Afvalwaterinjectie NAM

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties, Nieuws

https://www.tubantia.nl/dinkelland/motie-in-gemeenteraad-dinkelland-stop-direct-met-lozen-vervuild-water-in-twentse-bodem~aff18ada/

 

 

MOTIE

Raadsvergadering 2 maart 2021

Agendapunt: vreemd aan de agenda

Onderwerp: afvalwaterinjectie NAM

Indieners: fractie Lokaal Dinkelland, fractie GroenLinks

 

De raad van de gemeente Dinkelland

 

In vergadering bijeen op 2 maart 2021

 

Constaterende dat:

 

-de NAM nog steeds grote hoeveelheden (ruim 50 tankwagens per dag) vervuild afvalwater loost in de Twentse bodem.

 

-wij ons afvragen of deze lozing in strijd is met de Europese regelgeving

 

-de raad van de gemeente Dinkelland op 22 maart 2016 unaniem een motie heeft aangenomen en het college heeft opgedragen hiertegen bezwaren te maken en om te proberen de vergunningen terug te draaien

 

-telkens weer nieuwe gebreken en calamiteiten aan het licht komen, die aantonen dat de NAM en Sodm ondanks alle beweringen in de vergunningaanvraag ook voor verrassingen worden gesteld.

 

-vorige week werd geconstateerd dat van ROW-2 de binnen- en buitenbuis van de injectieput ernstig beschadigd is waardoor deze moet worden gesloten.

 

Overwegende dat:

 

-de injectie en lozing een bedreiging vormt voor de volksgezondheid en het milieu

 

-doordat telkens nieuwe gebreken aan het licht komen duidelijk is dat de NAM en Sodm geen volledige zekerheid hebben dat er mogelijke ernstige gebreken kunnen ontstaan of al aanwezig zijn.

 

-door de gebreken er gerede kans is dat de Twentse bodem op een ongecontroleerde wijze zal wordenvervuild

 

-de gebreken die zijn geconstateerd in ROW-2 ook bij de andere 3 nog in bedrijf zijnde putten aanwezig kunnen zijn.

 

-er andere productie methoden en technieken zijn waardoor lozing in de bodem niet meer noodzakelijk is.

 

-deze technieken wereldwijd meer worden toegepast.

 

-de NAM en Sodm te veel met elkaar verbonden zijn, waardoor wij ons afvragen in hoeverre er sprake is van een geheel onafhankelijke beoordeling en controle

 

Draagt het college op:

 

  • het ministerie van EZK te verzoeken n.a.v. de nieuwe geconstateerde gebreken per direct te stoppen met de afvalwaterinjectie in de Twentse bodem.

 

  • de injectie eventueel pas weer te hervatten nadat de andere putten ook op deze en andere mogelijke beschadigingen zijn gecontroleerd en in orde bevonden.

 

  • er bij het ministerie van EZK op aan te dringen over te gaan op het zuiveren van afvalwater of het recyclen ervan, zodat ook aan de Europese wetgeving wordt voldaan.

 

  • er bij EZK op aan te dringen dat er een andere onafhankelijke instantie dan Sodm toezicht gaat houden. (zie opmerking mail)

 

  • dit dossier te laten behartigen door de burgemeester, dit mede i.v.m de mogelijke ernstige nadelige gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu op korte of langer termijn en hierdoor tevens politioneel neutraal te kunnen opereren. (zie opmerking mail!)

 

  • Deze motie onder de aandacht te brengen van de NOT gemeenten, provinciale en gedeputeerde staten, de leden van de 2e kamer en de minister van Economische zaken en klimaat.

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Fractie Lokaal Dinkelland, Benny Tijkotte

Fractie GroenLinks, Wilma Riesmeijer-Schouten

Dit bericht is geplaatst in Moties, Nieuws

Reacties zijn gesloten.