Motie: Inbreidingslocaties grote kernen en uitbreidingslocaties kleine kernen

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties, Nieuws

Raadsvergadering: 9 juli 2019
Agendapunt 17: Voorstel inzake Perspectiefnota  2020 (incl. 1e Programmajournaal 2019)
Onderwerp: Inbreidingslocaties grote kernen en uitbreidingslocaties kleine kernen
Indiener: fractie  Lokaal Dinkelland              

De raad van de gemeente Dinkelland

In vergadering bijeen op 9 juli 2019 

Constaterende:

Dat de raad op 18 september 2018 de uitvoeringsnota woningbouw 2018 heeft vastgesteld;

Dat de gemeente Dinkelland actief stuurt op de ontwikkeling van inbreidingslocaties;

Dat het Koersdocument 2018-2022 in paragraaf 3.1.1. vermeldt, dat wordt ingezet op bij de behoefte passende woonruimte voor jong en oud;

Dat het strikte wooncontingent per kern is verdwenen;

Dat de huidige inbreidingsnota op dit moment diverse ontwikkelingen blokkeert;

Dat het college op 9 april 2019 heeft besloten de Programmeringsnotitie kwalitatieve woningbouw Dinkelland 2019-2028 vast te stellen;

Dat het college bij monde van de wethouder heeft aangekondigd om met het wijzigen van de inbreidingsnota te willen wachten op de nieuwe omgevingswet in 2021.

Overwegende:

Dat er in veel kernen onvoldoende aanbod is voor sociale huur- en koopwoningen voor starters en ouderen;

Dat er in de verzorgingskernen veel inbreidingslocaties aanwezig zijn maar niet worden ontwikkeld;

Dat er bezorgdheid bestaat als het gaat om het concreet waarmaken van de ambitie zoals vermeld in het Koersdocument;

Dat de posities van inbreidingslocaties veelal in bezit zijn van marktpartijen, waardoor de gemeente slechts een beperkte invloed heeft op de ontwikkelingen, hetgeen ertoe leidt dat de openplekken niet of slechts op langere termijn ontwikkeld worden (bijv. Eurowerf nrd);

Dat in de kleinere kernen minder of geen inbreidingslocaties voorhanden zijn;

Dat de leefbaarheid in de kleinere kernen op korte en middellange termijn in het geding is;

Dat in veel kleinere kernen op korte termijn nagenoeg geen of onvoldoende uitbreidingslocaties beschikbaar zijn;

Dat de beschikbaarheid van voldoende bouwlocaties een voorwaarde is voor de leefbaarheid in de kleinere kernen;

Dat  door aan de woningbehoefte in de kernen te voldoen  het beschikbare woningcontingent wellicht gerealiseerd kan worden;

 

Spreekt uit:

Het essentieel te vinden dat kleine kernen leefbaar blijven, mede door voldoende beschikbare bouwlocaties op korte termijn;

Het essentieel te vinden dat inbreidingslocaties in de verzorgingskernen op korte termijn kunnen worden ontwikkeld;

Draagt het college op:

  1. Voor 1 september 2019 in gesprek te gaan met ontwikkelaars/eigenaren van de diverse inbreidingslocaties om in kaart te brengen welke plannen voor 1 januari 2022 concreet tot ontwikkeling kunnen komen, en de raad over het resultaat van deze gesprekken te informeren;
  2. De mogelijkheden te onderzoeken om deze locaties als gemeente eventueel in eigendom te verwerven;
  3. In september 2019 met een raadsvoorstel te komen om de huidige inbreidingsnota conform de actuele ambities te wijzigen; zodat door het beschikbaar hebben van voldoende bouwlocaties , de leefbaarheid in de kleinere kernen niet in geding komt,  aan de woningbehoefte in alle kernen kan worden voldaan en het beschikbare woningcontingent gerealiseerd kan worden.
  4. e raad halfjaarlijks te rapporteren welke toekomstige uitbreidingslocaties en van welke omvang beschikbaar zijn in de kernen  en eventueel de raad hierover een voorstel te doen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Lokaal Dinkelland, Benny Tijkotte

Dit bericht is geplaatst in Moties, Nieuws

Reacties zijn gesloten.