Verkeerssituaties centrum Weerselo: Bisschopstraat N343 en de Aanleg.

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws, Vragen

SCHRIFTELIJKE VRAGEN LOKAAL DINKELLAND EX ART. 35 REGLEMENT VAN ORDE

d.d. 06 oktober 2019

Onderwerp: verkeerssituaties centrum Weerselo: Bisschopstraat N343 en de Aanleg.

Geacht college

Momenteel zijn aan de Bisschopstraaat (N343) zowel de gemeente als de provincie Overijssel bezig met onderhoudswerkzaamheden (hoofdrijbaan en fietspaden) en verbeteringen van de oversteken nabij café restaurant van Olffen en de nieuwe vestiging van supermarkt Tijhuis.

De fractie Lokaal Dinkelland wil in dit kader een tweetal situaties onder uw aandacht brengen en daarover schriftelijke vragen stellen.

A. Fietspad langs de Bisschopstraat, zijde “de Haerstee”

komende vanuit de richting Oldenzaal is dit fietspad tot voorbij de fietsenzaak van de fa. Pegge een tweezijdig fietspad, vanaf dit punt is het fietspad tot in het dorpscentrum eenzijdig. Dit fietspad is grotendeels in beheer en onderhoud bij de provincie Overijssel. Een klein deel nabij café restaurant van Olffen is in beheer en onderhoud bij de gemeente Dinkelland. Door dit eenzijdig fietspad moeten fietsers komende vanuit het dorpscentrum en gaande naar Oldenzaal twee keer de druk bereden Bisschopstraat oversteken. Dit kan worden voorkomen door het eenzijdig deel te verbreden tot het bestaande tweezijdig fietspad. Het fietspad wordt niet alleen door volwassenen gebruikt, ook fietsen vele naar Oldenzaal gaande schoolkinderen over dit fietspad.

Dit fietspad wordt ook gebruikt door bewoners van “de Haerstee”, die een ommetje willen wandelen naar het Mariakapelletje aan de Holtwijkerstraat, Zij zijn genoodzaakt met hun rollator of scootmobiel van dit eenzijdige fietspad gebruik te maken: een trottoir ontbreekt namelijk vanaf de aansluiting met de Pastoor Brenninkmeijerstraat. Ook voor deze bewoners betekent de voorgestelde verbreding van het fietspad een aanzienlijke verbetering van hun veiligheid.

De voorgestelde verbreding behoort tot de categorie non-regret maatregelen.

Onze vragen:

1. deelt het college onze mening, dat het verlengen van het tweezijdig fietspad een aanzienlijke verbetering van de fietsveiligheid betekent?

2. is het college bereid op heel korte termijn met de provinciale wegbeheerder in contact te treden om gezamenlijk tot realisering van deze verbreding over te gaan?

3. zo nee, heeft het college een adequaat alternatief om de veiligheid voor fietsers op de route naar Oldenzaal en de wandelende bewoners van “de Haerstee” te verbeteren?

B. Voetpad langs de Aanleg, zijde Huize Sint Jozef.

In het kader van de realisering van het centrumplan Weerselo is het trottoir gedeelte gelegen tussen de hoofdingang naar Huize Sint Jozef en de kruising met de Bisschopstraat komen te vervallen. De bewoners van Sint Jozef die vanaf de Aanleg naar de Bisschopstraat willen gaan of langs de Haerstee een ommetje willen wandelen moeten dan de druk bereden de Aanleg twee keer oversteken. Voor deze bewoners levert dat onveilige situaties op.

De dorpsraad heeft dit reeds bij de gemeente aangekaart en organiseert een handtekeningenactie. Wij ondersteunen deze actie van de dorpsraad van harte maar laten de noodzaak van de aanleg van dit trottoirgedeelte niet primair afhangen van het aantal handtekeningen. De huidige situatie is onveilig en vraagt om oplossingen op korte termijn.

De voorgestelde aanleg behoort tot de categorie non-regret maatregelen.

Onze vragen:

4. onderkent het college met ons dat het voor de bejaarde bewoners van Huize Sint Jozef niet veilig is de Aanleg over te steken?

5. is het college bereid daar waar aan de zijde van Huize Sint Jozef een trottoir ontbreekt, daar alsnog een trottoir aan te leggen?

6. zo nee, heeft het college een adequaat alternatief?

Fractie Lokaal Dinkelland

Dit bericht is geplaatst in Nieuws, Vragen

Reacties zijn gesloten.