KAPVERORDENING 2021

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Amendement, Nieuws

Voorzitter,

Het voorstel tot vaststelling van een nieuwe kapverordening is een mooie gelegenheid de regels en de werking van deze verordening eens tegen het licht te houden.

Enerzijds juichen wij de deregulering die in het voorstel zit van harte toe, want hoe minder regeldruk des te beter. Aan de andere kant zien wij helaas steeds meer voor landschap en de kernen zo belangrijke en waardevolle bomen, houtwallen en landschapselementen verdwijnen.

Voorzitter het behoeft geen betoog dat onze mooie gemeente sterk gebaat is bij deze elementen en dat niet alleen uit een oogpunt van volksgezondheid en milieu. Ook de toeristische functie van Dinkelland is gebaat bij een mooi landschap en groene kernen.

Het is betreurenswaardig dat wij helaas moeten constateren dat steeds meer bomen, houtwallen, beplanting etc. verdwijnt. En dat niet altijd volgens de regels van met name de kapverordening. In onze uitgestrekte gemeente is het haast ondoenlijk om via een stringente handhaving boven op het behoud van deze groene elementen te zitten. Ook voor begeleiding en toezicht is veel capaciteit nodig.

Juist door deze constateringen over toezicht en handhaving moeten de regels in de kapverordening goed en sterk geformuleerd worden.

Vanuit deze optiek hebben wij het voorliggende ontwerp bekeken. En beoordeeld.

Voorzitter met name de onderdelen stamomvang, herplant en instandhouding zijn door onze fractie nader bekeken. Wij komen daarbij tot de conclusie, dat deze in de voorgestelde kapverordening niet voldoende geregeld zijn en op onderdelen aangescherpt moeten worden. Het is niet onze bedoeling dat wij de eigenaren en/of zakelijk gerechtigden willen opzadelen met een breed scala van regels. Nee, wij willen binnen de mogelijkheden van deregulering deze zo veel mogelijk speelruimte geven.

Voorzitter ik wil graag in het kort op een aantal elementen ingaan.

Stamomvang:

In de huidige kapverordening is er voor gekozen dat bomen met een diameter van 40 cm. Vergunningsplichtig zijn. Deze maat is vertaald naar stamomvang 1.25 m. Wij vinden dat bomen met een stamomvang van 1.00 m al onder de vergunningsplicht moeten vallen. Een stamomvang van 1.00 m levert al een behoorlijk forse boom op. Voor welke maatvoering je ook kiest, deze blijft arbitrair en mede daarom kan zonder problemen voor de maat van 1.00 m worden gekozen. Dit levert wel een ruimere vergunningsplicht op en deze kan bijdragen aan een groter behoud van waardevolle bomen en houtopstanden.

Herplant/instandhouding:

Wij zien voorbeelden van niet geslaagde herplant, die niet wordt opgevolgd door het herplanten van nieuwe bomen. In plaats van een herplantplicht zouden wij liever een hergroeiplicht willen regelen op grond waarvan de herplant zich over een lange periode uitstrekt. Het gaat per slot van rekening over waardevolle bomen die de herplant noodzakelijk maken.

Handhaving:

Een beperking van de stamomvang met 0.25 m en de aan de herplant gekoppelde langjarige hergroei levert een verzwaring van het toezicht en handhaving op. Dat staat buiten kijf. Dit mag echter naar onze opvatting geen reden zijn niet akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen. Het allerbelangrijkste is de instandhouding en behoud van waardevolle bomen en houtopstanden. Toezicht en handhaving zijn middelen om dat doel te bereiken. Trouwens toezicht en handhaving moet met de huidige beschikbare digitale middelen, zoals satellietfoto’s minder tijdrovend moeten zijn.

Voorzitter ik wil namens de fractie Lokaal Dinkelland het voorstel amenderen.

Ik dien daarvoor mede namens de fracties Groen links, Burgerbelangen Dinkelland en de PvdA een amendement in.

Met uw goedvinden lees ik het dictum voor:

Wat betreft het tweede deel van het voorstel kan ik nu al meedelen dat de fractie Lokaal Dinkelland akkoord gaat met de voorgestelde bebouwde kom grenzen op basis van de Wet Natuurbescherming, onderdeel houtopstanden.

Klik hier voor het Amendement

Dit bericht is geplaatst in Amendement, Nieuws

Reacties zijn gesloten.