Ingebrachte Motie LD – onderhoudscontract Dorper Esch

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties, Nieuws

Bijgaande tekst volgt later.

Let op ( deel begrotings vergadering)

https://gemeenteraad.dinkelland.nl/documenten/Moties/motie-maintaincontract-D-E-LD.pdf

MOTIE
Raadsvergadering 10 november 2020
Agendapunt 3 Begroting 2021
Onderwerp: onderhoudscontract Dorper Esch
Indieners: fractie Lokaal Dinkelland
De raad van de gemeente Dinkelland
In vergadering bijeen op 10 november 2020
Constaterende
Dat voorligt het voorstel van het college tot vaststelling van de begroting 2021 voor de
gemeente Dinkelland;
Dat voor het sportcomplex Dorper Esch een meerjarig onderhoudscontract is gesloten met
onderhoudsaannemers;
Dat de uitvoering van het meerjarig contract een gemiddelde gemeentelijke jaarlast met zich
mee brengt van € 335.000;
Overwegende
Dat in de onderhoudsjaren 2044-2045 sprake zal zijn van een onderhoudspiek, waardoor in
die jaren bovenop de genoemde € 335.000 nog eens € 600.000 nodig is;
Dat de hoogte van dit piekbedrag bepalend is voor de zekerstelling van deze toekomstige
uitgave in de reserve incidenteel beschikbare middelen (Ribam);
Spreekt uit
Dat dit leidt tot het gegeven dat er gedurende een reeks van jaren een onevenredig hoge
claim ligt op de Ribam;
Roept het college op
Overleg te voeren met de contractpartners, gericht op een zodanige aanpassing van het
meerjarig onderhoudscontract dat de genoemde onderhoudspieken beter worden
uitgesmeerd over de contractjaren, met als doel: het zoveel mogelijk beperken van pieken
bovenop het jaarbedrag van € 335.000
En gaat over tot de orde van de dag
Fractie Lokaal Dinkelland, B. Tijkotte

 

Dit bericht is geplaatst in Moties, Nieuws

Reacties zijn gesloten.