Motie: Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan “Denekamp, Aveskamp”

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering 7 november 2017
Agendapunt 15: Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan “Denekamp, Aveskamp”
Indiener: Lokaal Dinkelland, PvdA, ….

De raad van de gemeente Dinkelland

 In vergadering bijeen op 7 november 2017

 Constaterende:

Dat in de raad voorligt een voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan “Denekamp Aveskamp”;

Dat in 2012 de nota reserve vastgoed 2012 is vastgesteld, waarin boerderij Aveskamp is aangewezen om af te stoten door de gemeente;

Overwegende:

Dat er inmiddels – vijf jaar later – sprake is van signalen vanuit de gemeenschap Denekamp gericht op het behoud van de voormalige boerderij Aveskamp;

Dat de gehele raad de visie zoals beschreven in Mijn Dinkelland 2030 heeft omarmd;

Dat daarin wordt gesteld dat de gemeente de inwoners uitdaagt actief te participeren in het bepalen van de toekomst van hun woon-, werk- en leefomgeving;

Dat inwoners op meerdere manieren hebben aangegeven mee te willen denken over de invulling van de locatie Aveskamp aan de Meester Mulderstraat 34 te Denekamp;

Dat ook de sportverenigingen hebben aangegeven mee te willen denken;

Dat ook maatschappelijke instanties hebben aangegeven mee te willen denken;

Spreekt uit:

De maatschappelijke signalen met betrekking tot de voormalige boerderij Aveskamp serieus te nemen;

Van oordeel te zijn dat maatschappelijke initiatieven op dit punt een volwaardige kans moeten krijgen;

Dat het daarom gewenst is om de invulling van de locatie Aveskamp in samenspraak met inwoners, sportverenigingen, maatschappelijke instanties en eventuele andere partijen in Dinkelland uit te werken; 

En draagt het college op

  1. De samenstelling van een werkgroep, samengesteld uit bovengenoemde groepen, te faciliteren die samen met mensen uit de gemeentelijke organisatie en de buutmannen en buurtvrouwen het plan dat het meeste kans op succes heeft uitwerken, inclusief de financiële paragraaf;
  2. De werkgroep negen maanden de tijd te geven om met een maatschappelijk relevante invulling en voor de gemeente financieel haalbare invulling te komen en aan de raad voor te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 november 2017
Fractie’ Lokaal Dinkelland: en PvdA

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.