Visie op de begroting 2018

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

2018Voorzitter,

Lokaal Dinkelland is best teleurgesteld in de uiteindelijke begroting die ons naar aanleiding van de toch wel bruisende invulling van het raadsperspectief is gepresenteerd. Constructief is toen door alle fracties gezocht naar gezamenlijke invulling van individuele wensen van alle partijen. En dat allemaal in goede harmonie. Een mooi proces. Lokaal Dinkelland kijkt daar positief op terug.

Maar dat mooie proces vindt Lokaal Dinkelland met deze begroting als een nachtkaars uitgaan.

Natuurlijk zijn er een paar plussen te noemen:

  • Mooi dat de OZB niet verhoogd wordt. Dinkelland staat al (te) hoog in de rangschikking waar het de gemeentelijke lasten betreft
  • Goed dat men zoveel werk wenst te maken van inbreiding. Lokaal DInkelland heeft meer dan eens gevraagd naar het invullen van de “rotte kiezen”. Een budget van 1,8 miljoen geeft aan dat het college hier vol op in wil zetten en dat doet ons deugt na de door Lokaal Dinkelland ingebrachte motie van 2014.

Dan de ingediende moties en amendementen:

  • In het amendement van het CDA wordt een streep gezet door de geïndexeerde verhoging van de rioolheffing. Een herhaling van zetten. In 2017 deed het college een dotatie vanuit de reserves aan de voorziening riolering van maar liefst € 2.000.000,00 terwijl de reguliere tariefstijging van de rioolrechten in 2017 geparkeerd is. Ook stond in deze begroting dat het nieuwe Gemeentelijke rioleringsplan zijn weerslag zal hebben op het rioolrecht.

Is het wel verantwoord om nu weer de tariefstijging te parkeren, terwijl onbekend is wat de financiële gevolgen zullen zijn van het in 2018 op te stellen Gemeentelijke rioleringsplan {GRP}?

  • In de motie van het CDA doen zij een oproep tot onderzoek of met het aankopen van de aandelen Twence een extra bijdrage kan worden geleverd aan het behalen van de milieudoelstellingen van onze gemeente. Het doel dat hier wordt aangegeven heiligt wat Lokaal Dinkelland betreft in dit geval geenszins de middelen. De eerste opgave van onze gemeente zou moeten zijn om op eigen initiatief te streven naar het behalen van haar duurzaamheidsdoelstellingen en niet door deze af te kopen door middel van de aanschaf van aandelen Twence. Dus de onderzoeksvraag onderschrijft Lokaal Dinkelland niet.

Lokaal Dinkelland vindt dat de gemeente eindelijk zou moeten inzetten op het actief gaan uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen in haar gemeente. En de eerste maatregelen die leiden tot een duurzamer gemeente zijn bezuinigen op energie.  En voor het halen van bezuinigingen is bewustwording noodzakelijk. Hoe kunnen wij besparingen halen op elk vlak, wellicht is goed om daar eens een inventarisatie naar te doen?

  • De motie van ABD roept op tot het doen van een onderzoek naar het omzetten van asbestdaken naar daken met zonnepanelen. Op blz. 30 in de begroting is al een budget van 50.000 euro opgenomen voor onderzoeken en verkenningen en een bedrag van 1.225.000,00 euro voor subsidies e.d.  Het enige wat ABD hier doet is bedragen concretiseren. Eigenlijk dus dat wat wij van het college hadden verwacht, maar wat het college niet heeft gedaan.  We moeten wel oppassen dat we daarmee niet door de pilot fietsen die inmiddels is gestart met 4 maneges, gemeente en provincie die dit project oppakken als proefproject? Wat ons betreft een overbodige motie die alleen maar ietwat specifieker geld gaat oormerken. Niet nodig dus.

Daarnaast moet opgemerkt worden dat de woningbouwcoöperaties hier op dit moment al volop mee bezig is. Een sprekend voorbeeld in Denekamp: in de Prinsessenstraat en de C-bloemenbuurt zijn daken vervangen en voorzien van zonnepanelen, het is dus al in volle gang.

Voorzitter, de tijd van hoognodige bezuinigingen lijkt voorbij. En dat is mooi. Dan was het ook mooi geweest dat we een concrete begroting hadden gekregen met concrete doelen. Een begroting ook die inzet op preventie en goed onderhoud, zoals het een gemeente betaamd die zich bewust is van haar verantwoordelijkheid naar de inwoners.

Lokaal Dinkelland pleit, met hoofdletters!!, voor een cultuurommezwaai. Niet afwachten, laten verslodderen en verrommelen, maar inzetten op preventie. En dan preventie op ELK VLAK. Preventie in het onderhoud van groen, kunstwerken en wegen. Maar ook inzetten op preventie in de zorg, bij jeugdwerk, huishoudelijke ondersteuning en minimabeleid.

In de begroting van 2017 wordt gesproken over een herziene sportnota. Als raad hebben wij deze nog steeds niet mogen zien passeren, maar wij zijn als Lokaal Dinkelland wel uitermate benieuwd of de wethouder ons ook kan aangeven of hierin iets vermeld staat over de skeelerbaan die ook al in de begroting voor 2016 stond opgenomen en die in een eerder raadsperspectief al door onze fractie was aangedragen. Kan hierover wellicht een tipje van de sluier worden opgelicht?

De toeristische sector is een belangrijke economische pijler voor onze gemeente Dinkelland. Wij juichen de “maatjas”-benadering die op blz. 51 wordt genoemd toe. Maar jammer dat er alleen maatwerk lijkt te zijn voor nieuwe initiatieven.  Juist daar waar dit het meest nodig is, namelijk in de zorg is dit maatwerk nergens ge- of benoemd. Denk bijvoorbeeld eens aan extra spreekuren in het gemeentehuis vanuit werkplein Almelo. Aandacht voor 50-plussers die op zoek moeten naar een nieuwe werkplek. Hoe kan onze gemeente deze mensen ook weer een beter uitzicht op werk bieden?

Net als vorig jaar zijn wij nog steeds nieuwsgierig naar het projectplan Mineral Valley Twente. Graag zouden wij hierover te zijner tijd alle ins en outs gepresenteerd krijgen.

In 2017 zou er gestart worden met het Jeugdwerk Nieuwe Stijl. Kan de wethouder aangegeven wanneer dit is gestart, wie hiervoor de input heeft gegeven en wie de kaders hiervoor heeft gesteld? Er zou in 2017 mantelzorgbeleid komen, wanneer gaat dit beleid in de raad besproken worden? Lokaal Dinkelland wil nogmaals benadrukken hoe belangrijk het is om deze doelgroep optimaal te ondersteunen en te begeleiden.

Tot slot voorzitter. In deze begroting zo is ons in het raadsperspektief toegezegd zouden uitgaven nader uitgewerkt en onderbouwd worden. Dat is slechts zeer summier gebeurd. We noemen duurzaamheid, het sociale domein als voorbeelden waar wij een goede onderbouwing node missen. Thema’s uit het raadsperspektief komen soms zelfs helemaal niet terug. Als dat betekent dat het college dan vrij haar gang denkt te kunnen gaan binnen de genoemde budgetten, dan voorzitter is deze begroting een vrijbrief zonder verantwoording. De raad van deze gemeente heeft een controlerende en kaderstellende rol die met deze begroting ondermijnd dreigt te worden en daarvoor wil Lokaal Dinkelland niet verantwoordelijk zijn.

U begrijpt voorzitter dat Lokaal Dinkelland met deze begroting zoals nu gepresenteerd niet in kan stemmen.

 

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.