Voorstel-inzake-vaststellen-bestemmingsplan-Buitengebied-Brandlichterweg-66d-Denekamp

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties, Nieuws

Voorzitter voor ons ligt ter besluitvorming het voorstel inzake vaststellenbestemmingsplan “Buitengebied Brandlichterweg 66d Denekamp” of beter gezegd; bij W&B bedrijfs en grofhuishoudelijkafval inzamelen.

Een dossier dat de gemoederen opnieuw flink bezig heeft gehouden en waarbij uitspattingen hebben plaatsgevonden die wij ten stelligste afkeuren. De gemeente moeten hierbij ook naar zichzelf kijken en we moeten dan helaas constateren dat de behandeling van dit dossier veel beter had gekund en de gemeente daarom mede debet is aan deze consternatie.

Het overleg met de omwonenden is ronduit slecht geweest of beter gezegd is er niet of te laat geweest. Dat is het college en de wethouder aan te rekenen. Zo behoren wij niet met onze burgers om te gaan.

Reeds met de verplaatsing van W&B naar deze locatie werd duidelijk dat daaraan naast de voordelen ook bezwaren kleefden. Deze worden met uitbreiding van de beoogde afvalinzameling eerder meer dan minder. Maar hebben wij een keuze? Kunnen wij wat anders, na toezeggingen bij de verplaatsing, waarbij werd opgemerkt dat afvalinzameling slechts een nevenactiviteit is, en de toezegging van het college op 3 oktober 2018 op het principe verzoek van W&B. Wij vragen ons af waarop dit laatste was gebaseerd en zijn hier voldoende aspecten afgewogen? Is hier niet een grote fout gemaakt?

Als raad komen we dan in een situatie terecht waarin we bijna voor een voldongen feit staan en slechts kunnen voorstellen om die maatregelen te treffen die de verkeersveiligheid en de volksgezondheid in het algemeen en specifiek de overlast voor de omwonenden zoveel mogelijk beperkt. We spreken de wethouder erop aan dat hij in overleg met W&B goede en duidelijke afspraken maakt om te zorgen dat die voorzieningen worden getroffen die daarvoor nodig zijn. Hierop toeziet en zorgt dat de initiatiefnemer daarvan de kosten voor haar rekening neemt.

Of de inwoners van Dinkelland met deze extra afval inzamel locatie veel zijn geholpen wagen wij te betwijfelen. Aangezien de gemeente reeds een concessie met Postel heeft afgesloten. Hierin is geen exclusiviteit afgesproken, maar als straks het volume op beide locaties minder is, zullen uiteindelijk de tarieven omhoog gaan. Dus zijn de inwoners het kind van de rekening, laten we ons dat wel realiseren!

Voorzitter, voordat wij kunnen instemmen met dit voorstel heeft de fractie van Lokaal Dinkelland het initiatief genomen een motie op te stellen, om daarmee de gevaren en overlast zoveel mogelijk te beperken. Het is goed te constateren dat meerdere fracties deze mede indienen en ondersteunen en daarmee de negatieve gevolgen enigszins worden beperkt.

Voorzitter met uw goedvinden lees ik die nu voor.

Ter info: De definitieve motie vindt u vanaf morgen online.

MOTIE 

Raadsvergadering 15 december 2020 

Agendapunt 11 Bestemmingsplan Brandlichterweg 

Indieners: fractie Lokaal Dinkelland 

 

De raad van de gemeente Dinkelland 

 

In vergadering bijeen op 15 december 2020 

 

Constaterende 

 

Dat voorligt het voorstel van het college tot vaststelling van het bestemmingsplan “Buitengebied, Brandlichterweg 66d, Denekamp; 

 

Overwegende  

 

dat het voorstel leidt tot onrust en bezorgdheid bij de omwonenden; 

dat voor de inwoners van Denekamp een afvalinzamelpunt op korte afstand wenselijk is; 

dat W&B in 2018 is verhuisd naar de Brandlichterweg en dat er toen reeds sprake was van vestiging van een afvalinzamelpunt op deze locatie; 

dat W&B is gevestigd boven een gedeeltelijk gesaneerde voormalige vuilstortplaats; 

dat een afvalinzamelpunt op deze locatie naar verwachting zorgt voor extra verkeersbewegingen; 

dat een afvalinzamelpunt incidenteel zorgt voor extra geluidsoverlast door laden en lossen; 

dat naast W&B aan dit weggedeelte ook carnavalsloodsen, een manege en een oud papierinzamelaar zijn gesitueerd; 

dat de locatie voor oud papierinzameling voor extra verkeersbewegingen zorgt; 

dat tijdens het carnavalsseizoen de aanwezigheid van de carnavalsloodsen zorgt voor een onwenselijke verkeerssituatie door veel extra verkeersbewegingen en veel geparkeerde auto’s aan beide zijden van de Brandlichterweg; 

dat tijdens de commissiebehandeling door de meeste fracties vragen zijn gesteld en zorgen zijn geuit over de verkeersveiligheid, de extra geluidsbelasting en de aanwezigheid van een voormalige vuilstortplaats; 

dat ook met de nieuwe bestemming de verkeersveiligheid, met name voor het fietsers en voetgangers gewaarborgd moet zijn; 

dat door de aanwezigheid van de voormalige vuilstortplaats monitoring gewenst blijft; 

dat extra geluidsoverlast voor de omwonenden onacceptabel is en moet worden voorkomen; 

 

Spreekt uit 

 

Het essentieel te vinden dat de verkeersveiligheid van de weggebruikers op de Brandlichterweg tussen de rotonde aan de Scandinavië route en de Voskampweg maximaal gewaarborgd wordt; 

Het essentieel te vinden dat de geluidsoverlast voor de omwonenden door het laden en lossen van afval op de W&B-locatie niet zal toenemen; 

Dat grondwatermonitoring rondom de voormalige vuilstortplaats gewenst blijft; 

Dat de overlast door geparkeerde autos langs de Brandlichterweg zoveel mogelijk moet worden beperkt; 

 

En draagt het college op 

 

  1. Te onderzoeken of het hier aan de orde zijnde weggedeelte van de Brandlichterweg veiliger kan worden gemaakt, door eventueel de aanleg van een vrij liggend fietspad, en bij een positieve uitkomst van dit onderzoek tot realisering over te gaan; 
  1. De grondwatermonitoring te continueren en de rapportages daarover periodiek ook met de omwonenden te blijven delen; 
  1. In overleg te treden met W&B om op het achterterrein extra geluidswerende en geluidsabsorberende voorzieningen aan te brengen; 
  1. Tijdens het carnavalseizoen een parkeerverbod langs de Brandlichterweg in te stellen en te onderzoeken hoe het parkeer probleem kan worden opgelost; 
  1. In overleg met de klootschietvereniging Dorp Boer en W&B de mogelijkheden te bezien van een gezamenlijke oud papierinzameling, waardoor de overlast en hinder wordt beperkt; 
  1. De raad uiterlijk 30 juni 2021 te informeren over de uitvoering van deze motie, waarbij de actiepunten zijn voorzien van een financiële  paragraaf. 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

 

Fractie Lokaal Dinkelland, B. Tijkotte 

 

Dit bericht is geplaatst in Moties, Nieuws

Reacties zijn gesloten.