Amendement: realisering dorpsbieb Weerselo

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Amendement

Raadsvergadering d.d. 20 februari 2018
Agendapunt: 14
Voorstel inzake beschikbaar stellen krediet ten behoeve van realisering dorpsbieb Weerselo
Indiener: fracties PvdA, Lokaal Dinkelland
De raad van de gemeente Dinkelland
In vergadering bijeen op 20 februari 2018

Constaterende dat:

 • Dat in het rapport van de stuurgroep Dorpsbieb Weerselo de financiële onderbouwing wordt geleverd van de initiële kosten die moeten worden gemaakt om een dorpsbieb te realiseren
 • Dat die initiële kosten worden begroot op € 80.700.
 • Dat de stuurgroep aangeeft dat zij een deel van de initiële investering (€ 20.000) denkt te kunnen dekken uit nog te verwerven fondsen en subsidies,
 • Dat in het rapport tevens een begroting voor de jaarlijkse exploitatie is opgenomen, waarbij kosten en baten met elkaar in evenwicht zijn gebracht,
 • Dat de stuurgroep aangeeft dat de jaarlijkse exploitatie in evenwicht wordt gebracht door circa € 3.500 aan nog te verwerven fondsen en particuliere bijdragen,
 • Dat in het raadsvoorstel is opgenomen dat maximaal € 80.000 incidenteel door de gemeente beschikbaar wordt gesteld,
 • Dat in het raadsvoorstel is opgenomen dat, als de stichting fondsen werft ter dekking van de exploitatie, zij 75% van de opbrengst aan de gemeente betaalt,

Overwegende dat:

 • Dat het van belang is dat de stichting Dorpsbieb een solide start kan maken,
 • Dat de resultaten van inspanningen door de stichting, gericht op het verwerven van fondsen, subsidies en particuliere bijdragen, nog verre van zeker zijn,
 • Dat de motivatie om die inspanningen te verrichten groter zal zijn als de opbrengsten 100% ten goede komen van de Dorpsbieb,
 • Dat het inrichten van een verrekenmechanisme, waarbij 75% van de opbrengsten naar de gemeente vloeit, demotiverend kan werken
 • Dat een verrekenmechanisme bovendien leidt tot extra verantwoordingsplicht en bureaucratie,
 • Dat het de gemeenteraad € 80.000 waard is om de stichting in staat te stellen om tot een duurzaam goed functionerende Dorpsbieb te komen

Besluit:

Het voorliggende ontwerpbesluit als volgt gewijzigd vast te stellen:
In de financiële paragraaf wordt de passage:
“Het bedrag van maximaal € 80.000 voor de realisering van de Dorpsbieb Weerselo kan ten laste worden gebracht van de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. Als de stichting fondsen werft ter dekking van de exploitatie, wordt 75% van de opbrengst van deze fondsen teruggestort naar de gemeente” vervangen door:

“Het bedrag van  € 80.000 voor de realisering van de Dorpsbieb Weerselo kan ten laste worden gebracht van de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen.”

En gaat over tot de orde van de dag
Fractie PvdA Dinkelland, Cel Severijn.
Fractie Lokaal Dinkelland, Marie-Chantal Metz-Bekkers

Dit bericht is geplaatst in Amendement

Reacties zijn gesloten.