Res 1.0 – Geen grootschalige windmolens in Dinkelland

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Amendement, Moties, Nieuws

RES 1.0

 

Voorzitter voor ons ligt het raadsvoorstel voorontwerp RES, waarin ons wordt voorgesteld

  • Commitment uit te spreken voor de realisatie van de RES Twente 1.0
  • Commitment voor de gezamenlijke ambitie
  • Akkoord te gaan met de proces afspraken
  • Akkoord te gaan met het gewijzigde bod NOT
  • Eventuele reacties op het voorlopige ontwerp kenbaar te maken.

 

Wat de laatste betreft kunnen we u van tekst voorzien die meer omvattend is dan het ontwerp dat nu voor ligt.

 

Als fractie van lokaal Dinkelland onderschrijven wij het Klimaat akkoord van Parijs en de indirect daarvan afgeleide taakstelling om in 2050 geheel CO2 neutraal te zijn. Daarbij gekoppeld de ambitie om in 2030 reeds 50% van het huidige elektriciteit verbruik duurzaam op te wekken.

Vooral die laatste ambitie is zeer hoog gesteld, aangezien diverse ontwikkelingen om dit te realiseren nog maar in de kinderschoenen staan en tijd nodig hebben om verder te ontwikkelen, waardoor in de toekomst mogelijkheden aanwezig zijn die nu nog voor onmogelijk worden gehouden.

 

Voorzitter, over het proces en de concept plannen is al heel veel gezegd en geschreven. Duidelijk is dat we nu op een punt staan waarin we geen overhaaste beslissingen moeten nemen, waarvan we later spijt krijgen of waar absoluut geen draagvlak voor is onder de bevolking.

Als raadsleden zijn we de afgelopen jaren meegenomen en meegezogen in het proces waarbij ons steeds werd voorgehouden dat we in een proces bezig waren met een van boven(nationaal) opgelegde taakstelling, waar niet aan te tornen was. Nog belangrijker, de weg daar naar toe, dus de hoe vraag leek ook al in beton gegoten. Daartegen komen we in verweer en nog belangrijker veel van onze inwoners. Vooral dat laatste mogen we niet negeren, want anders gooien we onze burger-participatie doelstelling volledig overboord.

 

De fractie van Lokaal Dinkelland voelt zich in een trechter gedrukt of in een waterkolk meegezogen, waarin we absoluut niet willen blijven. Als wij al dat gevoel en de ervaring hebben, welk gevoel moeten dan wel niet onze inwoners hebben?

Wij vinden dat de wethouder hier goed notie moet nemen van hetgeen de raad van de gemeente Dinkelland in moties aan de wethouder meegeeft en we gaan er vanuit dat dit ook in de RES 1.0 tot uitdrukking komt. Laat duidelijk zijn dat de fractie van Lokaal Dinkelland, in tegenstelling van hetgeen in het voorgestelde raadsbesluit staat onder 2.a staat, wij geen grootschalige windmolens in Dinkelland en ook niet in het nationaal landschap NOT willen.

 

Zo zijn er meer punten die we erg belangrijk vinden en gewijzigd moeten worden t.o.v. het voorontwerp wat nu ter behandeling voor ligt. We onderstrepen en hebben bijgedragen aan de punten genoemd in de motie die zojuist door collega Poffers zijn verwoord. Daar kan en mag onze wethouder niet aan voorbij gaan en zal moeten zorgen dat daarmee bij de realisatie van het RES bod van NOT, rekening wordt gehouden.

 

Voorzitter we hebben een aanvullende motie ingediend om de cijfermatige onderbouwing door externe deskundigen aan een second opinion te onderwerpen. We hechten veel waarde aan een goede en juiste weergave van de feiten. Tijdens diverse bijeenkomsten, uit reacties van inwoners en uit diverse publicaties blijkt dat er gerede twijfel is over de cijfers. Als wij het noodzakelijke draagvlak willen creëren begint dat vanuit een juiste en te verantwoorden basis, waar geen twijfel over mag bestaan, vandaar die motie.

 

Tot slot wil de fractie van lokaal Dinkelland als raadsleden bedanken dat we als gehele raad van Dinkelland zo breed zijn opgetrokken bij de behandeling van het voorontwerp RES en daarover raadsbreed de wethouder middels moties een duidelijke boodschap meegeven. Een zware boodschap realiseren we ons en waarbij we hem graag helpen. Laat duidelijk zijn dat hij niet met een snoepje kan thuiskomen, terwijl wij om groente en fruit vragen.

 

 

MOTIE – RES nr. 2
Raadsvergadering 20 april 2021
Agendapunt 13: voorstel inzake voorontwerp RES 1.0
Onderwerp: second opinion cijfermatige onderbouwing bod

Indieners: Lokaal Dinkelland, VVD, GroenLinks, Burgerbelangen Dinkelland

De raad van de gemeente Dinkelland
In vergadering bijeen op 20 april 2021

Constaterende
Dat ter behandeling in de raad voorligt het voorontwerp RES 1.0, met als doel dat de raad
daarover een opiniërend oordeel vormt;
Dat het college de raad voorstelt Commitment uit te spreken voor de realisatie van de RES
Twente 1.0 als strategisch koersdocument;
Dat het college de raad vraagt eventuele reacties op het voorlopig ontwerp RES Twente 1.0
in de vorm van moties aan het college kenbaar te maken met als vervolg dat deze worden
meegenomen en meegewogen bij de formulering van het definitieve ontwerp RES 1.0;
Overwegende
dat er aanleiding is met betrekking tot de cijfermatige onderbouwing en voorstelling door
middel van deze motie een voorwaarde kenbaar te maken.

Spreekt uit
Dat het bod van de RES-Twente moet worden onderworpen aan een deskundige en
onafhankelijke second opinion en moet worden getoetst aan de wetenschappelijke
onderzoeksresultaten van o.a. prof. Martien Visser en andere deskundigen.
En draagt het College op
Deze motie actief in te brengen bij de stuurgroep RES en zich ervoor in te zetten dat deze
wordt meegenomen bij de formulering van het definitieve ontwerp RES 1.0;

En gaat over tot de orde van de dag

Fractie Lokaal Dinkelland, Benny Tijkotte
Fractie VVD, Joris Poffers
Fractie GroenLinks, Wilma Riesmeijer-Schouten
Fractie Burgerbelangen Dinkelland, Fons Maathuis

 

Dit bericht is geplaatst in Amendement, Moties, Nieuws

Reacties zijn gesloten.