RES 1.0

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter er wordt ons gevraagd in te stemmen met de RES 1.0 als koersdocument en daarnaast de bijlagen waaronder de moties voor kennisgeving aan te nemen.
De fractie van Lokaal Dinkelland wil er geen twijfel over laten bestaan dat wij de doelstellingen, voortvloeiend uit het klimaat akkoord ondersteunen. Dit houdt in CO2 neutraal in 2050 (of 95%) met als tussenstap in 2030 een reductie van 50%.

Echter de weg daarheen en waarmee is erg onduidelijk. LD heeft grote twijfel en plaatst kanttekeningen bij de wijze waarop de landelijke stuurgroep RES de opgaves over Nederland heeft verdeeld, of beter gezegd over de RES groepen heeft uitgestort. Hierin missen wij het realisme en de beoordeling op basis van mogelijkheden en beperkingen. Wij dringen er op aan dat de stuur-groep RES Twente bij de landelijke RES aandringt op een heroverweging wat betreft de opgaven en verdeling.

Opmerkelijk, maar misschien wel goed dat de RES 1.0 een koersdocument is. Uiteindelijk zullen er spijkers met koppen geslagen moeten worden, maar daarvoor is het nu nog veel te vroeg. De gehele bewustwording en impact over de RES heeft tijd nodig (gehad) bij de diverse raden, laat staan bij de inwoners. Daarom lijkt het te vroeg om nu al een RES 1.0 vast te stellen. De werkelijkheid heeft de planning overrulede. Ik kan daar een paar zaken over noemen:

– Het windbeleid is nog niet vastgesteld in Dinkelland, terwijl er wel een taakstelling in de RES 1.0 staat.
– De bijlagen met moties van de diverse raden worden slechts ter kennisgeving aangenomen. Moeten wij dit ook met dit koersdocument doen?
– De uitspraak van de RvS laat niets te wensen over. Moeten wij als raad een document aannemen/goedkeuren wat in strijd is met de Europese wetgeving?
– Er wordt gedreigd als wanneer we de RES 1.0 niet aannemen er een gevaar is dat het escalatiemodel in werking treed. Door de uitspraak van de RvS is dit een onmogelijkheid.

Voorzitter wij als fractie van Lokaal Dinkelland vragen ons af wat het college en de stuurgroep RES-Twente van ons vraagt?
Instemmen met een koersdocument dat niet aan de Europese wetgeving voldoet?
Instemmen met een koersdocument dat de opdrachten uit onze moties slechts ter kennisgeving aanneemt, en wel zelf vraagt om instemming?
Instemmen met een koersdocument waarin het plaatsen van grootschalige windturbines in het nationaal Landschap NOT niet uitsluit?
Instemmen met een koersdocument waarin nog veel onduidelijk is. Ik noem de MER, de reken waarden en de uitkomsten van het second-opinieonderzoek.
En zo kan ik er nog wel meer noemen.

Daarnaast blijft de positie van het CDA in dit dossier opmerkelijk. In de commissievergadering was het CDA-Dinkelland nog voor het windbeleid. Maar bang voor electoraal verlies was men een week later voor uitstel tot na de verkiezingen. Het college van GS incl CDA gedeputeerden was voor de RES, echter de fractie van het CDA-Overijssel heeft nu tegen gestemd. Ik begrijp dat men een beetje het spoor bijster is, maar waarvoor staat het team CDA, of is het een verzameling aan teams?

De fractie van Lokaal Dinkelland begrijpt dat bij het niet aannemen van dit raadsvoorstel de wethouder in een bijzondere positie komt te zitten. We trekken namelijk samen op met de 4 NOT gemeenten en moeten, wanneer enigszins mogelijk, met een eensluidend standpunt komen. Hoe kunnen we dit realiseren?

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.