Voorstel inzake vaststelling Gebiedsvisie en Geurverordening

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

g04Voorzitter,
Voor ligt het raadsvoorstel waarin wij vaststellen het verslag op de inspraakreacties, de geurverordening en de geurgebiedsvisie. En ik heb dit onderwerp echt niet omarmd omdat ik er een neus voor heb !!!! Maar alle geintjes op een stokje……….

Al met al een ingewikkelde materie die ons nogal heeft beroerd, omdat er soms tegenstrijdige belangen in het spel zijn.  En wanneer weet je zo’n resultaat te bereiken dat je iedereen toch naar zijn of haar verwachting tegemoet komt en handelt in het algemeen belang ?

Er staan 3 plannen op de rol, Dieselkamp in Saasveld, de Mors in Ootmarsum en ’t Spikkert in Weerselo die al zo dicht bij ontwikkeling zitten en door vigerende wet- en regelgeving problemen kunnen krijgen. Alleen voor deze 3 gebieden worden nu in deze verordening de grenzen verlegd voor wat betreft de aanpalende agrarische bedrijven.

g02Deze geldende grenzen staan geformuleerd in de Wet Geurhinder en Veehouderij, (in het kort WGV), en worden nu opgerekt tot de maximaal toegestane waarden namelijk een verschuiving van 3 naar 6 odour. Een gemeente mag afwijken van deze wet en haar grenzen indien dat echt nodig is oprekken.

Met dit voorstel, de verordening om voor deze 3 gebieden de grenzen op te rekken, kunnen wij prima leven, want het betreft een eenmalige afwijking op de vigerende normen en waarden die gesteld zijn in de wet en ook een toelaatbare afwijking al raakt het wel aan de hoogst toelaatbare waarde.

Maar, voorzitter, we gaan van deze uitzondering in onze gemeente geen gewoonte maken, want tenslotte worden regels niet voor niets gesteld, daar gaat een boel expertise en onderzoek aan vooraf.

Daarom ook hebben wij moeite met de Geurgebiedsvisie zoals deze nu tekstueel voorligt. Deze visie noemt nu nog steeds 16 knelpunten en niet de drie waarvoor wij nu de verordening vast stellen. Om in de toekomst correct en adequaat te handelen willen wij daarom deze visie die nu onderligt op de vast te stellen verordening amenderen. Eigenlijk hadden wij de geurgebiedsvisie al veel eerder vast moeten stellen gezien het feit dat er al vanaf 2007 een WGV is. Nu doen we dat tegelijk met een verordening in 2016, maar dan moeten we dit wel goed doen en achter deze visie kunnen staan als fractie. We hebben deze visie goed bestudeerd en stellen volgende wijzigingen voor in ons amendement:

Het betreft paragraaf 1.2.2. waarin wordt aangegeven dat de doelstelling is een acceptabel woon- en leefklimaat, maar Lokaal Dinkelland wenst voor haar burgers een GOED woon- en leefklimaat. En daarnaast worden in paragraaf 8.4.6. alle knelpunten in hoofdstuk 5 aangemerkt om te worden opgeschaald van 3 naar 6 odour, deze passage dient te vervallen en te worden vervangen door alleen de knelpunten zoals wij al hebben gemeld, Dieselkamp, de Mors en ’t Spikkert.

Voor alle overige gebieden in onze prachtige gemeente dient de vigerende wet- en regelgeving gehandhaafd te blijven. Dit om onze inwoners een comfortabele en niet belastende woonomgeving te garanderen. En geen plek waar een luchtje aan zit.

Voorzitter, dan lees ik nu graag ons amendement voor op basis waarvan wij akkoord kunnen gaan met de verordening, maar zeker ook met de visie zoals nu voorligt.

Amendement

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.