Vragen Lokaal Dinkelland begroting 2018

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

2018Voorzitter,

Vanavond zullen wij als raad de begroting voor 2018 behandelen.

Voorzitter, voordat wij hiermee beginnen willen wij als fractie van Lokaal Dinkelland de samenstellers bedanken voor deze klus. Dank ook voor de toelichting die wij mochten ontvangen in het technisch vragenuurtje en de schriftelijke beantwoording van de vragen die nog waren blijven liggen.

Eerder dit jaar hebben wij het Raadsperspektief behandeld. Wat vinden wij als raad belangrijk voor de toekomst en hoe is hieraan vorm gegeven in de begroting voor 2018. De fractie van Lokaal Dinkelland heeft veel punten ingediend om mee te nemen in de begroting voor 2018. Hiermee wilden wij richting geven aan het te voeren beleid en de uitvoering hiervan.

Ook bij het vaststellen van deze begroting heeft de raad het laatste woord. Om deze begroting te kunnen vaststellen behoeven een aantal zaken voor onze fractie nog wel verduidelijking.

Begroting 2018 Gemeente Dinkelland

 • Als eerste het Stimuleringsfonds. (blz. 7, 14, 36/37)Wat wordt is er in 2017 daadwerkelijk toegevoegd en wat wordt er in 2018 toegevoegd en waarom is er nog zo’n grote reserve in dit fonds ?
 • Preventie op elk vlak. (Blz. 23) In de zorg, aan wegen en kunstwerken. Er worden overal plannen voor gemaakt en men wacht af, naar het oordeel van Lokaal Dinkelland te lang. Vaak totdat het te laat is en er daardoor veel extra kosten ontstaan. De gemeente draag een verantwoordelijkheid ten opzichte van haar inwoners. We hebben lang op de modus gezeten van besparen, maar we moeten zorgen dat geld op een verstandige manier besteed wordt en zorgen voor goede preventie op elk vlak. Wij vragen ons af of de indexering zoals deze genoemd is op deze pagina voldoende is, kan de wethouder dat toelichten ?
 • Onze vraag t.a.v. het medisch afval die wij gesteld hebben is nog steed niet beantwoord. Kan de wethouder daar misschien nu een antwoord op geven ? Ook de PMD container blijft een crime. Mensen willen deze graag vaker geleegd hebben, maar de gemeente wil hier geen gehoor aan geven. Waarom niet ? De uitleg in de krant die wij onlangs moesten lezen vinden wij wel erg insinuerend. Waarop zijn al deze uitspraken gebaseerd ?
 • Dan duurzaamheid. (Blz. 26/28 en 30) Een mooie en veelomvattende taak voor de gemeente. Er worden een groot budget begroot, maar waar kunnen wij de inhoudelijke toelichting vinden voor een bedrag van maar liefst 1,6 miljoen ??
 • Nieuw beleid (Blz. 26) Wat is de invulling van nieuw beleid voor maar liefst een bedrag van 000,00. Ook op bladzijde 33 vinden wij hier nog steeds geen verduidelijking over. Wethouder wat gaat u doen voor dit bedrag ?
 • Lokaal Dinkelland juicht het toe dat er bij alle vlinderpunten WIFI bereik wordt nagestreefd (blz. 27), maar hoe zit het met WIFI in alle centra van alle kernen. Gezien ook de toeristisch/recreatieve doelstellingen hoe beoordeelt de wethouder de digitale bereikbaarheid in onze kernen ? En waarom moet er een onderzoek naar gedaan worden en kan dit geld niet meteen in de aanleg worden gestoken ? Lokaal Dinkelland vindt dat zonde van het geld.
 • Het opstellen van een bedrijventerreinenvisie wordt genoemd op blz. 31. De revitalisering van een drietal terreinen is net afgerond, waarom moet er dan nu alweer een nieuwe visie worden gemaakt,kan de wethouder ons uitleggen hoe en door wie deze visie vorm wordt gegeven en wat mij ons hierbij dan precies moeten voorstellen? Is deze visie voor alle bedrijventerreinen in onze gemeente of moeten wij dan breder denken ?
 • Op blz. 31 wordt het Gemeentelijk Rioleringsplan in 1 adem genoemd met de klimaatadaptatie.  De schakel die in deze zin gemaakt wordt tussen riolering en klimaat is niet correct. En als dat volgens de wethouder wel zo is, kan hij ons dan uitleggen hoe wij dit moeten zien ?
 • In de reserve grondexploitatie op blz. 35 wordt 5 jaar vooruitgekeken. Hoe staat het momenteel met de uitbreidingsplannen en welke visie heeft de wethouder hier op t.a.v. financiën en quota ? Vindt de wethouder een vooruitblik over 5 jaar voldoende ?
 • We lezen (op blz. 37) dat de beleidsambitie stimuleringsfonds wordt teruggeraamd. In het technisch vragenuur is aangegeven dat al deze onttrekkingen zijn gebaseerd op raadsbesluiten. Wethouder wanneer hebben wij over het terugramen beleidsambitie Stimuleringsfonds (claim 2018) een raadsbesluit genomen ?
 • Er worden contactpersonen openbare ruimte ingesteld bij de gemeente. (Blz. 40) Wat is het verschil tussen de inmiddels al ingestelde buurtmannen en buurtvrouwen bij de gemeente en de contactpersonen openbare ruimte ? Zijn dit dezelfde personen ? Wie doet wat ? Wordt dit misschien door externen gedaan ?
 • In de begroting wordt de herinrichting van de Denekamperstraat in Ootmarsum genoemd (blz 45) wethouder. Volgens ons is hier allang voortvarend gestart of gaan we dit werk in 2018 nog een keertje overdoen ?
 • Op blz 48 wordt melding gemaakt van de onderwijshuisvesting in Denekamp. Wij zouden graag horen van de wethouder hoeren wat de stand van zaken is, hoe de gesprekken met schoolbesturen verlopen en hoe het tijdspad eruit ziet omdat er voor 2018 alleen voorbereidingskosten worden meegenomen.
 • In het raadsperspectief is ons toegezegd dat er een uitwerking zou komen van de dertien themaknoppen voor het taakveld omzien naar elkaar. Dan praten we over arbeidsmatige dagbesteding, herijking kleine subsidies, hulpmiddelen, minimabeleid, rol van de praktijkondersteuner/huisarts versterken, vervoer, andere principes bij inkoop en aanbesteding jeugdhulp en WMO, Re-integratie, vervangen SW-ers door doelgroepers, transformatie voorliggende voorzieningen, combinatiefunctionaris, mijn dinkelland 2030 focus op sociaal domein, maatschappelijke voorzieningen. Als we dan nu kijken naar blz. 61, 62, 63 dan zien wij maar een paar van deze 13 punten terugkomen. Wethouder, U moet niet iets roepen en het dan niet doen. Wethouder wilt/kunt u ons ook de uitwerking van de andere punten en de bijbehorende begrotingsbudgetten verstrekken ?
 • Op blz. 66 wordt gesproken over dienstverlening op maat. Ik vertel u een anekdote van een eigen raadslid. Hij komt binnen in het gemeentehuis. Er is verder niemand aanwezig en de balie is vrij. Hij loopt naar de balie, maar de medewerkster geeft aan dat hij een nummertje moet halen. Hij haalt een nummertje en loopt weer naar de balie. Maar hij wordt weer teruggestuurd, want hij moet wachten totdat zijn nummertje op het scherm verschijnt. Bedoelt u dit als u zegt dat mensen zich geen nummertje moeten voelen?
 • Kan de wethouder gemotiveerd aangeven waarom op blz. 100 het eigen vermogen en het vreemd vermogen en het behaalde resultaat niet benoemd zijn van de Stichting Participatie Dinkelland Werkt ?

Voorzitter een heleboel vragen. Graag wachten wij de antwoorden hierop af.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.