering onroerende zaakbelastingen 2018;

Overwegende dat

Dorpshuizen, multifunctionele accommodaties (MFA’s), sociale, culturele en sportverenigingen binnen een landelijke en meerkernige gemeente als Dinkelland onmisbaar zijn voor de leefbaarheid;

Deze dorpshuizen, MFA’s en verenigingen overwegend draaien op vrijwilligers, mensen die zich belangeloos inzetten voor het welzijn van anderen en daarvoor tijd en kennis beschikbaar stellen;

Dit een schoolvoorbeeld is van de door de rijksoverheid en de gemeente Dinkelland gewenste participatiemaatschappij, met daarin ruim baan voor maatschappelijke activiteiten;

De gemeente een steeds groter beroep doet op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van deze vrijwilligers;

De op vrijwilligers draaiende organisaties het vaak steeds moeilijker hebben om de zaken financieel in het goede spoor te houden;

De aanslag OZB die wordt opgelegd door de gemeente een grote aanslag betekent op de exploitatie;

Verhoging van contributies en prijzen voor activiteiten met oog op toegankelijkheid voor alle bevolkingsgroepen niet wenselijk is;

Van het rondpompen van middelen via subsidies enerzijds en afdragen van OZB-lasten anderzijds niemand wijzer wordt;

spreekt uit dat

het – gelet op de bovenstaande overwegingen –  vanzelfsprekend is dat de besturen van Dorpshuizen, MFA’s en verenigingen die draaien op inzet van vrijwilligers met verantwoordelijkheidsgevoel gecompenseerd kunnen worden in hun OZB lasten.

Draagt het College op

  1. Te inventariseren welke maatschappelijke gebouwen en percelen OZB-plichtig zijn;
  2. De subsidiemogelijkheden te verkennen om de besturen van dorpshuizen, MFA’s en verenigingen financieel te compenseren in hun OZB-lasten, voor een maximaal bedrag vergelijkbaar met de hoogte van de heffing OZB
  3. Dit in een voorstel uit te werken dat het overdracht dossier wordt overgenomen en medegenomen wordt in de begroting van 2019.

En gaat over tot de orde van de dag.

Dinkelland, 19 december 2017

fractie’s  Lokaal Dinkellanden PvdA,

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.