Kerkenvisie

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties, Nieuws

Voorzitter

Dinsdagavond in de commissie hebben wij vragen gesteld over de Raadsbrief Kerkenvisie

Nogmaals wij zijn zeer verheugd dat er 25000 euro subsidie aangevraagd is voor deze Visie.

Wat toch jammer vinden dat het college niet de handschoen oppakt om partijen bij elkaar te brengen.

Wij zien hier een taak weggelegd voor de gemeente om partijen bij elkaar te brengen om zo de verschillende kerkgebouw vertegenwoordigers te ondersteunen en de beschikbare middelen efficiënter in te zetten.

Samen een visie ontwikkelen met inbreng van ieders eigenheid. Wij roepen met deze motie het college op om een aftrap bijeenkomst te organiseren met alle spelers in het veld.

Breng iedereen bij elkaar en laten zij dan samen de eerste stappen voor een kerkenvisie ontwikkelen wellicht met hulp van een externe partij. Ik zie mooie voorbeelden voorbij komen. Leader die samen met verschillende partijen een congres organiseert in de Achterhoek. Stimuland die een rol zou kunnen spelen

Wij weten voorzitter dat deze wens ook bij de monumenteraad en Lumen Christie leeft en voorzitter de opmerking van de wethouder kerk en staat gescheiden houden onderschrijven wij helemaal. Wij willen ons ook helemaal niet bemoeien met het geloof, maar wel aandacht hebben voor onze prachtige kerken als gebouwen.

De kerkgebouwen zijn het middelpunt van onze kernen en hebben een prominente rol die ze ook moeten houden, indien gewenst. Laat de gemeente het initiatief nemen om de partijen bij elkaar te brengen dat is alles wat wij vragen.

Motie                                                          besluit:​​​​​

Raadsvergadering 24 september 2019

Agendapunt: vreemd aan de agenda

Onderwerp: Kerkenvisie

Indiener: fractie Lokaal Dinkelland, ………………..

             

De raad van de gemeente Dinkelland

In vergadering bijeen op 24 september 2019

Constaterende:

 

Dat de raad bij het vaststellen van de Perspectiefnota 2020 een bedrag van € 25.000 beschikbaar heeft gesteld voor het ontwikkelen van een kerkenvisie;

 

Overwegende

 

Dat kerkgebouwen in de kernen van onze gemeente in het aanzien en de beleving van de openbare ruimte een prominente plaats hebben;

 

Dat de zorg voor de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid in onze kernen een gemeentelijke verantwoordelijkheid is;

 

Dat er voor de gemeente dus reden is het onderwerp ‘herbestemming van leegkomende kerkgebouwen’ met veel zorg en aandacht tegemoet te treden;

 

Dat het dus van groot belang is de beschikbare middelen zo efficiënt en effectief  mogelijk te besteden, waarbij samenspraak met en draagvlak bij de eigenaren van de kerkgebouwen essentieel is;

 

Spreekt uit

 

Het essentieel te vinden dat het college vóór het daadwerkelijk beschikbaar stellen en verdelen van de gelden voor de kerkenvisie een gesprek initieert met alle eigenaren van de kerkgebouwen in Dinkelland, een gesprek dat tot doel heeft bekendheid, draagvlak, samenwerking en initiatief te creëren bij de parochies en gemeenten op het onderwerp ‘de toekomst van de kerkgebouwen in Dinkelland’;

 

En verzoekt het college

 

Als volgt uitvoering te geven aan de besteding van de beschikbare gelden ad € 25.000 voor het ontwikkelen van een kerkenvisie:

a. voorafgaand aan het concreet beschikbaar stellen van de gelden wordt door het college een verkennend gezamenlijk startgesprek gevoerd met alle eigenaren (parochies en gemeenten) van kerkgebouwen in onze gemeente;
b. dit gesprek heeft tot doel een gezamenlijke agenda tot stand te brengen uitgaande van het uitgangspunt ‘hoe kunnen wij door samen op te trekken (gezamenlijk onderzoek) komen tot een breed gedragen visie op de toekomst van onze kerkgebouwen en een zo efficiënt en effectief mogelijke inzet van het beschikbare bedrag ad € 25.000;
   

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Dit bericht is geplaatst in Moties, Nieuws

Reacties zijn gesloten.