Schriftelijke vragen m.b.t. stand van zaken Buurtbemiddeling

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

bm1Geacht College,

Op grond van artikel 39 van het reglement van orde van de raad stelt Lokaal Dinkelland enkele vragen over het project buurtbemiddeling aan het college.

Achtergrond:

In de commissievergadering van 21 juni 2016 heeft de fractie van Lokaal Dinkelland een aantal vragen gesteld ten aanzien van de stand van zaken rondom het project buurtbemiddeling. Dit nadat de wethouder in december 2015 had aangegeven dat er betreffende dit onderwerp een pilot liep en dat zij eerst de resultaten van deze pilot wilde afwachten.

In de vergadering op 21 juni 2016 heeft de wethouder een toezegging gedaan om na de zomervakantie van 2016 met een voorstel naar de raad te komen. Tot op heden hebben we nog geen voorstel mogen ontvangen. Wethouder Duursma gaf op 21 juni 2016 aan dat er door zowel de gemeente als Mijande Wonen een intentie is ondertekend en Mijande Wonen een toezegging heeft gedaan voor een financiële bijdrage in het project.

Lokaal Dinkelland is van mening dat buurtbemiddeling een doeltreffende manier kan zijn om burenruzies die uit de hand dreigen te lopen aan te pakken. In 239 gemeenten in Nederland is buurtbemiddeling inmiddels beschikbaar en succesvol.

Buurtbemiddeling is een goed voorbeeld van burgerparticipatie. Getrainde bemiddelaars helpen ruziënde buren om het contact te herstellen en oplossingen te bedenken voor hun conflict. De methode werkt het best in een vroeg stadium en bij niet al te ernstige problemen. Bijvoorbeeld bij geluidsoverlast, ruzie over erfscheidingen of overlast door kinderen. Buurtbemiddeling draagt zo bij aan veiligheid, sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) helpt professionals bij gemeenten, corporaties en buurtbemiddelingsorganisaties bij het opzetten en uitvoeren van buurtbemiddeling. Het CCV organiseert landelijke bijeenkomsten, faciliteert een registratie- en statistiekprogramma, helpt bij het maken van een folder buurtbemiddeling en geeft informatie over bijvoorbeeld trainingen en ondersteuning.

Lokaal Dinkelland stelt de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college bekend met het project buurtbemiddeling zoals dit door het CCV is opgesteld?
  2. Ziet het College, net als Lokaal Dinkelland, de meerwaarde van buurtbemiddeling?
  3. Zijn er gesprekken gaande met partnerorganisaties zoals politie, Mijande wonen en SWTD?
  4. Wat is er gebeurd na ondertekening van de intentieverklaring?
  5. Wat is er uit de gesprekken gekomen met partnerorganisaties bv politie, wijkkracht, huisartsen, woningstichting, d.?
  6. Welke stappen zijn er al genomen en welke moeten nog worden ondernomen om ook in Dinkelland buurtbemiddeling beschikbaar te maken?
  7. Wanneer komt het voorstel dat de raad al in 2016 zou ontvangen?

 

Fractie Lokaal Dinkelland

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.