Motie: Voorstel inzake vaststelling Ambitiedocument Energietransitie Twente

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering d.d. 7 november 2017
Agendapunt 16: Voorstel inzake vaststelling Ambitiedocument Energietransitie Twente Indiener: fractie(s) Lokaal Dinkelland

De raad van de gemeente Dinkelland  

In vergadering bijeen op dinsdag 7 november 2017

Overwegende dat:

Het Ambitiedocument een gezamenlijk initiatief is van de vier Noordoost-Twente gemeenten;

Ook de gemeente Dinkelland een heldere ambitie wil uitspreken;

De tijd dringt voor het behalen van de doelstellingen, zoals geformuleerd in het Ambitiedocument;

Er vele nieuwe ontwikkelingen (innovatie) zijn en nog gaan komen in de gehele energietransitie;

Dat ook nadruk op bewustwording van noodzaak om op energie te besparen wordt meegenomen in de ambitie;

Dat vooral lokale projecten – zoals het project Noord-deurningen –  actief worden ondersteund en gefaciliteerd;

Dat het opruimen van asbestdaken gekoppeld wordt aan het plaatsen van zonnepanelen;

Spreekt uit:

Dat de gemeente Dinkelland een eigen ambitie moet formuleren bij de doelstellingen die in het Ambitiedocument staan;

Dat er in het Ambitiedocument onvoldoende wordt ingezet op innovatie en de locale projecten; 

Draagt het college op:

  • Een actieplan op te stellen voor de gemeente Dinkelland waarin vermeld staat hoe de doelstellingen worden behaald;
  • Dit actieplan gereed te hebben voor 1 februari 2018;
  • In het Noordoost-Twente overleg ‘energietransitie’ aan te geven dat er ruimte dient te komen voor toekomstige innovatieve mogelijkheden en oplossingen;

En gaat over tot de orde van de dag

Aldus vastgesteld in de raad van 7 november 2017

Fractie  Lokaal Dinkelland

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.