Bevindingen Jaarstukken 2018

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Media, Nieuws

Voor ons liggen de jaarstukken 2018, een lijvig, omvangrijk en duidelijk rapport.
Als raad wordt ons gevraagd om in te stemmen met dit voorliggende raadsstuk.

De audit commissie heeft de jaarstukken bestudeerd en het verslag heeft u zojuist van de voorzitter van de audit commissie gehoord. Wij sluiten ons, als fractie van Lokaal Dinkelland, daar nagenoeg bij aan en danken de leden van de audit commissie voor het verrichtte onderzoek. Maar voor het college hebben we nog wel een paar vragen en opmerkingen.

Het is na de jaarrekening 2017 weer geen jaarverslag om ons over op de borst te kloppen. Ogenschijnlijk lijkt het erop dat we 2018 afsluiten met een positief resultaat van €496k. Maar daar moeten we de genomen tekorten/reserveringen van het 1e en 2e programmajournaal vanaf halen en enkele tussentijdse overschotten bij tellen. Dan blijft er een dikke min over van € 1.197k waarvan ook nog eens 300k onder de over te hevelen budgetten valt.
Kort om een negatief resultaat van 1.2 of 1.5 milj.

De fractie van Lokaal Dinkelland maakt zich net als de accountant en de auditcommissie zorgen om de ontwikkelingen van de grondexploitaties. ( min 1.2 milj.) Nu kan de wethouder wel zeggen dat winst maken met het grondbedrijf geen taak van de gemeente is, maar verlies draaien in elk geval zeker niet!!!

Wij zijn zeer benieuwd hoe het college dit de komende jaren gaat beheersen? In elk geval ligt er een mooie uitdaging voor het college om op dit gebied meer pro-actief te acteren. Hier liggen ook kansen om aan de doelstellingen van de strategische agenda te voldoen!

Opvallend is dat op 2 uitbreidingsplannen de verkopen achterblijven bij de prognoses. Dit in tegenstelling tot de vraag welke in bijna elke kern aanwezig is als we de onlangs ontvangen woning programmering moeten geloven.

Daarnaast komt er weer een grote onverwachte, maar ook onplezierige tegenvaller uit de hoge hoed van het college betreffende € 650k niet te verkopen gronden, terwijl deze waren gewaardeerd als waardevolle grondposities.

Vorig jaar hebben we het bij de behandeling van de jaarcijfers 2017 uitgebreid gehad over de omissies welke in de waardering van de grondposities zaten. Toen zijn er flinke correcties doorgevoerd en werd ons toegezegd dat de stand een juiste weergave van de werkelijkheid was en de stofkam er flink doorheen was gehaald. We moeten constateren dat er blijkbaar wat pinnetjes uit de kam verdwenen waren, waardoor we ook toen een onjuiste voorstelling van zaken hebben ontvangen. Wat moeten we hiervan nu nog geloven. Is het college niet bij machte om hiervan een juiste weergave te produceren, kunnen we  komend jaar weer correcties verwachten of hebben we nu eindelijk een nagenoeg juist beeld?

Tevens vragen we ons af of de boekwaarde van de diverse gemeentelijke vastgoed bezittingen juist zijn weergegeven? Klopt bijv. de boekwaarde van het klooster nog wel?

Dan het sociaal domein.
Een zorgelijk domein voor bijna elke gemeente, dus ook voor Dinkelland.
Opvallend is dat er een kleine plus is bij WMO hulp bij huishouden, hoe kan dit, aangezien bijna iedereen in zijn of haar omgeving hoort dat het schrijnend is hoeveel hulp met krijgt. Is wellicht de drempel te hoog en hoe voelt de verantwoordelijk wethouder zich hierbij?
Op veel posten van het programma omzien naar elkaar blijft er geld over, terwijl zoals bekend op de jeugdzorg een fors tekort is en blijft. Lijden de andere voorzieningen onder de tekorten bij de jeugdzorg?

Voorzitter op enkele van bovengenoemde vragen en opmerkingen zouden wij graag een toelichten ontvangen en verder zullen wij het voorstel van de audit commissie om het college decharge te verlenen volgen.

 

Mocht u de jaarstukken zelf ook willen lezen dan kan dat via onderstaande link;

https://gemeenteraad.dinkelland.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/25-juni/19:30/Jaarstukken-2018-1.pdf

Dit bericht is geplaatst in Media, Nieuws

Reacties zijn gesloten.