Nota verblijfsrecreatie NO Twente 2018

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws
Nota Verblijfsrecreatie in Noordoost Twente 2018
Laten we op de eerste plaats meedelen dat het een goede zaak is dat een nota die nog maar 4 jaar geleden is geschreven wordt geactualiseerd. In die 4 jaar tijd heeft het in de toeristische sector ook bepaald niet stil gestaan. Maar die actualisering heeft wat LD betreft toch te veel het karakter van bijschaven en te weinig innovatief. Het is daarom goed om een stil te staan bij de vraag wat we nu beogen met deze nota. Wat LD betreft zijn dan twee hoofdzaken te onderscheiden. Ten eerste is dat inspelen op de met name economische kansen die de ontwikkeling van het toerisme biedt en ten tweede een structuur scheppen waarin die ontwikkeling geordend verloopt.
Die economische kansen zijn er. We hoeven maar simpel weg te verwijzen naar de Toerisme Top van afgelopen week waarin staatssecretaris Mona Keizer dat benadrukte  en waar organisaties die Nederland promoten in het buitenland een stevige groei van het toerisme naar Nederland voorzien. Maar die groei leidt met name in west-Nederland al tot problemen en om die redenen zal het rijksbeleid er op worden gericht om met name het verblijf van  toeristen meer te spreiden over Nederland. Dat biedt ook kansen voor onze gemeente en heel Noordoost Twente. Zeker als je beseft dat de naam van Ootmarsum valt in de wandelgangen rond zo’n Toerisme Top.
Het verschijnen van deze nota is in het licht van het voornoemde natuurlijk perfect getimed; toeval bestaat niet zullen we maar zeggen. Maar wat ons verbaasd is dat er in de nota nauwelijks aandacht is voor het feit dát het landelijk beleid er steeds meer op gericht zal zijn om toeristen te interesseren voor het “andere Holland”. En dat is prima te combineren met een dagje Amsterdam of Keukenhof. Zó zal het inkomend toerisme zich in de komende jaren manifesteren en wat lezen erover in deze nota? Nauwelijks iets. Wij roepen de wethouder op om in 2019 te komen met een aanvulling op deze Nota  om de kansen én bedreigingen die het hiervoor geschetste toekomstbeeld te beschrijven.
Bedreigingen? Ja, die zijn er ook en daarmee bestaat ook de behoefte aan ordening.  Als je nu op AirBNB op Dinkelland zoekt krijg je de keuze uit 69 accommodaties. De eerlijkheid gebied om te zeggen dat daar ook de gangbare accommodaties tussen zitten. Maar AirBNB is een verblijfsvorm die anno 2018 niet meer is weg te denken. Maar wat lezen we erover in deze Nota? Niente, nada, nothing, nichts en dat terwijl juist de buitenlandse toerist zijn keuze maakt middels dit medium. En als we dan weten dat juist in dat segment behoefte bestaat aan regulering dan is het toch vreemd dat AirBnB in deze Nota onbeschreven blijft? Ook hier is een aanvulling op deze Nota wenselijk.

Ik ga verder om uw aandacht te vragen voor het aspect duurzaamheid. Tegenwoordig is het ondenkbaar dat bij de ontwikkeling of bijstelling van beleid dat aspect onbesproken blijft. Maar wel in deze Nota.  En dat terwijl het een ieder ook duidelijk moet zijn dat in het Toerisme en de verblijfssector in het bijzonder er nog slagen kunnen en moeten worden gemaakt op het gebied van de energietransactie en afvalscheiding. Met name op het gebied van vergunningenbeleid heeft de gemeentelijke overheid een middel om daarbij kaderstellend en regulerend op te treden. We roepen de wethouder op om ook op het gebied van duurzaamheid vervolgbeleid te maken.

Tot slot nog een woord over ons Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland. Met die organisatie heeft u een uitvoeringsovereenkomst gesloten die er op ziet dat de toeristische infrastructuur in onze gemeente in samenspraak en samenwerking met deze stichting wordt verbeterd. Dan bevreemd het ons ten zeerste dat deze Nota tot stand is gekomen zonder dat enig overleg is gevoerd, laat staan dat er inbreng is geweest van de stichting. Wij zouden graag van u horen om welke redenen u dat overleg niet heeft gevoerd.
Tot zover deze reactie in eerste termijn  ..….
Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.