Nieuwsbrief !

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Bestuur, Lokaal Dinkelland, Nieuws, Vragen

Beste Lokaal Dinkelland leden,

Voor u ligt de najaarseditie van de Nieuwsflits van Lokaal Dinkelland.
Op het moment dat we deze Nieuwsflits schrijven (be)heerst Corona nog steeds ons dagelijks leven en zitten we in de tweede uitbraakgolf. Niet alleen heeft dit flinke impact op ons dagelijkse leven, maar ook voor zaken in de politiek als raadsvergaderingen, het organiseren van bijeenkomsten voor onze partij en voorbereidingen en benaderen van mensen voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022. We hadden dit voorjaar met de GR 2022 willen starten, maar door Corona ligt dit nog steeds zo goed als stil en de vooruitzichten dat het openbare leven weer richting normaal gaan, zijn er ook nog niet.

Het is najaar en dat brengt automatisch altijd veel griepgevallen met zich mee. Laten we met z’n allen ervan overtuigd zijn dat dit virus nog wel even onder ons zal blijven, neem je maatregelen, ook al ziet dat er mét een mondkapje ? soms vreemd uit.

Algemene Ledenvergadering
Op 10 september jl. hebben we de Algemene Ledenvergadering gehouden.

De heer Jan Nijsink heeft afscheid genomen als voorzitter van Lokaal Dinkelland omdat hij het wat rustiger aan wil gaan doen. We hebben hem met een bos bloemen en mooie woorden uitgezwaaid en op een later moment zal hij een afscheidscadeau overhandigd krijgen.
Jan is in een turbulente tijd als voorzitter ingestapt en heeft zich altijd betrokken gevoeld. Door zijn rustige en kalme optreden heeft hij de partij door een roerige tijd kunnen leiden.

In het eerste deel van de ledenvergadering zijn de volgende besluiten genomen:
– met ingang van 2021 bedraagt het lidmaatschap € 15,00/persoon. In de vergadering werd nog een aanvullend voorstel gedaan om de financiën van onze vereniging beter te maken zodat we met een mooi budget aan de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 kunnen deelnemen. Daartoe bestaat de mogelijkheid om als lid jaarlijks een eenmalige vrijwillige donatie te doen. Hier wordt de volgende keer aandacht aan besteed.
– het Huishoudelijk Reglement heeft een kleine aanvulling gehad onder het hoofdstuk ‘bestuur’, artikel 6. Daar is een punt aan toegevoegd ‘dat een bestuurslid maximaal tweemaal vier jaar zitting kan hebben in het bestuur met een derde termijn bij hoge uitzondering’.

In het tweede deel van deze bijeenkomst hebben de aanwezigen een tiental stellingen voorgelegd gekregen. Stellingen die ook zo maar tijdens de verkiezingen in maart 2022 (dat is minder dan 1,5 jaar!) een actueel onderwerp zouden kunnen zijn. Onderstaand die stellingen en de mening die de aanwezigen daarover hebben gegeven.

OZB-vrijstelling/-subsidie voor verenigingen en stichtingen (maatschappelijke organisaties) mee eens
90%
Stelling: LD moet zich inzetten voor een structurele subsidie en in het verlengde daarvan er zich sterk voor maken dat maatschappelijke organisaties volledig worden gecompenseerd voor gemeentelijke lasten.
Samenwerking op Twentse schaal of samenwerking binnen Noordoost Twente. mee eens
90%
Stelling: LD  moet trachten daar waar samenwerking binnen N.O.-Twente mogelijk is dat ook trachten te realiseren. Als dat niet slaagt kijken we pas naar samenwerking op Twentse schaal.
De coronacrisis en de gevolgen daarvan voor de economie mee eens
70%
Stelling: LD moet zich er hard voor maken dat ook de gemeente Dinkelland zoveel mogelijk investeert in de lokale economie. Ook als de financiële positie van de gemeente daardoor achteruit gaat.
Is Nordhorn nou een verre vriend of een goede buur? mee eens
90%
Stelling LD: De gemeente Dinkelland moet er alles aan doen om er voor te zorgen dat ondernemers en burgers zonder problemen grensoverschrijdend kunnen (samen-)werken.
De rondweg in Weerselo is nog steeds nodig!   mee eens
80%
Stelling: LD moet zich er van overtuigen met actuele informatie dat de noodzaak voor de aanleg nog steeds bestaat. Blijven beroepen op informatie die nu al jaren oud is maakt een pro niet geloofwaardig.
Windmolens in onze gemeente? Ontkomen we eraan? mee eens
60%
Stelling: LD is voor verduurzaming van onze energievoorziening. En dan moet je windmolens op voorhand niet willen uitsluiten.
Jong en oud willen graag blijven wonen in de eigen kern maar dat lijkt zo moeilijk te realiseren. mee eens
90%
Stelling: LD moet werk maken van een gedegen onderzoek dat moet leiden tot een masterplan “ik kan geschikt en betaalbaar wonen in mijn eigen woonkern”
Dinkellanders vinden overwegend werkgelegenheid in de steden mee eens
70%
Stelling: LD hoeft zich niet hard te maken voor uitbreiding van eigen bedrijventerreinen, wel voor goede verbindingen met de steden. En voor startende ondernemers en ZZP-ers zijn er genoeg VAB’s (vrijgekomen agrarische bedrijven)
Inbreiding voor uitbreiding, dat verlevendigt de kernen en voorziet in een behoefte. mee eens
90%
Stelling: LD gaat er voor zorgen dat die plekken worden ingevuld voor woonfuncties. De regelgeving om op die plekken te bouwen moet maatwerk mogelijk maken.
Fiets- en wandelpaden zijn er nooit genoeg. En dat is ook van belang voor de economie in de recreatieve sector. mee eens
70%
Stelling: LD streeft er naar om fietsen en wandelen nog aantrekkelijker te maken dan het al is in onze regio. Dat gaan we samen doen met onze buurgemeentes; ook die over de grens.

Zo krijgen we een beeld van hoe onze leden denken over bepaalde onderwerpen. We beschouwen dit als nuttige input voor het verkiezingsprogramma dat er over ruim een jaar toch als concept moet liggen. We zijn voornemens om bij volgende gelegenheden wederom aan de hand van stellingen een beeld te krijgen van de ideeën en gedachten van onze leden.

Nieuws van de fractie
Het is weer oktober en dan volgt november. Daarmee is de drukste tijd van het jaar aangebroken in de jaarlijkse cyclus van de Gemeenteraad. De begroting 2021 is inmiddels uitgebracht en staat op de agenda van 10 november. Daaraan voorafgaand zijn er de nodige sessies die moeten bijdragen aan een goed begrip van al die cijfers en geschetste doelstellingen. Kort voor het uitbrengen van die begroting verschijnt altijd het zgn. Tweede Programmajournaal. Een lijvig stuk van 125 pagina’s waarin het College verslag doet van de stand van zaken per 1 september 2020. De financiële mee- en tegenvallers worden cijfermatig in beeld gebracht en er wordt verslag gedaan van de mate van voortgang in de uitvoering van het beleid zoals met de begroting 2020 is vastgesteld.

Dat Tweede Programmajournaal geeft doorgaans ook een beeld van waar het in de Begroting van het komende jaar naar toe gaat. Beschouw de bespreking van het Tweede Programmajournaal in de Gemeenteraadsvergadering maar als de “opwarmronde” richting de behandeling van de Begroting.
Dat Tweede Programmajournaal heeft daarmee de volle aandacht van onze fractie. Over een aantal punten die onze aandacht trekken willen we u graag informeren.

Een hoofdpijndossier binnen het sociaal domein is inmiddels “de jeugdzorg” geworden. Ook nu moest er tussentijds ruim € 600.000,00 extra worden uitgegeven. Er is veel te schrijven over de oorzaken maar het is inmiddels wel duidelijk dat de uitgaven ter zake van jeugdzorg de meeste gemeentes boven het hoofd groeien. Om het beeldend te maken: we zitten nu op het niveau dat jeugdzorg nagenoeg evenveel kost als de onroerendzaakbelasting opbrengt. De verwachting nu is dat de jeugdzorg dit jaar € 6.243.000,00 kost en dat de OZB € 6.493.000,00 opbrengt. In de wetenschap dat de kosten van jeugdzorg jaarlijks flink stijgen dreigt een onhoudbare situatie.

Dan is er sinds enkele jaren ook de zgn. Omgevingsdienst Twente (ODT). Een ambtelijke instelling die er op toeziet dat milieuregels worden nageleefd. Dat is natuurlijk een goede zaak maar de rekening wordt o.i. te simpel neergelegd bij de gemeentes zonder dat we de gelegenheid hebben om onze wensen over prioritering en intensiteit van onderzoek kenbaar te maken.
De financiële gevolgen van de coronacrisis kunnen vanzelfsprekend niet onbesproken blijven. Gelukkig is de Rijksoverheid bewust van de effecten op gemeentelijk niveau maar desondanks moeten we er wel rekening mee houden dat de Dinkellandse reserves moeten worden aangesproken tot een fors bedrag; € 946.000,00 volgens de mededeling in het Tweede Programmajournaal.

Wat ons nog wel stoort is dat de Rijksoverheid aan Dinkelland € 71.000,00 beschikbaar heeft gesteld ter ondersteuning van de cultuursector. Helaas moeten we constateren dat slechts € 6.000,00 daadwerkelijk is uitgegeven terwijl we toch allemaal weten dat deze sector de gevolgen van de Corona-crisis aan den lijve ondervindt.

Tot zover de hoofdlijnen aangaande het Tweede Programmajournaal. Nog specifieke vragen? Laat het ons dan weten; we vertellen er graag meer over.

Op zaterdag 26 september jl. stonden er voor de fractie twee activiteiten op het programma:
– de NOT-radenbijeenkomst bij Erve Bossem in Lattrop
– de “Elephantparade” in Ootmarsum.

Al langere tijd zijn spontane ontwikkelingen gaande om te komen tot een samenwerking tussen de vier gemeenteraden van Tubbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal. We hebben al het nodige samen tot stand gebracht, vooral op het gebied van duurzaamheid. De eerste vruchten van een goede samenwerking zijn de “Warmtevisie NO-Twente” en de “RES”. Hoewel beslist niet gestructureerd en zeker niet aangestuurd, bespeuren wij een groter wordende behoefte om op meer gebieden te gaan samenwerken. De komende tijd zult u hier ongetwijfeld meer over horen.

De “Elephantparade” vormt een prachtige ? fietsroute door NO-Twente met een lengte van ongeveer 60 km en een wandelroute door Ootmarsum van ongeveer 3 km. Omdat we maar één dagdeel ter beschikking hadden is een deel van de route gefietst en een deel gewandeld.
Vanuit Erve Bossem fietste een deel van de fractie via Rossum naar Weerselo, voor een koffiestop bij Marie-Chantal en Casper Metz te Weerselo.
De eerste olifant kwamen wij op het Stift in Weerselo tegen; voor het prachtig gerestaureerde informatiepunt stond een olifant al op ons te wachten en de eerste groepsfoto werd gemaakt. Dit uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter afstandseis.
Na een bliksembezoek aan Henk Procee ging de fietstocht via de Ageleres en de Kuiperberg naar het centrum van Ootmarsum. Daar werd een deel van de wandelroute gelopen alvorens we het terras bezochten. De bonte en gevarieerde stoet olifanten vormen een mooie aanvulling op de vele kunstobjecten die Ootmarsum rijk is. Terecht dat de “Elephant Parade” verlengd is tot 25 november a.s.
En nu maar hopen dat de weersomstandigheden de komende tijd nog een beetje meewerken. Voor wie de route de komende weken nog wil gaan ontdekken, druk dan op de blauwe onderstreepte tekst en je kunt de kaart en de tekst downloaden van deze route; route in tekst en kaart.

Bekijk de kleurige ? foto’s door op de naam van de foto te klikken; foto 2, foto 3, foto 4.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
in de inleiding van deze Nieuwsflits  schrijven we dat de activiteiten voor de GR 2022 zo goed als stil liggen, maar achter de schermen zijn we natuurlijk al wel gestart met het zoeken naar kandidaten voor de lijst. Uiteraard mag men zich natuurlijk ook altijd zelf aanmelden.
Weet je iemand in je omgeving die graag mee wil praten in de politiek en dat voor onze partij wil doen? Je kunt hiervoor contact opnemen met één van onze leden van het bestuur.
En volgens het recente artikel ‘Een carrière in de politiek kan snel beginnen, want raadsleden zijn moeilijk te vinden’ uit het NRC kun je dan ook snel aan de slag!

Agenda:

Dit bericht is geplaatst in Bestuur, Lokaal Dinkelland, Nieuws, Vragen

Reacties zijn gesloten.