Amendement LD – Beeldkwaliteitsplan

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Amendement, Nieuws

Voorzitter,

Wij hebben van het college een voorstel ontvangen waarin wordt gevraagd de nota “Dinkelland groen, nota voor duurzaam en klimaatbestendig beheer” vast te stellen. Dat betekent dat we niveau C gaan vast stellen als algemeen beeldkwaliteitsniveau voor de openbare ruimte.

In het coalitieakkoord 2018-2022 van CDA/VVD is een herijking van het beeldkwaliteitsplan opgenomen.

Doelstelling van dit plan is een vitale groene leefomgeving waar tevens veilig over trottoirs gelopen kan worden.

Het plan zoals behandeld in de commissievergadering van 10.03.2020 zal tekstueel zoals in de commissievergadering is toegezegd worden aangepast. Deze aanpassing hebben wij als fractie van Lokaal Dinkelland nog niet mogen ontvangen, maar wij gaan er te goeder trouw vanuit dat dit alsnog gebeurd of wellicht al is gebeurd, maar nog niet aan ons is verzonden ? Dit hoor ik graag even van het college.

In zijn algemeenheid moeten wij helaas constateren dat het niveau dat we kennen zal dalen. Lokaal Dinkelland betreurt dit en vindt het jammer dat er geen andere methoden zijn gevonden om de bezuinigingen te halen dan alleen maar het afschalen van de kwaliteit. Wij hadden gehoopt op wat meer creativiteit in deze.

Zoals in het voorstel gesteld is communicatie een belangrijke factor. Inwoners en ondernemers zullen zonder voldoende informatie over het hoe en waarom van deze bezuiniging ongetwijfeld hun klachten en claims bij de gemeente indienen. Iets waar wij als fractie nu al voor vrezen. Maar we hopen dat dit adequat en tijdig wordt ondervangen door via de juiste kanalen de juiste informatie te verstrekken aan onze inwoners en ondernemers.

Onze gemeente Dinkelland is een toeristisch recreatieve gemeente. Met het afschalen van het onderhoudsniveau wordt

-de aanblik van onze gemeente slechter

-ontstaan er wellicht meer klachten met betrekking tot de status van de openbare ruimte

-ontvangt de gemeente wellicht meer claims vanwege schade vanwege achterstallig onderhoud

Wat wij ons met deze bezuiniging moeten afvragen, want het is uiteindelijk gewoon een ordinaire bezuiniging, of we onszelf daarmee niet in de vingers snijden.

De kosten gaat voor de baat luidt het gezegde. Wanneer we zaken minder goed gaan onderhouden welk effect heeft dit dan op de lange termijn voor onze totale openbare ruimte? Dit is een heel belangrijk vraag die we ons allemaal moeten stellen. Is deze terugschaling in niveau wel verstandig en wordt het uiteindelijk duurkoop in plaats van goedkoop, omdat we eerder toe zijn aan complete/gedeeltelijke vernieuwing en/of reconstructie ?

In deze tijden is het zaak om goed op onze financien te letten en zuinig te zijn daar waar het kan en te investeren daar waar het moet. Omdat we nu nieuwe stappen zetten in ons onderhoud van de openbare ruimte vindt Lokaal Dinkelland het heel belangrijk om deze stappen nauwgezet te monitoren en eventueel mocht dat nodig zijn tijdig bij te stellen.

Vandaar ook voorzitter dat wij vanavond een amendement willen toevoegen aan het raadsvoorstel mbt het beeldkwaliteitsplan en met uw goedvinden lees ik dat nu voor:

Amendement
Videoraadsvergadering 21 april 2020
Agendapunt 14
Voorstel inzake vaststelling Beeldkwaliteitsplan 2020
Indiener: fractie(s) Lokaal Dinkelland/CDA/VVD/GL/BD/PvdA
De raad van de gemeente Dinkelland
In videovergadering bijeen op 21 april 2020
Overwegende
Dat voorligt een voorstel:
1. tot vaststelling van de nota ‘Dinkelland groen, nota voor duurzaam en klimaatbestendig beheer’;
2. tot vaststelling van de algemene beeldkwaliteit voor de openbare ruimte voor netheid en
onderhoud in de openbare ruimte op niveau C;
3. een accent in het onderhoud te plaatsen conform het in de nota benoemde scenario ‘Dinkelland
Groen’.
Dat de nieuw vastgestelde kwaliteitsniveaus effecten zullen kunnen hebben op de openbare ruimte;
Dat het wenselijk deze effecten goed te kunnen beoordelen, en wel door middel van een brede
evaluatie na het tweede jaar van uitvoering;
dat deze evaluatie inzicht moet opleveren in onder meer: ontwikkeling in aard en omvang van
klachten, claims en de kosten om deze te verhelpen gespiegeld aan de besparing die het nu
voorliggende voorstel beoogt;
Besluit
het voorliggende ontwerpbesluit als volgt gewijzigd vast te stellen
toegevoegd wordt

4. dat, zodra de nieuw ingevoerde kwaliteitsniveaus twee jaar van kracht zijn een raadsbrede
evaluatie zal plaatsvinden, om te bespreken en te beoordelen of hetgeen nu is vastgesteld voldoet.

Aldus vastgesteld in de raad van 21 april 2020
Fractie Lokaal Dinkelland, A. ten Dam
Fractie CDA, J. Jogems
Fractie VVD, M. Tijink
Fractie GroenLinks, W. Schouten
Factie Burgerbelangen, J. Broekhuis
Fractie PvdA, C. Severijn

 

Dit bericht is geplaatst in Amendement, Nieuws

Reacties zijn gesloten.