Vragen aan het college: Bibliotheek Weerselo en Rossum

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Vragen

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk  te beantwoorden:

  1. Kunt u, nog voor het zomerreces, antwoorden geven op vragen in de brief van de Dorpsraad Weerselo m.b.t behoud van een volwaardige bibliotheek in Weerselo en deze in kopie aan de raad sturen, dan wel de raad middels een raadsbericht op de hoogte stellen van de antwoorden?

De raad heeft in grote meerderheid, in aanvulling op de gestelde kaders in het raadsvoorstel een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om samen met de stichting Bibliotheek Dinkelland onderzoek te doen naar de mogelijkheid om in Weerselo en in Rossum een algemeen toegankelijke fysieke bibliotheekfaciliteit te handhaven respectievelijk te realiseren en voor het zomerreces dit naar de raad terug te koppelen met een financiële onderbouwing.

Hieruit mag de conclusie getrokken worden dat de raad bereid is (onder voorwaarden) aanvullende financiële middelen ter beschikking te stellen aan de Stichting Bibliotheek Dinkelland.

  1. Is er inmiddels een onderzoek gedaan met financiële onderbouwing naar de mogelijkheid om een volwaardige bibliotheek met moderne collectie in Weerselo open te houden?
  1. Staat U open voor een gewijzigde kaderstelling in samenspraak met de Raad nu Weerselo van zich laat horen door middel van meer dan 500 noodkreten voor behoud van haar bibliotheek te sturen naar College en Raad. Is deze oproep vanuit de bevolking van Weerselo juist uitermate passend in het beleid van ‘mijn Weerselo 2030’ en om daar met veel enthousiasme gehoor aan te geven? Gaat u in gesprek met de bevolking van Weerselo?
  1. Zijn er inmiddels gesprekken geweest met de Stichting Bibliotheek Dinkelland en zijn er prestatieafspraken gemaakt waarbij de door de raad vastgestelde kaders inclusief de motie leidend waren?

Zo ja, wat zijn die prestatieafspraken?
Zo nee, wanneer gaat u hier invulling aan geven?

  1. Is het college van mening dat er sprake is van een algemeen toegankelijke fysieke bibliotheek met moderne collectie in Weerselo als er een paar planken worden vrijgemaakt in een nis op de 1e verdieping van het verzorgingshuis van Weerselo?
  1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het huidige pand met erfpacht-constructie. Is deze overeenkomst inmiddels naar tevredenheid tussen gemeente en stichting Bibliotheek Dinkelland beeindigd? En wanneer beoogt de bibliotheek uit het huidige pand te vertrekken?
  1. Is er gesproken met het bestuur van het Kulturhus ’t Trefpunt over mogelijkheden voor het inrichten van een volwaardige bibliotheek functie incl. leestafel?
  1. De huidige vrijwilligers van de bibliotheek hebben gesproken met een bibliothecaris over een collectie van afgeschreven boeken te mogen behouden. Bent u hiervan op de hoogte?
  1. Weet u dat het voorgaande los staat van het burgerinitiatief van de dorpsraad Weerselo die om een volwaardige bibliotheek vraagt? En bent u met ons van mening dat dit initiatief van de dorpsraad in lijn is met de motie welke op 31 januari jl. is aangenomen?
  2. Tijdens de gemeentelijke herindeling zijn er duidelijke afspraken gemaakt dat de verzorgingskernen Denekamp, Weerselo en Ootmarsum gelijkwaardige algemene basis voorzieningen zouden behouden. Waarom wijkt het college af van deze afspraken?
Dit bericht is geplaatst in Vragen

Reacties zijn gesloten.