2e Programmajournaal 2019

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws
Voorzitter voor ons ligt ter behandeling het 2e programmajournaal 2019.
Een overzichtelijk stuk waarin het college de stand van zaken weergeeft en dat is opgebouwd
volgens de indeling van de begroting.
Ook prettig dat het college zich heeft gehouden aan de afspraak om dit te presenteren voordat de begroting 2020 wordt behandeld. Financieel inhoudelijk zal ik er niet te veel op ingaan, omdat dit bij de komende begrotings behandeling uitgebreid aan bod komt.
Prettig is te constateren dat we na de zware financiële tegenvaller uit het 1e programma journaal niet opnieuw worden geconfronteerd met een nog groter tekort/tegenvaller. Nee positief is dat we nu een totaal aan mutaties op het bestaand beleid zien van € 135.000 plus. Een compliment aan het adres van het college is hier op z’n plaats, waardoor het te verwachten tekort over 2019 niet verder zal oplopen. Het komt daarbij echter nog steeds uit op ruim1,1 milj.!!
Voorts lijkt het erop dat het college grip krijgt op de uitgaven in het sociaal domein. Ook hiervoor verdiend het college onze complimenten. Of zij deze ook ontvangt van de inwoners die zijn aangewezen op voorzieningen uit het sociaal domein betwijfelen wij.
Voorzitter ik wil eerst even ingaan op enkele punten uit de ambitie en basis begroting.
Inbreidingslocaties:
Het college geeft aan qua woningbouw te gaan voor inbreiding boven uitbreiding. Daarover heeft de fractie van Lokaal Dinkelland al tot 2 keer toe aangedrongen op aanpassing van de huidige nota inbreidingslocaties. De wethouder heeft toegezegd dit najaar met een aangepaste nota te komen, we lezen nu echter dat de wethouder dit najaar deze nog maar slechts wil evalueren. Een aangepaste nota laat dus nog langer op zich wachten, wat we zeer betreuren.
Duurzaamheid. Of hier het college haar doelstellingen haalt valt te betwijfelen. Op dit moment is ruim 11% van de 20% gerealiseerd. Dit lijkt al een mooie stap in de goede richting, maar van deze 11% wordt het merendeel door Twence voor haar rekening genomen. Het wordt dus nog een hele uitdaging om hier de doelstellingen te halen. Zeker ook nu de verplichting om asbestdaken voor 2024 te vervangen.
Transformatieplan.
Bij de behandeling van het 1e programmajournaal gaf de wethouder in de commissievergadering aan dat binnen enkele weken de eerste gedachten spinsels vanuit het ambtelijke apparaat richting het college zouden komen. Nu zijn we een paar maanden verder en lezen we in het 2e programmajournaal dat er reeds € 125.000 ten laste van het daarvoor bestemde budget van € 450.000 is gebracht. Opmerkelijk en dit vraagt om een toelichting.
Afstoten Gem vastgoed.
Het college had hiervoor nogal ambitieuze plannen, en deze zijn nog eens opgeschroefd tijdens
het 1e programma journaal/denkrichtingen. Worden deze gerealiseerd nu we bij enkele objecten toch wel aanzienlijke vertragingen of tegenvallers zien. Denk daarbij aan het klooster in Ootmarsum, plan Aveskamp en wat gaat er met het voormalige gemeentehuis in Weerselo
gebeuren?
Zorg
Natuurlijk is het een goede zaak dat stijging van de uitgaven enigszins lijken te zijn beteugeld,
maar de fractie van Lokaal Dinkelland hecht er waarde aan op te merken, dat het zeer ongewenst is dat keukentafelgesprekken tot doel hebben om verkapte bezuinigingen door te voeren. Zorg die nodig is moet kunnen worden geboden.
Afvalloos Dinkelland
De ambitie was om de hoeveelheid restafval in 2030 tot 50kg per persoon te hebben
gereduceerd. De doelstelling is nu om deze al in 2022 te realiseren. Een mooi streven dat we
ondersteunen, maar we willen er toch op aandringen dat we wel van de juiste parameters uitgaan!
Onlangs werd duidelijk dat ruim 1800 adressen de grijze container niet aanbieden aan ROVA. Dit zijn voor het merendeel de adressen die aan een grote rolcontainer per 4 weken onvoldoende afvoer capaciteit hebben en daarom voor een 1100 of grotere rolcontainer hebben gekozen die buiten het zicht van de gemeente worden geledigd. Dit in ogenschouw nemende, wat is dan de betrouwbaarheid van de thans verstrekte gegevens?
Mijn Dinkelland 2030
Een zeer mooi en goed lopend project. Veel kernen zijn enthousiast bezig, maar wat mag men van het vervolg verwachten. Vb. Thijplein in Rossum, waar men expertise wil inhuren voor de verdere uitwerking. Zijn hier financiële middelen voor beschikbaar?
Motie Huisvesting arbeidsmigranten
De fractie van Lokaal Dinkelland heeft hierover in 2018 een motie ingediend welke ruim is
aangenomen. We moeten hierover nog steeds worden geïnformeerd terwijl de opdracht was dat dit direct na het zomer reces van 2018 en niet van 2019 had moeten gebeuren. Wat is hier de stand van zaken?
Voorzitter ik wil positief eindigen door het college te complimenteren met dit gepresenteerde
programmajournaal waarin ook de opdrachten door de raad in de vorm van moties en
amendementen zijn weergegeven. Er blijft werk aan de winkel, maar van de fractie van Lokaal
Dinkelland kan het voorstel tot vaststelling van dit programma journaal haar goedkeuring krijgen.
Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.