Stichting Participatie Dinkeland werkt

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

dwerktVoorzitter dank,

Beste collegaraadsleden, jullie zullen wel denken, waarom weer dit onderwerp op de agenda ? Waarom weer hierover debatteren ? Maar de fractie van Lokaal Dinkelland vindt dat er sinds 1 november 2016 tot aan heden niet is voldaan aan hetgeen in het rekenkameronderzoek is aanbevolen en waaraan wij  ons als raad en college aan geconformeerd hebben.

Op 1 november 2016 heeft de raad aan het college, deze raad, zoals wij hier allemaal bij elkaar zitten, opgedragen per direct te starten met opvolging van de aanbevelingen uit dit rekenkameronderzoek.

Wij verstrekken een opdracht op 1 november 2016. Geven in de raadsvergadering van 27 juni 2017 nogmaals aan het college aan, aan de opdrachten in dit onderzoek gehoor te willen geven en vervolgens gebeurt dit gewoonweg niet.  En daarvoor lees ik de motie voor die wij op deze 27 juni 2017 UNANIEM en ik zeg het nogmaals UNANIEM hebben aangenomen.

(….ik lees de volledige motie voor:
De raad van de gemeente Dinkelland,
in vergadering bijeen op 27 juni 2017,

Constaterende:
Dat in de raad voorligt een voorstel van het college om kennis te nemen van de rapportages over de stand van zaken betreffende de invulling van de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport DinkellandWerkt!

Overwegende:
Dat de raad op 1 november 2016 het college heeft opgedragen per direct te starten met de opvolging van de aanbevelingen; Dat het college met de nu voorliggende rapportage de raad op adequate wijze inzicht geeft in de actuele stand van zaken den de ontwikkelingen tot april 2017

Spreekt uit:
Dat er nu, een half jaar later is te zien dat er een start is gemaakt, maar dat de raad bezorgd is of de inspanningen wel voldoende voortgang genereren. Dat het doel is binnen een jaar concrete verbeteringen te kunnen zien op het geheel aan aanbevelingen zoals door de raad is opgedragen, hetgeen betekent dat de raad uiterlijk 1 november 2017 een oordeel wil kunnen geven over de voortgang

Roept het college op:
Voor 1 november 2017 een schriftelijke evaluatie aan de raad voor te leggen, met expliciet aandacht voor de volgende aspecten: – hoe staat het met de concrete realisering van de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport en welke concrete resultaten en verbeteringen zijn er gerealiseerd sinds 1 november 2016 – hoe wordt aandacht gegeven aan de rol en de positie van de 120 ondernemers die eerder lid waren van de cooperatie en meer concreet: welke inspanningen zijn/worden verricht om de betrokkenheid en het draagvlak bij de ondernemers te herstellen en uit te bouwen

En gaat over tot de orde van de dag,
aldus vastgesteld in de vergadering van 27 juni 2017…..)

In middels is het 19 december 2017 voorzitter.

Ik beperk me tot de aanbevelingen in het rapport van Unravelling dat op 1 november 2016 door ons als raad is vastgesteld en de analyse van hoe wij hier op dit moment, de dato 19 december 2017 in staan. Dit betreft een drietrapse set van aanbevelingen;

– aan college/ambtelijke directie (5 aanbevelingen), alleen aan het college(4 aanbevelingen)  en alleen aan de raad (2 aanbevelingen).

Ik ga eerst de 5 aanbevelingen aan college/ambtelijke organisatie bespreken:

 1. Zorg voor voldoende financiele, juridische en organisatorische kennis bij het opstellen van een plan en uitvoeringsstructuur in het sociaal domein. Betrek hierbij ook de vakinhoudelijke experts in de ambtelijke organisatie.
  Al in augustus 2016 hebben wij in een besloten bijeenkomst 5 scenario’s gepresenteerd gekregen dit op verzoek van de VVD in mei 2016.  .  Meer dan een jaar na dato zien we opnieuw in oktober 2017 dezelfde scenario’s weer de revue zien passeren.
 1. Betrek het lokale bedrijfsleven.
  Wat is er vanaf 1 november 2016 gebeurd ? Wat is er na 27 juni 2017 gebeurd ?Waarom moet er op 28 november 2017 weer aan dit college gevraagd worden hoe het nu zit met het betrekken van de ondernemers ? En wat is daar dan het antwoord op ? Welgeteld 1 avond voor ondernemers is er georganiseerd waar 15 tot 20 ondernemers aanwezig zouden zijn geweest volgens de wethouder. Bij monde van een ondernemer die daar aanwezig was hoorde we dat dit er maar 6 waren terwijl er voorafgaand aan het onderzoek 120 betrokken ondernemers waren. En op de dag van de ondernemer heeft men uitleg gegeven rondom de participatiewet. Wij vragen ons af of het college dit het aktief betrekken van ondernemers noemt ?
  De wethouder geeft vervolgens nog aan dat conform afspraak, zij aan ons als raad heeft gerapporteerd. We hebben tot op heden nog geen rapport ontvangen.
 1. Zorg voor een eenvoudige en heldere juridische en financiele structuur.
  Helaas hebben wij hier als raad op dit moment totaal geen zicht op.
 1. Breng bij grote projecten systematisch de risico’s in beeld door middel van een risicoparagraaf.
  Nogmaals, we hebben tot op heden nog geen rapport of financieel overzicht ontvangen, dus hier hebben we geen zicht op.
 1. Zorg voor een cultuur in de gemeente waarin kritische geluiden worden gerespecteerd en niet worden afgestraft.
  Voorzitter, het moge duidelijk zijn dat dit een wel zeer kritisch geluid is van de zijde van Lokaal Dinkelland en wij hopen dat er na vanavond ook daadwerkelijk iets gaat veranderen, namelijk dat eindelijk de aanbevelingen zoals ik ze nu hier stuk voor stuk behandel ook daadwerkelijk worden uitgevoerd, We willen geen kostbare rekenkamer onderzoeken laten uitvoeren… om deze vervolgens onder de kast of in een lade te schuiven en er alleen dat uit op te pikken wat ons (en dan bedoel dit college) daar van past?

Dan de 4 aanbevelingen alleen aan het college:

 1. Zorg voor duidelijke en niet conflicterende rollen.
  Dit kunnen wij als raad niet beoordelen, wij hebben namelijk geen voorstellen ontvangen vanuit het college.
 1. Zorg voor een besluitvormingsproces dat helder en coherent is, waarbij alle afwegingen overzichtelijk zijn. Maak daarbij duidelijk wat opeenvolgende deelbesluiten zijn en wanneer de raad een integrale go/no go-besluit neemt.Voorzitter, wij wachten nog steeds op het voorstel vanuit het college waarover wij dit go of no go-besluit kunnen nemen. Tot op heden hebben wij alleen nog maar zaken ter kennisname aangeboden gekregen. Tot mijn grote verbazing kregen wij op een vraag van Lokaal Dinkelland te horen op wanneer wij het raadsvoorstel tegemoet konden zien in de commissievergadering van 12.09.2017 te horen dat model 3 wordt voortgezet en de raad geen voorstel krijgt.
  De raad wordt in dit belangrijke dossier dat voorheen veelbesproken werd en gaat om een doelgroep die wij niet uit het oog willen verliezen, volledig buitenspel gezet in haar kaderstellende en controlerende rol en ook in de keuze voor het scenario en hoe dit er precies moet komen uit te zien.
  Ook de ondernemers worden net als de raad volledig buitenspel gezet en kunnen geen input geven voor dit raadsvoorstel.
  Een concreet voorstel met cijfers, waarin ondernemers worden betrokken, waarin duidelijke termijnen worden afgesproken en waarin de organisatie duidelijk en helder staat beschreven zien wij als raad graag ter besluitvorming tegemoet conform de vastgestelde opdracht in het rekenkameronderzoek.
 1. Zorg bij dergelijke grote projecten voor een communicatiekalender waarin de raad periodiek wordt geïnformeerd in plaats van op basis van incidenten.
  Als we zelf vragen worden we geïnformeerd. Iets anders is er niet van.
 1. Werk aan het herstellen van draagvlak en onderling vertrouwen tussen gemeente en lokale ondernemers.
  Hier is uitgebreid over gesproken hierboven, ondanks tal van inspanningen is er na 1 november 2016 en de extra inspanning van 27 juni 2017 op 4 oktober een bijeenkomst georganiseerd. En is blijkbaar later in het platform Onderneemt ook informatie verstrekt.Maar dit is niet het actief betrekken van ondernemers en samen met ondernemers bouwen aan een nieuw model. Ook wordt hier geadviseerd om een lid van het college dat onbelast is met de voorgeschiedenis het voortouw te laten nemen in deze contacten, als voorbeeld wordt de huidige burgemeester genoemd.

Dan tot slot de aanbevelingen aan de raad:

Want uiteindelijk staan wij als raad aan de lat voor de besluitvorming. Althans daar ging bureau Unravelling wel vanuit.

 1. Stel duidelijke kaders !!Nergens en nimmer hebben wij als raad de gelegenheid gehad of gekregen om in dit hele dossier kaders te stellen en daar wordt het nu de hoogste tijd voor. De raad wordt geparkeerd. Buiten het speelveld gehouden. Aan de zijlijn gezet en mag toekijken.
 1. Heb aandacht voor de integrale gevolgen van deelbesluiten !!Ook dat kunnen we niet, omdat ons alleen ter kennisname zaken worden aangeboden zonder dat wij daar ook maar enige input voor hebben kunnen geven waardoor elke vorm van beïnvloeding bij deelbesluiten tot een nulpunt is gedaald.

Dat we hier spreken over een wettelijke taak die wij moeten uitvoeren dat weten wij als raad maar al te goed. Maar de invulling en uitvoering van die taak is en blijft nog altijd aan de raad, zoals wij dat concluderen uit het rapport van Unravelling.

En daarom voorzitter, als wij zo vrij mogen zijn willen wij graag onze motie vreemd aan de agenda indienen:

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.