Motie huisvesting arbeidsmigranten

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Motie
Raadsvergadering 24 april 2018
Agendapunt: vreemd aan de agenda
Onderwerp: huisvesting arbeidsmigranten

Indiener: fractie Lokaal Dinkelland, …………………..

De raad van de gemeente Dinkelland

In vergadering bijeen op 24 april 2018

Constaterende:

Dat er in de gemeente Dinkelland veel bedrijven zijn die gebruik maken van arbeidsmigranten;

Dat het van belang is dat aan deze arbeidsmigranten in de gemeente Dinkelland een kwalitatief goede, veilige en passende huisvesting wordt geboden;

Overwegende

Dat het belangrijk is voor de Dinkellandse samenleving, de ondernemers en de arbeidsmigranten dat er een gemeentelijk beleidskader bestaat, als toetsingskader om passende huisvesting van deze groep te faciliteren en in te passen in de Woonvisie van Dinkelland.

Dat een dergelijk beleidskader momenteel ontbreekt, waardoor er bij lopende en nog komende verzoeken tot huisvesting van deze doelgroep geen afgewogen besluit kan worden genomen;

Dat er huisvesting aan deze doelgroep wordt geboden, waardoor de reguliere huisvesting van permanente inwoners van Dinkelland kan worden benadeeld;

Dat er in veel gemeenten in Nederland voorbeelden zijn van beleid of verordeningen met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten;

Dat er een keurmerk bestaat dat door de gemeente kan worden aangevraagd, waarbij ook de belastingdienst is betrokken: https://www.nbbu.nl/download/nationale-verklaring-huisvesting-eu-arbeidsmigranten/

Spreekt uit:

Dat de gemeente Dinkelland een beleidskader dat kan dienen als toetsingskader voor bestemmingsplannen en vergunningaanvragen, zodat er op goed afgewogen wijze besluiten kunnen worden genomen met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten;

En verzoekt het college

1. Op korte termijn een beleidskader op te stellen dat kan dienen als toetsingskader voor de huisvesting van arbeidsmigranten;
2. Dit beleidskader te laten voldoen aan de volgende voorwaarden:
-het moet aansluiten bij de gemeentelijke Woonvisie;
-het moet gericht zijn op het handhaven respectievelijk realiseren van een veilige,
gezonde, leefbare woonomgeving;
-het moet het onderscheid meenemen tussen hotels en pensions voor toerisme
enerzijds en huisvesting van arbeidsmigranten anderzijds;
de ervaringen van betrokken ondernemers en de wensen van de arbeidsmigranten
moet bij de opstelling worden meegenomen;
-de inwoners van Dinkelland moeten bij de opstelling worden betrokken
3. Het beleidskader ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Lokaal Dinkelland

 

Ter info: De motie is unaniem aangenomen!

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.