(Be)Leefbaar Ootmarsum

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties, Nieuws

Voorzitter

 

Vanavond bespreken we het onderwerp Beleef Ootmarsum.

Een zeer omvangrijk project dat grote invloed heeft op de stad Ootmarsum.

Hoe kunnen we Ootmarsum leefbaar houden, en een goede balans vinden tussen het wonen en recreëren.

Het is lastig om het iedereen naar de zin te maken, dat realiseren we ons terdege.

Daarom moet hier goed over nagedacht worden en is er veel input van diverse partijen nodig.

Er zijn soms tegenstrijdige belangen. De een wil dit de ander dat.

 

Maar duidelijk is dat er iets moet gebeuren Toeristen moeten bediend worden, maar de inwoners mogen niet vergeten worden. In de commissie hebben wij gepleit voor een goed verkeerscirculatieplan.

Hoe gaan de verkeersstromen nu en hoe leiden we die in de toekomst in goede banen.

 

Voorzitter het nu voorgestelde plan is volgens ons te kort door de bocht. Door verschillende partijen zijn ideeën aangedragen. Jammer genoeg is daar geen gehoor aan gegeven. Inwoners willen graag meedenken. Lokaal Dinkelland roept op om daar dan ook naar te luisteren. Inwoners moeten zelf hun leefomgeving kunnen vormgeven. Motto van Mijn Dinkelland 2030. Dus college “voeg de daad bij het woord”. Wij vragen u heb oog en oor voor de inwoners.

 

Lokaal Dinkelland heeft een mailwisseling ontvangen die de locatieraad heeft gehad met de beleidsadviseur inzake parkeren voor kerkbezoek. Hierin stond een heel redelijk voorstel om het de ouderen en minder validen makkelijker te maken om een kerkdienst te bezoeken. Ik hoop en ga er eigenlijk van uit dat u dit voorstel met beide handen aangrijpt. De kerken  van Ootmarsum kennen een groot achterland.

 

Dan voorzitter onze motie een bewaakte fietsstalling. Dit punt hebben wij reeds voorgesteld in de commissieverg. Wij hebben toen aangegeven dat dit in Oldenzaal al een tijd bestaat en daar naar volle tevredenheid functioneert. Veel van de Dinkellandse toeristen komen op E Bikes en deze fietsen worden gezien hun waarde niet zomaar ergens ver weg uit het zicht geparkeerd. Men wil deze fiets in het oog houden. Daarom vindt men overal in het centrum fietsen gestald.

 

Naar onze mening los je het fietsparkeerprobleem niet op met een onbewaakt fietsstalling ergens buiten het centrum, maar wel met een stalling waar je je fiets veilig neer kunt zetten, een bewaakte stalling dus. Zo’n voorziening is goed voor het imago van Ootmarsum en zorgt ervoor dat het gevoel van overlast wordt weggenomen. Dit mag de gemeente dus wel iets waard zijn. Derhalve pleiten wij ervoor dat de gemeente deze kosten op zich neemt.

De Coalitiepartijen VVD en CDA zijn ook voor onderstaande motie. Echter stemmen ze toch tegen. Jammer dat een ander partij iets gunnen wederom ver te zoeken is. De verkiezingen komen weer dichterbij en daarom is hun keuze niet iets wat we verwachten om een gemeente te kunnen besturen! De Motie is derhalve niet aangenomen.

 

MOTIE
Raadsvergadering 22 juni 2021
Agendapunt 12: Centrumplan (Be)leefbaar centrum Ootmarsum
Onderwerp: Bewaakte fietsenstalling
Indieners: fractie Lokaal Dinkelland, ….

De raad van de gemeente Dinkelland

In vergadering bijeen op 22 juni 2021

Constaterende dat:

Ter behandeling voorligt het voorstel om in te stemmen met de uitvoering van het
Centrumplan (Be)leefbaar centrum Ootmarsum;

Overwegende dat:

Dat veel bezoekers per (electrische) fiets het centrum van Ootmarsum bezoeken;

Dat dit regelmatig leidt tot grote aantallen geparkeerde (electrische) fietsen in het centrum;

Dat dit leidt tot hinder, overlast en soms zelfs onveiligheid;

Dat er begrip bestaat voor het feit dat fietsers hun kostbare (electrische) fiets in het zicht
willen houden of in elk geval diefstalveilig willen parkeren;

Spreekt uit

Dat het gewenst is dat er grenzend aan het centrum van Ootmarsum een bewaakte
rijwielstalling wordt gerealiseerd;

Dat de gemeente daarin een initiërende rol dient te spelen, inclusief het beschikbaar stellen van financiële middelen;

En draagt het college op:

I.
De raad een voorstel voor te leggen, zodat de raad een gefundeerd besluit kan
nemen over de realisering van deze voorziening in Ootmarsum;

En gaat over tot de orde van de dag

Fractie Lokaal Dinkelland, Annnette Zwiep

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Moties, Nieuws

Reacties zijn gesloten.