1e programmajournaal 2019 en perspectiefnota 2020

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

1e programmajournaal 2019 en perspectiefnota 2020

Voorzitter, voor ons ligt het eerste programmajournaal 2019 en de perspectiefnota 2020. Al met al geen stukken om blij van te worden.

Voorgesteld wordt om bovenop het voorziene tekort uit de begroting voor 2019 van 384k nog eens een extra tekort van 878k over het jaar 2019 (zijnde het saldo van het eerste programmajournaal) ten laste te brengen van de algemene reserves. Voor 2019 zitten we dan nual op een tekort van 1,25 milj. En we zijn nog maar amper halverwege het jaar.

Door dit geschuif met cijfers en lasten ten kosten van onze reserves zullen we bij de jaarstukken 2019 misschien waarschijnlijk wel weer een positief resultaat over 2019 te zien krijgen. Je vraagt je af: “wie houdt wie hier nou voor de gek?”

Voorzitter, uitgaande van dit tekort en de oplopende tekorten voor de komende jaren is het college genoodzaakt om ombuigingen/bezuinigingen door te voeren. Het siert het college dat men hiervoor met voorstellen/denkrichtingen komt, waardoor voor de komende jaren een sluitende meerjaren begroting kan worden gepresenteerd. Een eis en noodzaak.

Echter op basis van ervaringen uit de afgelopen jaren hebben wij als fractie van Lokaal Dinkelland onze bedenkingen of deze voldoende zijn. In het 2e programmajournaal worden we opnieuw met tekorten geconfronteerd, waardoor we aanspraak op de algemene reserves moeten doen.

Dat dit niet onwaarschijnlijk is mogen we concluderen uit het feit dat het college de oplopende opbrengsten uit het transformatieplan reeds in de meerjarenbegroting heeft meegenomen. Een opbrengst van 126k naar 582k in 2022.

Lokaal Dinkelland vindt het ronduit teleurstellend en onacceptabel dat de verantwoordelijk wethouder nog steeds niet met het transformatieplan naar de raad is gekomen, terwijl dit reeds lang in de planning zit en van cruciaal belang is voor de begrotingen.

Zeker wanneer je kijkt naar het grote financiële resultaat waar men vanuit gaat, door de te verwachten effecten die uit het transformatieplan moeten komen.

De wethouder gaf in de commissievergadering aan dat de eerste gedachten spinsels inzake het transformatieplan pas over 14 dagen aan het college bekend worden gemaakt vanuit het ambtelijk apparaat (Lokaal Dinkelland vraagt zich af: Wie is hier nog in control?).

We bespreken het 1e programma journaal en de perspectief nota en hebben over het ontstaan van de oorzaak, een fors tekort op het sociaal domein, geen zicht, geen voorstel en geen visie naar de toekomst. Alleen het reeds lang aangekondigde transformatieplan, waarop we dan maar moeten vertrouwen. Wij kunnen onze rol als controlerend en  kaderstellend orgaan zo niet uitvoeren, omdat de begroting en grip op de kosten in het sociaal domein niet inzichtelijk zijn.

Het sociaal domein beslaat ca 40% van de totale begroting en vormt voor 90% het probleem en daar hebben we het niet over. Dus we zijn volledig bezig met symptoom bestrijding en de oorzaak laten we ongemoeid. Of anders gezegd, we zijn bezig met gerommel in de marge en over de hoofdzaken hebben wij het niet! Om maar meteen een bruggetje naar de perspectiefnota te maken, Wat is hier het perspectief?

Voor de perspectiefnota 2020 heeft het college diverse besparings mogelijkheden aangegeven en via denkrichtingen haar voorkeuren kenbaar gemaakt.

Voorstellen van het college:

Duidelijk is dat we de broekriem moeten aanhalen en er bezuinigingen moeten worden doorgevoerd.

Over de denkrichtingen van het college wil ik hierbij per hoofdgroep onze bedenkingen geven:

1. Bestuur en middelen; De fractie van LD juicht toe dat hier de grootste bezuinigingen worden gerealiseerd. Op het afstoten van het vastgoed kom ik straks nog terug.
2. Dienstverlening, maximeren kostendekkende leges, hier staan we niet om te juichen, dit gaat de inwoner geld kosten. Wij zien meer in een besparing door verminderde openingstijden. Door de verdere digitalisering kunnen de openingstijden verminderen terwijl het service niveau gelijk kan blijven. De fractie van LD pleit wel voor een blijvende avond openstelling, voor de werkende inwoners.
3. Veiligheid. Hier kunnen we mee instemmen. We begrijpen dat de VVD hier moeite mee heeft, want het was nogal een stokpaardje van hun bij de verkiezingen. Wij zijn van mening dat het nieuwe beleid hier volledig uit de bocht is gevlogen door een meer dan verdrievoudiging van de handhaving capaciteit. Een kleine correctie is op zn plaats.
4. Openbare ruimte. Hier zal het college toch voorzichtig en terughoudend mee moeten zijn. Op veel plaatsen in de kernen klagen de inwoners al terecht over de staat van onderhoud van het openbare groen en grijs. Men ergert zich soms grijs en groen. Vooral de staat van onderhoud van het groen kan op sommige plekken een verdere verlaging van de kwaliteit niet doorstaan. Wellicht zijn er mogelijkheden om eventueel een deel van het onderhoud door de burgers te laten uitvoeren. dat gebeurt al op sommige plekken, maar door uitbreiding hiervan kan een besparing worden gerealiseerd, terwijl het niveau acceptabel blijft. Wij zien hier nog wel een extra besparings mogelijkheid voor post D-10 bermmaaisel afvoeren. Lokaal Dinkelland heeft al eerder vragen gesteld over de frequentei van maaien en deze te verlagen om de biodiversiteit te verhogen. Dit is door de wethouder toegezegd. Door de bermen minder te maaien hoeft er ook minder maaisel worden afgevoerd/gecomposteerd en kan daardoor een besparing worden gerealiseerd. Wij zouden dit als een compensatie willen zien voor het beperken van het kwaliteitsniveau van het groen. Met betrekking tot het niveau grijs wijzen wij graag op de aansprakelijkheid die rust bij gemeenten voor wat betreft ongevallen op trottoirs e.d. die kunnen ontstaan door achterstallig onderhoud. Bovendien ook voor onze ouderen niet fijn om met gevaar voor eigen leven een wandelingetje te moeten maken.
5. Cultuur en recreatie: Het volledig wegsaneren van de subsidie voor molens en kerken kunnen we als fractie van LD niet accepteren. Wil het college hierop bezuinigen dan zal men eerst in overleg moeten treden met de molenstichting. We moeten daarnaast bedenken dat de molens ook een belangrijke toeristische en educatieve functie vervullen. Waarom hierop bezuinigen, waar blijft het goede  rentmeesterschap van dit college? In de TC-Tub lezen wij dat CDA-VVDdeze bezuiniging niet wil, maar tot onze verbazing laten zij in haar amendement het merendeel van de bezuinigingen op de molens in takt! Een mogelijkheid hier zou zijn om verdere privatisering van de molens te onderzoeken, waardoor door een incidentele investering structurele begrotingsruimte beschikbaar komt.
6. Financieel technische maatregel. Dit kunnen we niet anders zien dan een sigaar uit eigen doos en kan slechts van beperkte duur zijn

We missen de lange termijn visie. De kaasschaaf methode wordt gehanteerd en de brandjes worden geblust.  Dit om aan de eisen van de provincie te voldoen.

Wij vragen ons als Lokaal Dinkelland toch af hoe we als raad hiermee om moeten gaan. We leveren een tsunami aan veel en weinig zeggende amendementen en moties aan, terwijl de strekking daarvan amper 0,2 promille van de totale begroting omvat. Kunnen we dit niet op een andere wijze  bediscussiëren en dan met een lijst van aanpassingen komen, waar overeenstemming of een meerderheid voor is?

We bespreken de begroting en het perspectief en hebben over het ontstaan van de oorzaak, een fors tekort op het sociaal domein geen op- of aanmerkingen!

Ooit is hier gezegd, gooi wat Lego blokjes in de box (raadzaal) en ze vermaken zich wel. De cruciale zaken worden hier niet besproken, zijn niet inzichtelijk. Minachting van de raad.

Voorzitter, dan wil ik nu toch maar ingaan op het scala van amendementen en moties die vandaag bij de behandeling van de perspectief nota zijn ingediend.

Door elk voorstel serieus te belichten kan het een lange vergadering worden. Per amendement en motie denk ik 5 min nodig te hebben, dus als u mij niet kwalijk neemt zal mijn eerste termijn nog ongeveer 16 x 5 is één uur en 20 min duren. Hiermee de hypocrisie van deze wijze van  behandelingen aan te tonen.

CDA/VVD amendementen.

7. Versneld afstoten Gem vastgoed. 2020 + 25k,  2021 + 25k daarna gelijk met het college voorstel. Zelfs het college voorstel lijkt ons niet wenselijk. Door bedragen vast te leggen ligt afstoten onder de marktwaarde op de loer, zeker als de boekwaarde al laag is. Verder lijkt ons dit een onrealistisch voorstel, aangezien we de afgelopen jaren hebben gezien dat het afstoten niet overhaast gaat en het al een lopend beleid is. Ik wil een voorbeeld noemen, begin 2018 maakte de verantwoordelijk wethouder reeds gewag van het feit dat hij verwachte het klooster in Ootmarsum reeds voor de verkiezingen te verkopen.  Welke verkiezingen bedoelde de wethouder hier ??? De verkiezingen van 2018 of van 2022? We zijn nu ruim anderhalf jaar verder en er is nog geen zicht op verkoop. Dit ene geval maakt al duidelijk dat vastgoed afstoten bijna nooit met stel en sprong kan en ook onverstandig is. Zeker de verkoop van zakelijk vastgoed vergt tijd, wat te denken van het gemeentehuis in Weerselo. We hebben als raad een overzicht gekregen van de objecten die op de nominatie staan om te verkopen. De kerktoren van de St Nicolaas stond daar in elk geval tot onze geruststelling niet op. Echter Huize Keizer stond daar wel bij. In het verleden is dit in de raad al eens aan de orde geweest en toen is unaniem besloten om Huize Keizer niet te verkopen. Nu kan het best verstandig zijn om eerder genomen besluiten weer in heroverweging te nemen. Maar voor huize Keizer zouden wij willen zien dat de wethouder dan eerst naar de raad komt en speciale voorwaarden stelt aan de verkoop en de situatie daarna. Privatiseren voor een symbolisch bedrag met een taakstelling, daar valt met ons over te praten. Kortom nog meer voordeel halen uit het versneld afstoten van gemeentelijk vastgoed, zoals het CDA/VVD willen zien wij als een flinke uitdaging. Het is dan ook bijzonder om te zien hoe de coalitie partijen de wethouder hier voor een extra uitdaging stellen. Zet hem op zou ik zeggen en kom met voorstellen naar ons als raad en houdt ons als raad goed op de hoogte.
8. Openingstijden beperken. Akkoord gezien de verdere digitalisering. Maar wel 1 avond openstelling!
9. Toezicht en Handhaving, levert slechts vanaf 2021 32k op: peanuts. Wij gaan met het college mee!
10. Gladheid idem. Met het college mee.
11. Subsidie molens en kerken, hierop willen de collegepartijen nog steeds bezuinigen 44k ipv 70k (maw 26k minder). Hoe durft met name het CDA zulk fake-News te verspreiden in de TC-Tubantia en op social media, waarin men glashard beweerd niet op de subsidies voor molens te willen bezuinigen, maar wel keihard een bezuiniging van 44k laat staan. Wat voor vertoning is dit voor de bühne? Waar blijft hier het goede rentmeesterschap van het CDA

Totaal minder 248k

Totaal meer 170k

Waar komt de rest vandaan mede omdat het voorstel inzake openingstijden nog niet hard te maken valt.

PvdA inbreng

12. Forensenbelasting 15,= wat levert dit op 7k!!!
13. D-1 verlaging kwaliteit grijs groen dekken door verhoging toeristen belasting.
14. Handhaving >  dekken door OZB verhoging, de lasten bij de burgers neerleggen.
15. H-6 subsidie molens en kerken verlagen naar 20k besparing 50k
16. Rondweg Weerselo (geen begrotingspost)
17. Soc. Domein (kern ondersteuner)
18. Toeristenbelasting: uit gesprekken met onze achterban uit de sector> kamperen niet verhogen, de minima gaat 2 weken met het hele gezin kamperen en dan tikt een verhoging behoorlijk aan, recreatiewoningen B&B beperkt.(denk aan vrienden met de fiets)  Hotels maakt niets uit, daar valt de verhoging in het niet.
19. OZB verhoging 1% in 2020 62k en 1% in 2021 125k Er komt al een verhoging, we gaan onze inwoners niet extra belasten. Niet nog meer lasten bij de burgers neerleggen.
20. Motie stoomcabine Dorper Esch
21. Sanitaire voorziening molen oude Hengel Ootmarsum
22. Subsidie specialist

Moties;

IBOR

Rondweg Weerselo

EPR

Burgerbelangen;

23. IBOR herijking is goed, maar voorlopig gaan we met het college voorstel mee.
24. Landbouwroute en tunnels schrappen, dus wel de rondweg mogen we daaruit afleiden. We lossen hier geen begrotingstekort mee op. Dit is eenmalig geld, wat vind het CDA hiervan.

Groen links

25. Eiken processierups: motie PvdA 28 juni 2018 > actieplan is dit jaar niet gekomen > via social media. Overbodige motie.

Eigen initiatieven

26. Wij reiken niet aan. Kom er maar mee.

Hoe kunnen wij komen met initiatieven als voor ons het startpunt van waaruit wij mogen vertrekken bij ons als raad niet duidelijk is ?

Het enige wat wij als raad kunnen is meedenken over de grote voorzieningen die oningevuld zijn getroffen en die nu taartpuntsgewijs naar ons als raad komen inzake voorstel voor bijvoorbeeld duurzaamheid.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.