Jaarrekening 2020

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Media, Nieuws

Jaarrekening 2020

Voor ons ligt het vaststellen van de jaarstukken 2020. Wederom een uitgebreid stuk, we zien uit naar beknoptere P&C stukken, maar een getrouwe en door de accountant goedgekeurde jaarrekening.

2020 was natuurlijk een jaar waarin de niet voorziene Corona pandemie ons volledig in de greep had en voor een belangrijk deel ook het reilen en zeilen van onze gemeente heeft beïnvloed. We zien dit terug in de gepresenteerde jaarstukken en het grote aantal over te hevelen posten en de ontvangen Corona compensatie. De oppervlakkige lezer zou kunnen denken dat we een mooi positief resultaat hebben behaald over 2020, maar dan doen we toch teveel aan scorebord journalistiek. Zoals nu gepresenteerd komt het college uit op een positief resultaat van 644k, dit tegenover een begrotingstekort van 337k brengt het resultaat op + 307k. Hierbij moeten we in ogenschouw nemen dat er forse onttrekkingen hebben plaatsgevonden uit de reserves, waarmee we op een positief resultaat komen. Dit alles resulteert echter in een terugloop van het eigen vermogen van bijna 9 ton!! Dat kan en mag niet doorgaan, om in de toekomst in in structurele begrotings problemen te komen.

Je kunt dus zeggen dat we op basis van het huishoudboekje 337k meer in de knip hebben, maar dan achterwege laten dat onze bezittingen met 900k zijn gedaald en we flink wat uit de spaarpot hebben gehaald. Ook de accountant heeft daarover in haar rapportage een kritische kanttekening geplaatst

Gaan we verder in de jaarstukken en beschouwen we het MEP, dan vragen wij ons af hoe ver het college is met de privatisering/verzelfstandiging van de binnensportaccommodaties, met het opstarten van het sportbedrijf en zijn we benieuwd wat de output is van de kwartiermaker van de Dorper Esch. Vooral dat laatste biedt ons zorgen mede door het hoge verloop onder het personeel aldaar.

Op pagina 33 lezen we dat het college Samen Scholen 2030 voortdurend actueel houdt. We horen al jaren dat de wethouder in overleg is en er eerdaags een plan op tafel zou komen, maar tot op heden moeten we constateren dat we nog geen stap verder zijn. Echter voordat er ook maar een concreet plan is, heeft het college reeds een ruime voorziening (6ton) getroffen. Als fractie van Lokaal Dinkelland pleiten wij voor eerst plannen en dan pas voor een financiële bestemming.

Duurzaamheid, dit is ondertussen een item dat overal hoog op de agenda staat en voor iedereen een grote uitdaging is om de doelstellingen te halen. LD vindt het goed dat hierin de 4 NOT gemeenten samen optrekken, echter dat we het windbeleid, dat zeer veel discussie en stof heeft doen opwaaien, hebben opgeschoven tot over de verkiezingen, betreuren wij zeer. Het is het doorschuiven van een moeilijk dossier en getuigd niet van met opgestroopte mouwen NU DOORPAKKEN. Waar heb ik dat eerder gehoord, oh ja, dat is een ander team.

Het beschikbare budget duurzaamheid voor project en procesgelden is nog ruim aanwezig en hieruit is ook in 2020 maar een klein deel besteed. Is dit een teken van gebrek aan ambitie, gebrek aan plannen, gebrek aan initiatieven? Voorop staat dat de fractie van LD vindt dat dit budget niet toegepast moet worden voor eigen plannen, maar ingezet moet worden om broodnodige initiatieven te ontwikkelen en te stimuleren om tot uitvoering te komen.

Daarnaast verbaast het ons nog steeds dat Dinkelland haar gas inkoopt bij Gazprom, niet bepaald een organisatie waar je prat op gaat om zaken mee te doen.

In 2020 is slechts 40.000 besteed uit het stimuleringsfonds of leefbaarheidsfonds, laten we ons hier niet verschuilen achter het corona probleem. Hoe komt het dat inwoners blijkbaar de opening van dit loket niet weten te vinden, wat doet het college eraan om hierbij de inwoners en/of verenigingen en instanties te wijzen op de mogelijkheden? Het lijkt de fractie van LD ook een mooie taak voor de buurtmannen en -vrouwen om dit fonds meer onder de aandacht te brengen.

We zien dat het verder terugdringen van de hoeveelheid afvalstoffen in 2020 is gestagneerd en de hoeveelheden zelfs weer zijn toegenomen. We vragen ons af of dat uitsluitend door de opruimwoede tijdens de corona verveling is gekomen. Los daarvan moeten we constateren dat de voorziening afvalstoffenheffing met rasse schreden van ongeveer 1 milj. bij aantreden van dit college is teruggelopen naar minder dan 4 ton. We zien dit niet in de jaarcijfers terug, maar als dit zo doorgaat zullen de inwoners binnen enkele jaren met een forse kostenstijging worden geconfronteerd. Het doet ons deugd dat de wethouder in actie is gekomen om vervuiling van het PMD afval terug te dringen, waardoor dit afval mogelijk weer een inkomstenbron i.p.v. kostenpost wordt.

Tot slot vrz. de ambitie woon- en leefomgeving. Onlangs is de nieuwe nota inbreidingslocaties aangenomen een vooruitgang om enigszins aan de doelstelling inbreiding voor uitbreiding te kunnen voldoen. Echter met alleen inbreiding zullen we de doelstellingen en roep uit de samenleving, om meer te bouwen voor starters en senioren niet halen. Het is dan ook een te betreuren constatering dat in 2020 slechts 20 bouwkavels zijn verkocht. Wij vragen ons dan ook af of de beschikbare kavels wel aan de vraag voldoen en er niet meer naar de kavel groottes en indeling moet worden gekeken om vraag en aanbod beter tot elkaar te brengen.

Dit bericht is geplaatst in Media, Nieuws

Reacties zijn gesloten.